از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) شما را مباهات با یکدیگر در افزونی ( مال و جاه و فرزند ) و مسابقه با هم در افزودن ( آنها ) از یاد خدا مشغول داشت. [ نظرات / امتیازها ]
2) تا آنکه گورستان ها را زیارت کردید ( تا دم مرگتان چنین بودید ) یا رفتید تا برای تفاخر ، قبرهای ارحامتان را نیز بشمارید. [ نظرات / امتیازها ]
3) چنین نیست ( که می پندارید باید برای دنیا کوشید ) ، به زودی ( وقت ورود به عالم برزخ ) خواهید دانست. [ نظرات / امتیازها ]
4) آری چنین نیست ، به زودی ( در روز جزا ) خواهید دانست. [ نظرات / امتیازها ]
5) چنین نیست اگر ( حقیقت امر را ) به علم الیقین ( علم غیر قابل تشکیک ) می دانستید ، [ نظرات / امتیازها ]
6) به یقین جهنم را ( به دیده دل ) می دیدید ( لکن ندانستید و ندیدید ) . [ نظرات / امتیازها ]
7) سپس بی تردید آن را ( در روز جزا ) به عین الیقین خواهید دید ( یقینی حاصل از داخل شدن و سوختن در آن ) . [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس شما در آن روز بی شک از بخشش و نعمت ( خدا در دنیا ) بازخواست خواهید شد. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) افزون طلبی ( و تفاخر ) شما را به خود مشغول داشته ( و از خدا غافل نموده ) است. [ نظرات / امتیازها ]
2) تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید ( و قبور مردگان خود را برشمردید و به آن افتخار کردید ) ! [ نظرات / امتیازها ]
3) چنین نیست که می پندارید ، ( آری ) بزودی خواهید دانست! [ نظرات / امتیازها ]
4) باز چنان نیست که شما می پندارید بزودی خواهید دانست! [ نظرات / امتیازها ]
5) چنان نیست که شما خیال می کنید اگر شما علم الیقین ( به آخرت ) داشتید ( افزون طلبی شما را از خدا غافل نمی کرد ) ! [ نظرات / امتیازها ]
6) قطعاً شما جهنّم را خواهید دید! [ نظرات / امتیازها ]
7) سپس ( با ورود در آن ) آن را به عین الیقین خواهید دید. [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس در آن روز ( همه شما ) از نعمتهایی که داشته اید بازپرسی خواهید شد! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) مسابقه و مفاخره در داشتن مال و نفرات بیشتر شما را از سعادت واقعیتان به خود مشغول کرد . [ نظرات / امتیازها ]
2) تا آنجا که برای شمردن نیاکان خود به قبرستان رفتید . [ نظرات / امتیازها ]
3) نه ، این مفاخرتها دردی را از شما دوا نمی کند و به زودی خواهید فهمید . [ نظرات / امتیازها ]
4) نه ، تاکید می کنم که به زودی خواهید فهمید . [ نظرات / امتیازها ]
5) نه ، باز تاکید می کنم که اگر به علم الیقین برسید . [ نظرات / امتیازها ]
6) آن وقت دوزخ را خواهید دید . [ نظرات / امتیازها ]
7) آن وقت به عین الیقینش مشاهده خواهید کرد . [ نظرات / امتیازها ]
8) و سپس در آن روز از نعیم خدا بازخواست خواهید شد . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) شما مردم را افتخار به بسیاری اموال و فرزند و عشیره سخت ( از یاد خدا و مرگ ) غافل داشته است. [ نظرات / امتیازها ]
2) تا آنجا که به ملاقات ( اهل ) قبور رفتید ( و به جای آنکه عبرت گیرید آنجا هم به قبرهای مردگان خود بر هم مفاخرت کردید ) . [ نظرات / امتیازها ]
3) نه چنین است ، به زودی خواهید دانست ( که پس از مرگ به برزخ چه سختیها در پیش دارید ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) باز هم چنین نیست ، حقا خواهید دانست ( که به قیامت با چه عذابها مواجهید ) . [ نظرات / امتیازها ]
5) نه چنین است ، حقا اگر به طور یقین می دانستید ( چه حادثه بزرگی در پیش دارید هرگز به بازی دنیا از عالم آخرت غافل نمی شدید ) . [ نظرات / امتیازها ]
6) البته ( پس از مرگ ) دوزخ را مشاهده خواهید کرد. [ نظرات / امتیازها ]
7) و سپس به چشم یقین آن دوزخ را می بینید. [ نظرات / امتیازها ]
8) آن گاه در آن روز از نعمتها شما را باز می پرسند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) تفاخر به بیشتر داشتن ، شما را غافل داشت. [ نظرات / امتیازها ]
2) تا کارتان [ و پایتان ] به گورستان رسید. [ نظرات / امتیازها ]
3) نه چنین است ، زودا که بدانید. [ نظرات / امتیازها ]
4) باز هم نه چنین است ، زودا که بدانید. [ نظرات / امتیازها ]
5) هرگز چنین نیست ، اگر علم الیقین داشتید! [ نظرات / امتیازها ]
6) به یقین دوزخ را می بینید. [ نظرات / امتیازها ]
7) سپس آن را قطعاً به عین الیقین درمی یابید. [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس در همان روز است که از نعمتِ [ روی زمین ] پرسیده خواهید شد. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) مسابقه در ثروت اندوزی و جاه طلبی شما را سرگرم کرد و از مقصد بازداشت ، [ نظرات / امتیازها ]
2) تا آن گاه که مرگتان فرا رسید و گورهای خود را دیدید . [ نظرات / امتیازها ]
3) چنین نکنید ! به زودی خواهید دانست که فرجام شوم این سرگرمی چیست . [ نظرات / امتیازها ]
4) آری ، چنین نکنید ! به زودی خواهید دانست که فرجام شوم این سرگرمی چیست . [ نظرات / امتیازها ]
5) هرگز چنین نکنید ، که اگر به علم یقینی دست بیابید ، [ نظرات / امتیازها ]
6) بی گمان دوزخ را در این جهان به چشم دل خواهید دید . [ نظرات / امتیازها ]
7) سپس آن را قطعاً روز قیامت به مشاهده یقینی خواهید دید . [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس آن روز که دوزخ را بنگرید ، درباره هر نعمتی که به شما ارزانی شده است از شما سؤال خواهد شد . [ نظرات / امتیازها ]