حسین جهانگیری
[ همه پیام ها ] پیام های حسين جهانگيري (2 مورد)
  سوره اسراء آیه 24 - غرور در مقابل محبت های پدر و مادر!
انسان در مقابل ریئس فروتن و مودب باشد ولی در مقابل پدرومادر ....
(در صورتی که پدرومادر انسان را به دنیا آورد و زحمتش را کشید و بیشترین محبت را کرد)

انسان در مقابل کوچکترین لطف دیگران (که در بسیاری موارد وظیفه کاری و... است) تشکر کند ولی در مقابل زحمات بسیار بی توقع پدر و مادر از تشکر و سپاسگزاری حداقل زبانی، غرور به خرج دهد؟

انسان در پاسخ تلفن دوستان گذری و... حتی برای چندمین بار با محبت فراوان صحبت کند ولی در مقابل پدرومادر که اتفاقا بسیاری از تماس هایشان به جهت خبر از احوال ما و انجام کاری در جهت منافع ماست با لحن معمولی و بی حوصلگی پاسخ دهد؟
  سوره بقرة آیه 44 - از منبر پایین بیا، پایین ترین جای مجلس بنشین
دامن آلوده اگر خود همه حکمت گوید به سخن گفت زیباش بدان به نشوند
وانکه پاکیزه رود گر بنشیند خاموش همه از سیرت زیباش نصیحت شنوند
[ همه لغت ها ] لغت های حسين جهانگيري (1 مورد)
  سوره لقمان آیه 18 -
مختال - فخور : خود بزرگ بین - افتخار کردن به خود و بزرگی کردن
 توضيح : «مختال» از ماده «خیال» به معنی کسی است که با یک سلسله «تخیلات» خود را بزرگ می پندارد ، و اگر می بینیم به اسب «خیل» گفته می شود نیز به خاطر آن است که هنگام راه رفتن شبیه متکبران گام بر می دارد ، و «فخور» از ماده «فخر» به معنی کسی است که فخر فروشی می کند ، بنابر این تفاوت میان این دو کلمه در اینجا است که یکی اشاره به تخیلات کبر آلود ذهنی و دیگری به اعمال تکبر آمیز خارجی است/