امیر احمدی
در این تفاسیر، در واقع ترجمه بیان شده و آنچه به عنوان تفسیر انتظار می رود یعنی دستورالعمل برای زندگی روزانه، چیزی پیدا نکردم. یا برفرض این عبارات قرآنی، چه نشانه های از زندگی روزمره ما هستند؟ ما اگر چه چیزی یا چیزهایی ببینیم ، متوجه شویم که با این آیات تطابق قطعی دارد؟