محمد ناصر مطهری فر
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های محمد ناصر مطهري فر (2 مورد)
  سوره آل عمران آیه 3 -
این کتاب را تدریجاً به حق بر تو نازل کرد که تصدیق کننده کتاب‏هاى پیش از خود است ؛ و تورات و انجیل را
  سوره آل عمران آیه 77 -
قطعاً کسانى که پیمان خدا و سوگندهایشان را [براى رسیدن به مقاصد دنیایى] به بهاى اندکى مى‏فروشند ، براى آنان در آخرت بهره‏اى نیست ؛ و خدا با آنان سخن نمى‏گوید ، و در قیامت به آنان نظر [لطف و رحمت] نمى‏نماید ، و [از گناه و آلودگى] پاکشان نمى‏کند ؛ و براى آنان عذاب دردناکى خواهد بود .