راضیه سلطانیان
[ همه لغت ها ] لغت های راضيه سلطانيان (1 مورد)
  سوره انسان آیه 3 - راغب اصفهانی-المفردات فی غریب القران-تفسیر نمونه
کفور : ریشه کفر در لغت به معنای پوشاندن شی
 توضيح : کفور به معنای زیادت در کفران نعمت.
در تفسیر نمونه امده که کفور صیغه مبالغه و دارای معنای عمیق تری از کافر است علاوه بر اینکه کافر در مقابل مومن به کار می رود ولی کفور در مورد کفران تمام نعمت ها(چه دین باشد چه نعمت)
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های راضيه سلطانيان (1 مورد)
  سوره انسان آیه 3 - اعراب القرآن صافی
انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا
 توضيح : ان: حروف مشبهه
نا:اسم ان و محلا منصوب
هدیناه السبیل:خبر ان جمله ی فعلیه محلا مرفوع
هدی:فعل وفاعل نا محلا مرفوع
السبیل:مفعول به و منصوب
اما:حرف تفصیل
شاکرا و کفورا: حال از مفعول هدیناه/ یا خبر برای یکون مخذوف اما یکون شاکرا واما یکون کافرا