محمدرضا زارع
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های محمدرضا زارع (13 مورد)
  سوره نساء آیه 1 -
ای مردم! از پروردگارتان پروا کنید، (از) کسی که شما را از ذاتی یکسان آفرید و از آن جفتش را آفرید و از آن دو بسیار مردان و زنان (بوجود آورد و در زمین) پراکند، و پروا کنید از یکتاخدایی که از او طلب جفت و خویشاوند می کنید. همانا یکتاخدای (پیوسته) بر شما اشراف دارد.
  سوره فرقان آیه 1 -
جاودان است انکه این کتاب هدایت را بر بنده اش نازل کرد تا بیم دهنده ای برای ساکنین دنیا باشد.
  سوره نحل آیه 1 -
فرمان یکتاخدای می آید پس بر آن شتاب نکنید منزه است او، و برتر از آنچه شریکش قرار می دهند.