امین راستگو
[ همه نکته ها ] نکته های امين راستگو (2 مورد)
  سوره قصص آیه 79 - غرب پرستی
این آیات شرح حال بسیاری از ماست که شیفته ی ثروت و جاه و جمال غرب شده ایم. آمریکا در کمال جلوه گری خارج شده است و غافلان دنیاطلب مبهوت غرب شده اند و به دنبال آنند که جاه و جمال غرب را داشته باشند و همین هم باعث می شود که ظاهر و باطن شان را به شکل غربی ها درآورند. اما مومنان حقیقی در دام غرب پرستی و غرب زدگی نمی‌افتند و مبهوت جاه و جمال غرب نمی‌شوند. اگر روزی آمریکا نیز مانند شوروی سابق از بین برود همین ها که به غرب سجده می کنند برمی‌گردند همانطور که آنان که ثروت قارون کورشان کرده بود برگشتند.
  سوره نحل آیه 76 - امر به معروف
کسی که امر به معروف و نهی از منکر نمی کند بی خاصیت شمرده شده که هرجا فرستاده می شود خیری به همراه ندارد. در مقابل کسی «یامر بالعدل» امر به معروف می کند و خود بر صراط حق است مایه ی خیر است (مقابل لا یات بخیر) و وجودش مایه ی سود است (مقابل سربار مولا بودن)