مریم اسلامی پورخطبه سرا
[ همه پیام ها ] پیام های مريم اسلامي پورخطبه سرا (1 مورد)
  سوره لیل آیه 1 - قسم
قسمهای قرآن به پدیده های طبیعت سرشارازحکمت است،ودراینکه به شب قسم می خورد شاید بخاطر رازهایی است که درشب نهفته است،وکسانیکه به مقامات معنوی رسیده اندهمان شب آشنایانندکه لذت خلوت بامحبوب راچشیده اند.