رسول سلیمی
[ همه لغت ها ] لغت های رسول سليمي (1 مورد)
  سوره نساء آیه 112 - المنجد،العوامل
یرمِ : پرتاب می کند
 توضيح : یرمِ از رَمَی یَرمِی هست که بر سر آن حرف مجزوم(مَن) آمده است و یاء آن حذف شده.
لازم به توضیح هست که (مَن) از حروف جازم دو فعل هست.یکسب و یرمِ
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های رسول سليمي (1 مورد)
  سوره حاقة آیه 26 -
لم:حرف جازم یک فعل
اَدرِ:فعل مضارح مجزوم صیغه متکلم وحده(13) که در اصل ادرِی بوده با آمدن لم ،یاء آن حذف شده.
ما:استفهامیه،خبر مقدم.
حساب:مبتدا موخر.
ی:مضاف الیه.(ما حسابیه: مفعول به لم ادرِ می باشد.)