محمد صفائی
[ همه نکته ها ] نکته های محمد صفائي (1 مورد)
  سوره آل عمران آیه 174 - خدا خیلی خداست
نکته ای که به ذهن من از این آیه می رسه اینه که عظمت و بزرگی خدا خیلی نمود می کنه.و در پرتو رحمت و فضل بیکران حضرت حق نعمتهای بسیاری به انسان داده شده.
ولی ما انسانها واقعاً تا حالا شده به اونا فکر کنیم یا حداقل بشینیم و 50 تا از اونا رو بشماریم؟؟؟؟؟؟؟؟
اصلاً‌50 تا زیاد!! 20 تا که دیگه کاری نداری !!