محمدرضا فخارچی میبدی
ای کاش به قرآن بی رنگ می نگریستیم ! مهارتم ، درک بی رنگ هر متنی است و به روش علمی فهمانیدن آن جنس درک.