عبدالله عبداللهی
خدایا مرا پاکیزه بپذیر....(مهدی باکری)
[ همه پیام ها ] پیام های عبدالله عبداللهي (187 مورد)
  سوره مریم آیه 58 - پیامبران راستین الهى و نعمت هاى خدا بر آنان
1 مفسران برآن اند که مقصود از «نسل آدم» در این آیه همان ادریس پیامبر است که در آیات پیشین از او یاد شد؛ زیرا او جدّ پدرى نوح بود؛ و مقصود از «دودمان نوح» همان ابراهیم علیه السلام است؛ زیرا او از نوادگان نوح بود و منظور از «نسل ابراهیم» همان اسماعیل و اسحاق و یعقوب هستند و مقصود از دودمان اسرائیل (یا یعقوب) همان موسى، هارون، زکریا، یحیى و عیسى هستند که در آیات پیشین از آنان یاد شد
2 مقصود از هدایت یافتگان و برگزیدگانى که با شنیدن آیات الهى سجده مى کنند و سیلاب اشکشان جارى مى شود، یا همان پیامبرانى است که در این آیه از آنان یاد شد و یا اعم از آنان است که شامل غیر پیامبران نیز مى شود البته تفسیر دوم با ظاهر آیه سازگارتر است و در احادیث نیز بدان اشاره شده است
  سوره مریم آیه 2 - نفش دعا
1- یادآورى نعمت‌هاى ویژه خداوند، عامل محبّت الهى است. «ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ»
2- یاد اولیاى خدا یک ارزش است. ذِکْرُ ... زَکَرِیَّا
3- عبادت ودعا، زمینه‌ى دریافت رحمت است. رَحْمَتِ رَبِّکَ‌ ... إِذْ نادى‌ رَبَّهُ‌
4- از نقش دعا در تحوّلات زندگى بشر غافل نشویم. «إِذْ نادى‌» پیامبران نیز براى حل مشکلات خویش به دعا روى مى‌آورند.
5- مؤمن هرگز احساس تنهایى نمى‌کند. «إِذْ نادى‌ رَبَّهُ»
6- اگر خداوند بخواهد نداى مخفى بندگان خالص را براى تاریخ علنى مى‌کند. «نِداءً خَفِیًّا»
7- دعاى پنهانى با ارزش‌تر است، چون به اخلاص نزدیک‌تر است. «نِداءً خَفِیًّا»
  سوره سبا آیه 41 - شرک

خدواند متعال صریحادر این آیه اشاره به جن میکندواگر منظورش شیطان یا شیاطین بود واضح به آن اشاره مینمود..ظاهرا مشرکان برطاعفه یا احدی از جن وجنیان مقام الوهیت یاتشریک در امر ربوبیت داده بودند وپروردگار بانزول این ایه خط بطلانی بر ان اعتقاد میکشد..تعمیم ظاهر ایه با انتصاب به شیطان یا اخص ابلیس که از طائفه جنیان بوده سازگار نیست.....الله اعلم
[ همه نکته ها ] نکته های عبدالله عبداللهي (369 مورد)
  سوره یوسف آیه 111 - سرگذشت پیامبران مایه عبرت ودرس آموزی برای خردمندان
1 واژه ى «عبرت» در اصل به معناى عبور است؛ عبور از صحنه اى به صحنه اى دیگر؛ عبور از دیدنى ها و شنیدنى ها به نادیدنى ها و ناشنیدنى ها!
2 این آیه به تمام بحث هاى گذشته این سوره اشاره دارد و فشرده اى از آن ها را بیان مى کند و محتواى این سوره و سرگذشت یوسف و پیامبران دیگر را مایه ى عبرت و درس آموزى براى خردمندان مى داند
3 سرگذشت پیامبران ازآن جهت عبرت آموز است که آیینه ى خوشبختى و بدبختى انسان ها و عوامل شکست و پیروزى آن هاست این سرگذشت ها عصاره تمام تجربیات رهبران الهى و اقوام پیشین است؛ آیینه است که مشاهده آن عمر کوتاه بشر را به اندازه عمر بشریت طولانى مى کند تو نیز از قصه هاى روزگار باستان گردى بخوان از بهر عبرت قصه هاى باستانى (پروین)
4 در این آیه چند ویژگى براى آیات قرآن و قصه هاى آن بیان شده است که عبارت اند از: الف) سخنانى دروغین و ساختگى نیستند، یعنى سرگذشت هاى واقعى بشر هستند نه افسانه هاى ساختگى و خیالى ب) کتاب هاى الهى پیشین را تأیید مى کنند؛ پس قرینه صدق دارند
  سوره یوسف آیه 109 - پیامبران رادمرپانی از جنس انسان ومفهوم واژه الفری
1 در این آیه اشاره شده که پیامبران قبلى نیز همچون پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله فرشته نبوده اند، بلکه رادمردانى از جنس انسان بوده اند تا بتوانند براى بشریت الگوى عقیدتى و رفتارى خوبى باشند
2 در قرآن آمده است که به زنان بزرگى همچون مریم علیها السلام و مادر حضرت موسى علیها السلام وحى شده است، ولى در این آیه اشاره شده که رسولان الهى، مرد بوده اند نه زن این تعبیر یا اشاره به آن است که آنان، زنانِ ناشناخته نبودند بلکه مردانى بودند که با شما زندگى مى کردند و آن ها را مى شناختید، و یا اشاره به آن است که وظیفه خطیر رسالت و مشقّت هاى آن تنها بر عهده ى مردان گذاشته مى شده که امکان مبارزه و هجرت براى آنان فراهم بوده است
3 واژه ى «القُرىٰ » در لغت به معناى هرگونه شهر و آبادى است این تعبیر شاید اشاره باشد به این که پیامبران الهى برخاسته از مردم شهرها و روستاها و به فرهنگ، تمدن و علم نزدیک تر بوده اند
  سوره یوسف آیه 105 - توجه به نشانه های الهی در آفرینش مسبب ایمان به توحید
1 اگر انسان به غوغاى حیات و زندگى در گیاهان، حیوانات، انسان ها و ستاره ها و این همه نقش شگفت آور بر در و دیوار وجود توجه کند، هریک را معلول و نشانه اى از کردگار هستى خواهد یافت؛ آرى! این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار (سعدى)
2 این آیه با توجه به آیات قبل اشاره دارد که اگر بیشتر مردم به آیات قرآن و رسالت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله ایمان نمى آورند، تعجب ندارد؛ زیرا آنان به این همه آیات و نشانه هاى آفرینش نیز توجهى نمى کنند
3 این آیه به لجاجت برخى انسان ها اشاره دارد؛ آنان که از نشانه هاى خدا غافل نیستند، بلکه مى دانند و مى بینند، ولى از آن ها روى بر مى تابند و اعراض مى کنند و این از غفلت خطرناک تر است
4 مقصود از مرور بر نشانه هاى الهى در آسمان ها، یا کنایه از مشاهده آن هاست و یا منظور مرور واقعى انسان ها از راه حرکت زمین است؛ یعنى ما براساس دید کاذب خود گمان مى کنیم که آسمان ها و ستاره ها بر ما عبور مى کنند، در حالى که براثر حرکت وضعى و انتقالى زمین، ما بر ستاره ها و آسمان ها مرور و عبور مى کنیم؛ ازاین رو است که برخى مفسران، این آیه را اشاره به حرکت زمین دانسته اند
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های عبدالله عبداللهي (1650 مورد)
  سوره مریم آیه 51 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و در کتاب آسمانى از موسى یاد کن که او اخلاص یافته و فرستاده اى پیامبر بود
  سوره مریم آیه 50 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و به آنان از رحمت خویش بخشیدیم و براى آنان آوازه ى راستین و بلند پدید آوردیم
  سوره مریم آیه 49 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و چون از ایشان و آنچه به جاى خداوند مى پرستیدند، کناره گرفت، به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را پیامبر گرداندیم
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های عبدالله عبداللهي (6468 مورد)
  سوره یوسف آیه 95 - اطیب البیان
قالُوا تَاللّه‌ِ إِنَّک‌َ لَفِی‌ ضَلالِک‌َ القَدِیم‌ِ (95)
گفتند کسان‌ یعقوب‌ ‌که‌ نزد ‌او‌ حاضر بودند ‌از‌ ذراری‌ و اهل‌ بیت‌ ‌آنها‌ بحضرت‌ یعقوب‌ قسم‌ بخداوند متعال‌ محققا ‌شما‌ ‌در‌ همان‌ گمراهی‌ سابق‌ هستید ‌که‌ معتقد بودی‌ یوسف‌ زنده‌ ‌است‌ و گرگ‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌بین‌ نبرده‌.
قالوا پسران‌ یعقوب‌ ‌که‌ هنوز نیامده‌ بودند ‌که‌ بشارت‌ بیوسف‌ ‌را‌ بدهند ولی‌ اولادهای‌ ‌آنها‌ و زنان‌ ‌آنها‌ و بستگان‌ ‌آنها‌ نزد یعقوب‌ بودند و اینها نظر بآنکه‌ خبر داده‌ بودند ‌که‌ فَأَکَلَه‌ُ الذِّئب‌ُ وَ جاؤُ عَلی‌ قَمِیصِه‌ِ بِدَم‌ٍ کَذِب‌ٍ و مدتهای‌ مدید گذشته‌ و اثری‌ ‌از‌ یوسف‌ پیدا نشده‌ یقین‌ داشتند ‌که‌ یوسف‌ هلاک‌ ‌شده‌ لذا قسم‌ یاد کردند و گفتند تاللّه‌ ‌که‌ قسم‌ جلاله‌ ‌است‌ و یکی‌ ‌از‌ صیغ‌ قسم‌ ‌است‌ (باللّه‌ تاللّه‌ و اللّه‌) انّک‌ ‌با‌ تأکید بان‌ّ و لام‌ لفی‌ ضلالک‌ القدیم‌ ضلالت‌ گمراهی‌ و خطا و اشتباه‌ ‌است‌ ‌که‌ باطل‌ ‌را‌ حق‌ پندارد لذا ضلالت‌ ‌در‌ دین‌ آنست‌ ‌که‌ دین‌ حق‌ ‌را‌ باطل‌ بداند و باطل‌ ‌را‌ حق‌ پندارد ‌که‌ شرح‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌در‌ مجلد اول‌ ‌در‌ سوره‌ مبارکه‌ حمد مفصلا بیان‌ کرده‌ایم‌ و ‌در‌ اینجا مراد ‌در‌ امر یوسف‌ ‌است‌ ‌که‌ گمان‌ میکنی‌ زنده‌ ‌است‌ و حال‌ آنکه‌ سالهای‌ دراز ‌است‌ ‌که‌ هلاک‌ ‌شده‌ و تلف‌ ‌شده‌ ‌است‌. و مراد ‌از‌ قدیم‌ همان‌ فرمایشات‌ قبلی‌ یعقوب‌ ‌بود‌ وَ أَعلَم‌ُ مِن‌َ اللّه‌ِ ما لا تَعلَمُون‌َ و فرمود یا بَنِی‌َّ اذهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن‌ یُوسُف‌َ وَ أَخِیه‌ِ
و ‌از‌ ‌برای‌ قدیم‌ دو اطلاق‌ ‌است‌ یکی‌ مقابل‌ جدید ‌که‌ ‌هر‌ سابق‌ ‌بر‌ شیئی‌ ‌را‌ قدیم‌ نامند مثل‌ قدیم‌ الایام‌ و لاحق‌ ‌را‌ جدید گویند. و دیگر مقابل‌ حادث‌ ‌که‌ ‌از‌ صفات‌ ذاتیه‌ حق‌ ‌است‌ ‌یعنی‌ مسبوق‌ بعدم‌ نبوده‌ همیشه‌ بوده‌ و حادث‌ ‌یعنی‌ مسبوق‌ بعدم‌. و طریقه‌ متکلمین‌ ‌بر‌ اثبات‌ صانع‌ همین‌ طریقه‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ راه‌ قدم‌ و حدوث‌ ‌که‌ ‌هر‌ حادثی‌ محتاج‌ بمحدث‌ ‌است‌ ‌تا‌ منتهی‌ شود بقدیم‌ ‌که‌ احتیاج‌ بمحدث‌ نداشته‌ و ‌اگر‌ ‌غیر‌ النهایة برود تسلسل‌ لازم‌ آید و ‌اگر‌ برگردد دور و ‌هر‌ دو محال‌ ‌است‌ و لکن‌ حکماء نظر ‌به‌ اینکه‌ ذات‌ مقدس‌ حق‌ ‌را‌ علت‌ تامه‌ میدانند و انفکاک‌ معلول‌ ‌از‌ علت‌ ‌هم‌ محال‌ ‌است‌ و عالم‌ عقول‌ و نفوس‌ ‌را‌ ‌هم‌ قدیم‌ میدانند و ‌در‌ ربط حادث‌ بقدیم‌ ‌در‌ اشکال‌ عریضی‌ افتادند لذا طریقه‌ متکلمین‌ ‌را‌ باطل‌ میشمارند ‌حتی‌ سبزواری‌ میگوید،
و نقمة الحدوث فى الطنبورى قد زادها الخارج عن مفطورى‏

لکن در مقام خود گفته‌‏ایم که حضرت بارى علت فاعلى است نه علت تامه و یکى از شرایط علت تامه وجود مصلحت است بر فعل اگر مصلحت نباشد ایجاد نمیفرماید و طریقه متکلمین تام و تمام است بلکه طریقه حکماء باطل است زیرا اگر علة تامه باشد و انفکاک معلول هم از علت محال است سلب قدرت و اختیار میشود و بایستى بسیار از صفات را منکر شد زیرا معناى قدرت را بعضى کردند تساوى فعل و ترک و بعضى ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل و همچنین اراده و مشیت با علت و معلول مناسبت ندارد. بناء على هذا مى‏گوییم تمام ممکنات مسبوق بعدم و حادث هستند حتى عقل اول باصطلاح حکماء و نور مقدس محمدى صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم بلسان اخبار لذا تعبیر بصادر اول میکنیم و مخلوق اولى.
  سوره یوسف آیه 95 - اثنی عشری
قالُوا تَاللَّهِ إِنَّکَ لَفِی ضَلالِکَ الْقَدِیمِ (95)
جلد 6 - صفحه 292
قالُوا تَاللَّهِ‌: گفتند حاضران از راه شفقت و ترحم. إِنَّکَ لَفِی ضَلالِکَ الْقَدِیمِ‌: بدرستى که تو هرآینه در آن محنت قدیم هستى، یا تو در همان خروج از راه صواب سابقه هستى در محبت یوسف. و اعتقادشان چنان بود که یوسف به گمان یعقوب سالهاست مرده، این سخن بدون بصیرت گوید. و قصدشان از ضلالت، گمراهى در دین نبوده، بلکه مراد مبالغه در محبت یوسف و آرزوى فاسده به عود بعد از موت بود.
  سوره یوسف آیه 95 - خلاصه تفسیر نمونه
(آیه 95)- اطرافیان یعقوب که قاعدتا نوه‌ها و همسران فرزندان او و مانند آنان بودند با کمال تعجب و گستاخی رو به سوی او کردند و با قاطعیت «گفتند:
به خدا سوگند تو در همان گمراهی قدیمت هستی»! (قالُوا تَاللَّهِ إِنَّکَ لَفِی ضَلالِکَ الْقَدِیمِ).
مصر کجا، شام و کنعان کجا؟ آیا این دلیل بر آن نیست که تو همواره در عالم خیالات غوطه‌وری، و پندارهایت را واقعیت می‌پنداری، این چه حرف عجیبی است! اما این گمراهی تازگی ندارد، قبلا هم به فرزندانت گفتی بروید به مصر و از یوسفم جستجو کنید! و از اینجا روشن می‌شود که منظور از ضلالت، گمراهی در عقیده نبوده، بلکه گمراهی در تشخیص مسائل مربوط به یوسف بوده است.
[ همه لغت ها ] لغت های عبدالله عبداللهي (138 مورد)
  سوره کهف آیه 45 - احسن الحدیث
تذروه : ذرو: پراکندن و پاشیدن
 توضيح : . تَذْرُوهُ الرِّیاحُ‏: بادها آن را مى‏ پراکند.
  سوره کهف آیه 45 - احسن الحدیث
هشیما : هشیما: هشم: شکستن.
 توضيح : «هشم الشی‏ء هشما: کسره» هشیم: خورد شده و شکسته علف خشک و چوب
  سوره انعام آیه 95 - تفسیر علّیّین ج 1 ، ص ۱۴۰
اَلْحَبِّ : : جمع«حبّة»به معناى چیزى که هسته ندارد،مانند گندم و جو