مسعود حسین پور
-
[ همه نکته ها ] نکته های مسعود حسين پور (1 مورد)
  سوره حمد آیه 1 - شروع کارها با نام ایزد یکتا
بسم الله الرحمن الرحیم
الرحمان : اشاره به رحمت عام گسترده خداوند دارد که بر مؤمن وکافر افاضه می شود
الرحیم: دلالت بر نعمت همیشگی ورحمت ثابت خداوند که بر مؤمن افاضه می شود واشاره به رحمت خاص خداوند دارد
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مسعود حسين پور (1 مورد)
  سوره حمد آیه 1 -
شروع می کنیم به نام حداوندی که عطا کننده (نعمتها به همه مخلوقات است ونسبت به مؤمنان ) بسیار مهربان است
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های مسعود حسين پور (1 مورد)
  سوره کافرون آیه 1 -
..
 توضيح : حرف جر و اسم مجرور» اللَّهِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «فعل مقدر یا محذوف» «فاعل محذوف» الرَّحْمنِ «نعت، تابع» الرَّحِیمِ «نعت، تابع» قُلْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری» «فاعل[أنت]»یا «(یا)ندا»أَیُّهَا «منادی منصوب یا در محل نصب» «هاء تنبیه» الْکافِرُونَ «نعت، تابع»