محسن غفاری پور
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های محسن غفاري پور (1 مورد)
  سوره ق آیه 2 - خودم
ترکیب
 توضيح : بل: حرف اضرابیه غیرعامل
عجبوا: فعل و فاعل
ان جائهم....: مجرور به حرف جر محذوف متعلق به عجبوا
ان: حروف مصدریه
جائهم: فعل و مفعول
منذر: فاعل
منهم: جار مجرور متعلق به منذر
ف: عاطفه(نتیجه)
قال: جمله مستانفه فعل
الکافرون: فاعل
هذا شیء....: مفعول
هذا: مبتدا
شیء: خبر
عجیب: نعت