فرشاد فتحی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های فرشاد فتحي (1 مورد)
  سوره رعد آیه 11 -
( خداوند )، فرشتگانی ( درونی یا بیرونی ) برای انسان قرار داده است، که بطور مداوم وی (انسان) را از حوادث (غیر قطعی) حفظ می نمایند. خداوند حال کنونی (رفتار) و سرنوشت هیچ کس (یا گروهی) را تغییر نمی دهد، مگر آنکه ( آنان ) آنچه را در ضمیر درون خود ( خشم و مهربانی یا نیکی و بدی یا ناراحتی و خوشحالی) دارند تغییر دهند. و هرگاه خداوند به گروهی، ( سرنوشت ) بدی را مقدر نماید هرگز راه برگشتی ندارند (پس) برای آنان جز او (خداوند) هدایتگر و سرپرستی نخواهد بود.