از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
45) و برای آنها زندگی دنیا را مثل بزن که مانند آبی است که از آسمان فرو فرستیم پس گیاهان زمین به وسیله آن ( برویند و ) به هم مخلوط گردند ( و مناظر زیبایی پدید آید ) سپس ( در اندک مدتی ) به حال خشکی بازگردند به طوری که بادها آنها را ( به همه جا ) بپراکنند. و خداوند همیشه بر همه چیز تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
46) مال و فرزندان زیب و زیور زندگی دنیایند ، و ماندگارهای نیکو ( مانند اعتقادات حقّه و فضائل نفسانی و عمل های نیک ) در نزد پروردگار تو از نظر پاداش بهتر ، و از نظر امید ( به بازتاب دنیوی و اخروی آن ) نیکوتر است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
45) ( ای پیامبر! ) زندگی دنیا را برای آنان به آبی تشبیه کن که از آسمان فرو می فرستیم و بوسیله آن ، گیاهان زمین ( سرسبز می شود و ) در هم فرومیرود. امّا بعد از مدتی می خشکد و بادها آن را به هر سو پراکنده می کند و خداوند بر همه چیز تواناست! [ نظرات / امتیازها ]
46) مال و فرزند ، زینت زندگی دنیاست و باقیات صالحات [ ارزشهای پایدار و شایسته ] ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخش تر است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
45) برای آنها زندگی این دنیا را مثل بزن ، چون آبی است که از آسمان نازل کرده ایم و به وسیله آن گیاهان زمین پیوسته شود ، آن گاه خشک گردد و بادها آن را پراکنده کند ، و خدا به همه چیز توانا است . [ نظرات / امتیازها ]
46) مال و فرزندان زیور زندگی این دنیا است و کارهای شایسته نزد پروردگارت ماندنی و دارای پاداشی بهتر و امید آن بیشتر است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
45) و برای امت ، زندگانی دنیا را چنین مثل زن که ما آب بارانی از آسمان نازل کنیم و به آن آب ، درختان و نباتات گوناگون زمین درهم پیچیده و خرم بروید ، سپس همه درهم شکسته و خشک شود و به دست بادها زیر و زبر و پراکنده گردد ، و خدا بر هر چیز اقتدار کامل دارد. [ نظرات / امتیازها ]
46) مال و فرزندان زیب و زینت حیات دنیاست و اعمال صالح که ( تا قیامت ) باقی است نزد پروردگار از نظر ثواب بهتر و از نظر امیدمندی نیکوتر است. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
45) و برای آنان زندگی دنیا را مَثَل بزن که مانند آبی است که آن را از آسمان فرو فرستادیم سپس گیاه زمین با آن درآمیخت و [ چنان ] خشک گردید که بادها پراکنده اش کردند ، و خداست که همواره بر هر چیزی تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
46) مال و پسران زیور زندگی دنیایند ، و نیکیهای ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امید [ نیز ] بهتر است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
45) برای آن رفاه طلبانی که به تجمّلات دنیا روی آورده و خدا را از یاد برده اند زندگی دنیا را مَثَل بزن که مانند آبی است که آن را از آسمان فرو فرستادیم ، پس گیاه زمین با آن درآمیخت و سبز و خرّم شد ; آن گاه پس از چندی خشک و خرد گشت به گونه ای که بادها آن را از سویی به سوی دیگر پراکنده می سازند ، و خدا بر هر چیزی تواناست . [ نظرات / امتیازها ]
46) مال و پسران زیور زندگی دنیا و زودگذرند ، ولی کارهای شایسته که ماندگار است نزد پروردگارت پاداشی بهتر دارد و برای دستیابی به رحمت او امیدبخش تر است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
45) و زندگی دنیا را برای آنان وصف کن که [ در سرعت زوال و ناپایداری ] مانند آبی است که آن را از آسمان نازل کنیم ، پس گیاه زمین به وسیله آن [ به طور انبوه و در هم پیچیده ] بروید ، [ و طراوت و سرسبزی شگفت انگیزی پدید آورد ] آن گاه [ در مدتی کوتاه ] خشک و ریز ریز شود که بادها آن را به هر سو پراکنده کنند و خدا بر هر کاری تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
46) مال و فرزندان ، آرایش و زیور زندگی دنیا هستند ، ولی اعمال شایسته پایدار نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ امید داشتن به آنها نیکوتر است. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
45) و براى آنان زندگى دنیوى را به آبى مثل بزن که آن را از آسمان نازل کنیم و به آن گل و گیاه زمین آمیزد، و سرانجام خرد و خوار شود که بادها پراکنده‏اش کنند، و خداوند بر هر کارى تواناست‏
[ نظرات / امتیازها ]
46) اموال و پسران، تجمل زندگى دنیوى است، و کارهاى ماندگار شایسته، نزد پروردگارت خوش پاداش‏تر و امیدبخش‏تر است‏
[ نظرات / امتیازها ]
  عاطفه فلاح - تدبر شخصی
45) وبرای آنها زندگی دنیا رااینگونه مثال بزن که مانند آبی است که ازآسمان فرومی ریزد وباگیاه آمیخته می شودوسپس به خشکی میگراید وبه وسیله باد پراکنده می شود وخداوند برهمه چیز تواناست./ [ نظرات / امتیازها ]
46) ثروت و فرزندان زینت زندگی دنیا هستند واعمال نیک نزد پروردگار باارزش تروامید بخش تراست./ [ نظرات / امتیازها ]
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
45) (اى رسول ما براى امّت) چنین زندگانى تمام دنیا را مثل بزن که ما آب بارانى از آسمان نازل کردیم و به آن آب درختان و نباتات گوناگون زمین درهم پیچیده و خرّم بروید سپس صبحگاهى همه در هم شکسته خشک شود و به دست بادها زیر و زبر گردد و خدا بر همه چیز در عالم اقتدار کامل دارد [ نظرات / امتیازها ]
46) مال و فرزندان زیب و زینت حیات دنیاست و (لیکن) اعمال صالح که تا روز قیامت باقى است نزد پروردگار بسى بهتر و عاقبت آن نیکوتر است [ نظرات / امتیازها ]