محمد عباسپور حسن خانلو
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های محمد عباسپور حسن خانلو (1 مورد)
  سوره مائدة آیه 7 -
وبه یاد آورید نعمت خدا را(روح ،عقل،علم وحیا)که برایتان ارزانی فرمود وپیمان مورد وثوق (عاشقانه) با شما منعقد شد(که به آن عامل باشید )وبعد از آن گفتید از عمق جان شنیدیم ومطاع است بر ما، پس خودتان را برای پایداری در دین الهی تقویت کنید همانا خداوند از روی حکمت وعلم بی پایانش نهفتنی های سینه ها را میداند. محمد عباسپور