از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) وای بر هر عادت کننده به عیب جویی مردم و بدگویی دیگران! [ نظرات / امتیازها ]
2) آن که مالی گرد آورد و پیاپی شماره کرد و انباشت ( و به دستور خدا در تحصیل و مصرف اعتنایی نکرد ) . [ نظرات / امتیازها ]
3) می پندارد که مالش او را جاودانه خواهد ساخت ( و مرگ یا حوادث به سراغش نخواهد آمد ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) چنین نیست ، بی تردید در حطمه ( آتشی خردکننده ) افکنده می شود. [ نظرات / امتیازها ]
5) و چه چیزت آگاه کرد که حطمه چیست؟! [ نظرات / امتیازها ]
6) آتش برافروخته خداوند است. [ نظرات / امتیازها ]
7) آتشی که بر دل ها ( که مرکز کفر و شرک و نفاق است ) سر می کشد ( و علاوه بر ظاهر ، باطن را نیز می سوزاند ) . [ نظرات / امتیازها ]
8) همانا آن آتش درش بر روی آنها بسته است ( و راه خروج ندارند ) . [ نظرات / امتیازها ]
9) در ستون هایی بلند ( بسته و معذب شوند ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) وای بر هر عیبجوی مسخره کننده ای! [ نظرات / امتیازها ]
2) همان کس که مال فراوانی جمع آوری و شماره کرده ( بی آنکه مشروع و نامشروع آن را حساب کند ) ! [ نظرات / امتیازها ]
3) او گمان می کند که اموالش او را جاودانه می سازد! [ نظرات / امتیازها ]
4) چنین نیست که می پندارد بزودی در «حُطَمه» [ آتشی خردکننده ] پرتاب می شود! [ نظرات / امتیازها ]
5) و تو چه می دانی «حُطمه» چیست؟! [ نظرات / امتیازها ]
6) آتش برافروخته الهی است ، [ نظرات / امتیازها ]
7) آتشی که از دلها سرمی زند! [ نظرات / امتیازها ]
8) این آتش بر آنها فروبسته شده ، [ نظرات / امتیازها ]
9) در ستونهای کشیده و طولانی! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) وای به حال هر طعنه زن عیب جوی . [ نظرات / امتیازها ]
2) کسی که مالی را جمع می کند و از شمردن مکرر آن لذت می برد . [ نظرات / امتیازها ]
3) گمان می کند که مال او وی را برای ابد از مرگ نگه می دارد . [ نظرات / امتیازها ]
4) نه ، چنین نیست به طور حتم در حطمه اش می افکنند . [ نظرات / امتیازها ]
5) و تو چه می دانی که حطمه چیست؟ . [ نظرات / امتیازها ]
6) آتش فروزان و خرد کننده خداست . [ نظرات / امتیازها ]
7) آتشی که نه تنها ظاهر جسم را می سوزاند بلکه بر باطن و جان انسان نیز نزدیک می شود . [ نظرات / امتیازها ]
8) آتشی که دربش به روی آنان بسته می شود . [ نظرات / امتیازها ]
9) در ستونهای بلند و کشیده شده . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) وای بر هر عیبجوی هرزه زبان. [ نظرات / امتیازها ]
2) همان کسی که مالی جمع کرده و دایم به حساب و شماره اش سر گرم است. [ نظرات / امتیازها ]
3) پندارد که مال و دارایی دنیایش عمر ابدش خواهد بخشید. [ نظرات / امتیازها ]
4) چنین نیست ، بلکه محققا به آتش در هم شکننده دوزخ در افتد. [ نظرات / امتیازها ]
5) آتشی که چگونه تصور سختی آن توانی کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
6) آن آتش را ( خشم ) خدا افروخته. [ نظرات / امتیازها ]