علیرضا ملک
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های عليرضا ملک (5 مورد)
  سوره بقرة آیه 5 - آیتی
ایشان از سوى پروردگارشان قرین هدایتند، و خود رستگارانند.
  سوره بقرة آیه 4 - آیتی
و آنان که به آنچه بر تو و بر پیامبران پیش از تو نازل شده است ایمان مى‌آورند و به آخرت یقین دارند.
  سوره بقرة آیه 3 - آیتی
آنان که به غیب ایمان مى‌آورند و نماز مى گزارند، و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق مى کنند،
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های عليرضا ملک (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 91 - ابولفضل بهرامپور- نسیم حیات
از این آیه فهمیده می شود که آن ها علاوه بر قرآن تعالیم حضرت عیسی (ع) هم کفر می ورزیدند ؛ زیرا گفتند ما فقط به آن چه بر ما نازل شده ایمان می آوریم . اماهمان طور که در مفهوم کلی آمد ، ادعای آن ها در مورد ایمان به تورات نیز دروغ است ؛ زیرا متون دینی آن ها خبر از ظهور پیامبری بر حق در مدینه می داد و آن ها موظف بودند که به او ایمان بیاورند . لذا می گوید : زمانی که به آن ها گفته شد ایمان بیاورید به آن چه خدا نازل کرد می گویند ما ایمان می آوریم به آن چه بر ما نازل شد ( وَ اِذا قیلَ لَهُم امِنُوا بِما اَنزَلَ قالُوا بِما اُنزِلَ عَلَینا) و کافر می شوند به آن چه بعد از آن است در صورتی که آن حق است (وَ یَکفُرُنَ بِما وَراءَهُ وَهُوَالحَقُّ) تصدیق کننده آن چه با آن هاست (مُصَدِّقًا لِما مَعَهُم) در ادامه آیه می فرماید : بگو اگر راست می گویید که به تورات ایمان دارید ، پس پیامبر کشی خود را چگونه توجیه می کنید ؟! ( قُل فَلِمَ تَقتُلُونَ اَنبِیاءَاللهِ مِن قَبلُ اِن کُنتُم مُؤمِنینَ )
[ همه لغت ها ] لغت های عليرضا ملک (3 مورد)
  سوره بقرة آیه 259 - مهدی محمودیان
لَم یَتَسَنَّه : تغییر نیافته ، متغیر نشده است
  سوره بقرة آیه 257 - مهدی محمودیان
أولیاؤُهُمُ : رهبرانشان ، سرپرستانشان
  سوره بقرة آیه 85 - مهدی محمودیان
تُفادُوهُم : فدیه وعوض می دهید برای آن ها