هادی نظری
با سلام - اخلاق ،اساس و بنای دین و دیانت و اسلام است.اخلاق بر پایه رحمانیت یعنی اخلاق رحمانی . اخلاق رحمانی سبب گسترش و وسعت تعاملات و ارتباطات میشود. اخلاق رحمانی( عباد الرحمن) سبب تاثیر گذاری وسیع خواهد بود.البته رحمت طبق موازین دینی و برای اهل رحمت که در دایره رحم و رحمت قرار دارند .و هر آن کس که به سبب اعمال خویش از دایره رحمت خارج و در محیط لعنت قرار گرفته به خاطر حجاب و مانعیت از طرف خودش قادر به دریافت رحمت نخواهد بود.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های هادي نظري (2 مورد)
  سوره حمد آیه 6 -
صراط مستقیم را به سمت ما هدایت بفرما!!! (شاید مفعول اول الصراط المستقیم باشد!چون مفعول دوم ضمیر است باید بر مفعول اول مقدم شود)
(اینگونه راحت تر هم میشه...)
  سوره حمد آیه 3 -
رحمتی واسع(رحمتی وسعت کل شئ) به وسعت همه مخلوقات و رحمتی خاص مخصوص مومنان
[ همه صرف ها ] صرف های هادي نظري (1 مورد)
  سوره حمد آیه 6 -
-اهد
--نا
---الصراط
----المستقیم
 توضيح : -(هدی یهدی)فعل امر حاضر مفرد مذکر و مبنی و لام الفعل حرف علّه محذوف
--ضمیر منصوبی متصل-متکلم مع الغیر(نحن)
---اسم-ثلاثی مجرد( اگر صراط جمع صرط باشد پس الف لام بر سر آن جنس است یعنی :ما را به هر صراطی که اون صراط مستقیم باشد هدایت کن!)
----ال موصول و مستقیم اسم فاعل وصفت مشبه و صله الف لام موصول!