احمد ابن ابراهیم
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های احمد ابن ابراهيم (2 مورد)
  سوره حجر آیه 40 -
(آری، به گمراهی شان خواهم کشاند) بجز بندگانی از میان ایشان که خالص شده (و تمام عیار در اثر ریاضات و سختی های شرعی باشند و به مرتبۀ قوای عاقله رسیده) باشند (که قادر به وسوسۀ آنان نیستم، همان کسانی که مرا می بینند و به دشمنی من نیز یقین دارند)
  سوره حجر آیه 39 -

(ابلیس پس از امر به رانده شدن از عرش خدواندی) گفت: پروردگارا! همان طور که (به خاطر آدم) مرا به گمراهی (از مسیرت) کشاندی، من نیز (گناهان را در نظر) آنان (نزد فرزندان آدم) زینت خواهم داد و همه آن ها را به گمراهی (از مسیرت) خواهم کشاند (تا دریابی که آدم، آن اَشرفی نبود که به او سجده کنم!)