علی علائی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های علي علائي (82 مورد)
  سوره یس آیه 31 - آیت الله صادقی تهرانی
آیا و ندیدند چه بسیار نسل‌ها را پیش از آنان هلاک کردیم، که بی‌گمان آنان سوی ایشان باز نمی‌گردند؟
  سوره یس آیه 32 - آیت الله صادقی تهرانی
و همواره همه‌ی آنان در آن هنگام (و هنگامه) به پیشگاهمان احضار شدگانند.
  سوره یس آیه 33 - آیت الله صادقی تهرانی
و زمین مرده، نمادی است برای (معاد)شان: آن را زنده گردانیدیم و دانه‌ای از آن برون آوردیم، پس از آن می‌خورند.