م فیروزی
[ همه پیام ها ] پیام های م فيروزي (4 مورد)
  سوره بقرة آیه 202 - نتجه اعمال
هرچه کنی کشت همان بدروی
  سوره بقرة آیه 201 - خیروشر
انسان باید ازخدا خیر دنیا وآخرت را خواستار باشد خیر دنیا ان نیست که فقط درنظر ما خوشایند باشد خیر دنیا مانند امتحان الهی ممکن است ظاهرناخوشایند داشته باشدولی درحقیقت خیر است شر دنیاگناهانی است که مرتکب میشویم
  سوره بقرة آیه 199 - امید
بعداز انجام هرعملی که خدا امر فرموده ازگناهان خودرانیز ازیادنبرده طلب آمرزش نماییم وامید به بخشش خداوند داشته باشیم
[ همه نکته ها ] نکته های م فيروزي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 84 - تامل
استکبار وتعدی ونافرمانی وعهدشکنی در برابر خداوند
[ همه سوال ها ] سوال های م فيروزي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 201 - عذاب
چرا عذاب دنیا در دعا ذکر نشده است ایا از ناگواریهای دنیا نبایدازخداکمک خواست؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های م فيروزي (6 مورد)
  سوره آل عمران آیه 16 - قران کریم
کسانی که می گویند پروردگارا همانا ما ایمان آوردیم پس گناهان مارا ببخش وما را از عذاب آتش نگاهدار.
  سوره حمد آیه 1 - قران کریم
بنام خداوند بخشنده ی مهربان
  سوره بقرة آیه 198 - قرآن کریم
بر شما گناهی نیست که در دوران حج از راه داد وستد در طلب رزقی که بخششی ازجانب پروردگارشماست برآیید وچون از عرفات-پس از وقوف درآن-کوچ کردید در مشعرالحرام وقوف نمایید وخدارا یادکنید آنگونه که اوشما را راه نموده است یادش کنیدکه قطعا شما پیش از این از گمراهان بودید.
[ همه لغت ها ] لغت های م فيروزي (7 مورد)
  سوره آل عمران آیه 42 -
اصطفاک : تورابرگزید
  سوره آل عمران آیه 40 -
کذلک : اینچنین-بدینگونه
  سوره آل عمران آیه 39 -
مصدق : تصدیق کننده