از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » ترنم وحی
2) فَذلِکَ «فاء رابط برای جواب شرط» «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
الَّذِی «خبر مرفوع یا در محل رفع»
یَدُعُّ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
الْیَتِیمَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
  علي رضا بلوري
1) رَأَیْتَ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «تاء ضمیر متصل در محل رفع فاعل»
الَّذِی «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
یُکَذِّبُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
بِالدِّینِ «حرف جر و اسم مجرور» [ نظرات / امتیازها ]
2) فَذلِکَ «فاء رابط برای جواب شرط» «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
الَّذِی «خبر مرفوع یا در محل رفع»
یَدُعُّ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
الْیَتِیمَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ «واو عطف»
لا «حرف نفی غیر عامل»
یَحُضُّ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
عَلى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
طَعامِ «اسم مجرور یا در محل جر»
الْمِسْکِینِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
  رعنا سليمان عباسي
1) أَ:همزه استفهام - رَأَ یْ : فعل ماضی –تَ –ضمیر متصل در محل رفع،فاعل
الَّذِی:اسم موصول- مفعول به
یُکَذِّبُ:فعل مضارع- هو،فاعل ومتعلق "بالدین
بِالدِّینِ: جارومجرور
یُکَذِّبُ بِالدِّینِ صله برای "الذی" [ نظرات / امتیازها ]
2) فَ:عاطفه -ذَٰلِکَ : اسم اشاره
الَّذِی:موصول،خبر برای مبتدای محذوف"هو"
یَدُعُّ : فعل مضارع ،هو،فاعل
الْیَتِیمَ: اسم منصوب،مفعول به "یدع"
یَدُعُّ الْیَتِیمَ: صله برای"الذی" [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ:عاطفه -لَا :حرف نفی
یحُضُّ:فعل مضارع-هو،فاعل ومتعلق :علی طعام
عَلَىٰ:حرف جر، طعام:اسم مجرور- جارومجرور
" طعام"مضاف، الْمِسْکِینِ:اسم مجرور-مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
3) وَ «واو عطف»
لا «حرف نفی غیر عامل»
یَحُضُّ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
عَلى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
طَعامِ «اسم مجرور یا در محل جر»
الْمِسْکِینِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
1) أَ:همزه استفهام
رَأَیْتَ: فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری- تاء ضمیر متصل در محل رفع و فاعل
الَّذِی:اسم موصول - مفعول به
یُکَذِّبُ:فعل مضارع - فاعل این فعل ضمیر مستتر هو می باشد
بِالدِّینِ : جارومجرور
[ نظرات / امتیازها ]
2) فَذلِکَ : فاء رابط برای جواب شرط - مبتدا و محلاً مرفوع
الَّذِی : خبر مرفوع و محلاً مرفوع
یَدُعُّ : فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری - فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) می باشد
الْیَتِیمَ : مفعول و محلاً منصوب [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ : حرف عطف
لا : حرف نفی غیر عامل
یحُضُّ: فعل مضارع-هو،فاعل
عَلَىٰ: حرف جر
طعام :اسم مجرور
الْمِسْکِینِ : اسم مجرور - مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]
  علي اصغر
1) أَ :همزه حرف استفهام
رَأَیْتَ :فعل ماضی مبنی برسکون ظاهرا"وفاعله ضمیر متصل "ت"ومحلا"مرفوع
الَّذی :مفعولٌ به ومحلا"منصوب-اسم موصول
یُکَذِّبُ بِالدِّینِ:صله برای الَّذی
یُکَذِّبُ :فعل مضارع معرب ومرفوع،فاعله ضمیرجایزالاستتارهوومحلا"مرفوع
بِالدِّینِ:جارومجرور [ نظرات / امتیازها ]