از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
1) وَالْعَادِیَاتِ:جار ومجرور ومتعلق آن محذوف است
ضَبْحًا:اسم منصوب- حال ﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) فَالْمُورِیَاتِ:فاء عاطفه ومجرور-عطف به ماقبلقَدْحًا:اسم منصوب-حال ﴿٢﴾ [ نظرات / امتیازها ]
3) فَالْمُغِیرَاتِ:فا-عاطفه ومُغِیرَاتِ -مجرور وعطف به ماقبل
صُبْحًا:ظرف زمان ومنصوب-ومتعلق "مُغِیرَاتِ"است ﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) فَأَثَرْنَ:فا حرف عاطفه-فعل ماضی ونون ضمیر متصل درمحل رفع فاعل/ بِهِ:جار ومجرور-ومتعلق آن "أَثَرْ"
نَقْعًا: اسم منصوب-مفعول به ﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) فَوَسَطْنَ: فا عاطفه-فعل ماضی ،نون ضمیر متصل در محل رفع فاعل- بِهِ:جار و مجرور و "وسطن" متعلق و عطف به ماقبل
جَمْعًا:اسم منصوب،حال ﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) إِنَّ:حرف نصب –از حروف مشبهه بالفعل
الْإِنْسَانَ:اسم ان لِرَبِّهِ:جار و مجرور –ها: ضمیر متصل در محل جر-مضاف الیه
لَکَنُودٌ: لام تاکید وکنود :اسم مر فوع-خبر"ان" ﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) وَإِنَّهُ: واو عاطفه-انَّ حروف مشبهه،ها اسم ِانَّ /عَلَىٰ جار وذالک: مجرور- ذَٰلِکَ: اسم اشاره ومتعلق آن "شهید"
لَشَهِیدٌ: لام تاکید-شهید اسم مرفوع وخبر "اِنَّ" ﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
8) وَإِنَّهُ :واو عاطفه-انَّ: حروف مشبهه –ها: اسم ان-ومعطوف
لِحُبِّ:جار و مجرور- ومتعلق آن "شدید"
الْخَیْرِ: مضاف الیه
لَشَدِیدٌ: لام تاکید وشدید خبر "إِنَّ" ﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
2) فَالْمُورِیاتِ «(ف)عطف» «معطوف، تابع»
قَدْحاً «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است» [ نظرات / امتیازها ]
3) فَالْمُغِیراتِ «(ف)عطف» «معطوف، تابع»
صُبْحاً «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» [ نظرات / امتیازها ]
4) فَأَثَرْنَ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «نائب فاعل مرفوع یا در محل رفع»
بِهِ «حرف جر و اسم مجرور»
نَقْعاً «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
5) فَوَسَطْنَ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «نائب فاعل مرفوع یا در محل رفع»
بِهِ «حرف جر و اسم مجرور»
جَمْعاً «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
6) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
الْإِنْسانَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
لِرَبِّهِ «حرف جر و اسم مجرور» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
لَکَنُودٌ «لام مزحلقه» «خبر إنَّ مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
7) وَ «واو عطف»
إِنَّهُ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(ه)اسم إن»
عَلى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
ذلِکَ «اسم مجرور یا در محل جر»
لَشَهِیدٌ «لام مزحلقه» «خبر إنَّ مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
8) وَ «واو عطف»
إِنَّهُ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(ه)اسم إن»
لِحُبِّ «حرف جر و اسم مجرور»
الْخَیْرِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
لَشَدِیدٌ «لام مزحلقه» «خبر إنَّ مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
 » نرم افزار ترنم وحی
1) وَ «واو قسم»
الْعادِیاتِ «اسم مجرور یا در محل جر»
ضَبْحاً «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است» [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
1) «ضَبْحاً»:
 توضيح : «ضَبْحاً»: صدای نفَس اسبان به هنگام دویدن. در اینجا به معنی اسم فاعل، یعنی (ضَابِحَات) است، به معنی اسبانی که صدای نفَس خود را بلند کرده‌اند. حال است. [ نظرات / امتیازها ]
2) «قَدْحاً»:
 توضيح : «قَدْحاً»: زدن سنگ چخماق به یکدیگر برای تولید جرقّه. در اینجا به معنی اسم فاعل یعنی (قَادِحَات) و حال است. مراد زنندگان سمهای پا بر سنگهای زمین است. [ نظرات / امتیازها ]
3) «صُبْحاً»:
 توضيح : مفعولٌ‌فیه است. آن را در معنی اسم فاعل، یعنی (مُصْبِحَات) نیز دانسته و حال بشمار آورده‌اند (نگا: التفسیر القرآنی للقرآن). [ نظرات / امتیازها ]