لیست ترجمه های حسين اميري فرد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بروج آیه 8 -
و ایرادی بر آنها (مومنین) نگرفتند جز اینکه به خداوند عزیز و حمید ایمان دارند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بروج آیه 7 -
و آنها بر رفتارشان با مومنین شاهد بودند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بروج آیه 6 -
هنگامی که آنها بر (تماشای) آتش نشسته بودند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : کلمه «علیها» ترجمه نشده است.
  سوره بروج آیه 5 -
همان آتش های پر هیزم!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بروج آیه 4 -
کشته شدند صاحبان خندق ها (ی پر از آتش)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : جمله" قتل ..." نفرین بر آنان است، نه اینکه خواسته باشد خبر دهد، و منظور از" قتل"، لعنت و طرد از درگاه خداى تعالى است.
  سوره بروج آیه 3 -
و سوگند به هر بیننده و هر دیده شونده (کل وجود)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بروج آیه 1 -
قسم به آسمان جایگاه برج ها (کهکشان ها و ستارگان)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 245 -
کیست که خدا را وام نیکو دهد تا خداوند بر او چند برابر بیفزاید؟ و فقط خداست که (روزی را) تنگ میکند و میگستراند .و همگی به سوی او بازمیگردید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.