اویس خادم لو
[ همه پیام ها ] پیام های اويس خادم لو (1 مورد)
  سوره اعراف آیه 196 - سرپرستی خداوند
خداوند سرپرست واقعی همه انسان هاست و بر همه ولایت دارد و ولایت پیامبران و امامان در طول ولایت الهی قرار دارد.
[ همه نکته ها ] نکته های اويس خادم لو (8 مورد)
  سوره توبة آیه 23 - انتخاب دوست شایسته
مومنان در انتخاب دوست دقت کنند.
ایمان رکنی رکین در انتخاب دوست می باشد.
  سوره توبة آیه 21 - وعده ی حتمی خداوند
خداوند به مومنان و کسانی که در راه او جهاد می کنند بهشت های جاودان را بشارت می دهد.
  سوره انفال آیه 9 - توکل بر خداوند در همه ی شرایط
اگر توکل بر خدا داشته باشی و ایمان قوی داشته باشی خداوند هم امدادهای غیبی خود را به نماش می گذارد و می بینی که چطور اندکی بر کثیری پیروز می شوند.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اويس خادم لو (1 مورد)
  سوره توبة آیه 21 - حسین استاد ولی
پروردگارشان آنان را به بخشایش و خشنودیی از سوی خود و بهشت هایی که نعمت هایی پایدار در آن ها خواهند داشت مژده می دهد.
[ همه لغت ها ] لغت های اويس خادم لو (2 مورد)
  سوره توبة آیه 21 -
یبشرهم : بشارت می دهد آن ها را
  سوره اعراف آیه 160 -
انزلنا : نازل کردیم