از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
2) حَتَّى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
زُرْتُمُ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «تاء ضمیر متصل در محل رفع فاعل»
الْمَقابِرَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
3) کَلاَّ «ح.ردع»
سَوْفَ «(س)استقبال»
تَعْلَمُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون»«(و)فاعل» [ نظرات / امتیازها ]
4) ثُمَّ «حرف عطف»
کَلاَّ «ح.ردع»
سَوْفَ «(س)استقبال»
تَعْلَمُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون»«(و)فاعل» [ نظرات / امتیازها ]
5) کَلاَّ «ح.ردع»
لَوْ «حرف شرط غیر جازم»
تَعْلَمُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل»
عِلْمَ «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است»
الْیَقِینِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
6) لَتَرَوُنَّ «(ل)قسم» «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون محذوف»«(و)فاعل» «نون تأکید ثقیله»
الْجَحِیمَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
7) ثُمَّ «حرف عطف»
لَتَرَوُنَّها «(ل)قسم» «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون محذوف»«(و)فاعل» «نون تأکید ثقیله» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
عَیْنَ «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است»
الْیَقِینِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
8) ثُمَّ «حرف عطف»
لَتُسْئَلُنَّ «(ل)قسم» «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون محذوف» «واو محذوف در محل رفع فاعل» «نون تأکید ثقیله»
یَوْمَئِذٍ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «(إذ)مضاف إ»
عَنِ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
النَّعِیمِ «اسم مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
 » نرم افزار ترنم وحی
1) أَلْهاکُمُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر
(ک)مفعول به
التَّکاثُرُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - مبادی العربیه
8) لَتُسئَلُنَّ: فعل مضارع مرفوع
 توضيح : فعل تسئلنَّ در اصل تُسئلون بوده است که به دلیل چسبیدن نون تاکید واو آن افتاده است ، این فعل دارای دو تاکید ( لام و نون تاکید) میباشد [ نظرات / امتیازها ]