سید جعفر حسینی
بنده این رشته را برای تبلیغ دین و مذهبم خواندم و در کنار آن به فراگیری عربی و انگلیسی و کامپیوتر هم پرداختم اما به دلایلی نشد و حالا هم اگر کمکی ازم بر بیاید در این راه دریغ ندارم.
[ همه نکته ها ] نکته های سيد جعفر حسيني (1 مورد)
  سوره فرقان آیه 1 - با برکت بودن
با برکت بودن یکی از صفات پسندیده است که در ابتدای آیه خداوند خود را با این صفت معرفی می کند. یعنی من خداوند هم خودم ویادم مایه برکت برای انسانهاست و هم کتابی را که نازل کرده است، عمل به دستورات آن مایه برکت و مبارکی زندگی انسان است.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های سيد جعفر حسيني (1 مورد)
  سوره فرقان آیه 1 -
با برکت است کسی که فرقان (جدا کننده حق از باطل) را بر بنده اش فرو فرستاد تا بیم دهنده عالمیان باشد.