از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
83) و از تو درباره ذو القرنین می پرسند ، بگو: به زودی برای شما از وی آیاتی ( از قرآن ) باز خواهم خواند. [ نظرات / امتیازها ]
84) همانا ما او را در روی زمین قدرت دادیم و از هر چیزی ( که اراده می کرد ) اسباب و وسایلی ( مانند دانش و توان و امکانات ) در اختیار او نهادیم. [ نظرات / امتیازها ]
85) او هم راه و سببی را ( به سوی مغرب زمین ) دنبال کرد. [ نظرات / امتیازها ]
86) تا چون به مغرب خورشید رسید ( که شاید غرب افریقا ساحل اقیانوس بوده ) خورشید را دریافت که ( گویی ) در چشمه ای گرم و گل آلود فرو می رود ، و در آنجا گروهی ( از کفار ) را یافت. گفتیم: ای ذو القرنین ( در کار آنان مختاری ) یا عذاب می کنی و یا در حقّشان راهی نیکو پیش می گیری. [ نظرات / امتیازها ]
87) گفت: امّا کسی که ستم ( به خویش ) کرده ( و در کفر و شرک باقی ماند ) به زودی او را ( به کشتن ) عذاب کنیم ، سپس به سوی پروردگار خود بازگردانده می شود پس او را عذابی می کند که مثلش دیده نشده است. [ نظرات / امتیازها ]
88) و اما کسی که ایمان آورد و عملی شایسته کند ، برای او پاداشی بسیار نیک است و به زودی از اوامر خود سخن آسانی به او می گوییم ( کارهای آسانی به او دستور می دهیم ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
83) و از تو درباره «ذو القرنین» می پرسند بگو: «بزودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازگو خواهم کرد.» [ نظرات / امتیازها ]
84) ما به او در روی زمین ، قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم. [ نظرات / امتیازها ]
85) او از این اسباب ، ( پیروی و استفاده ) کرد ... [ نظرات / امتیازها ]
86) تا به غروبگاه آفتاب رسید ( در آن جا ) احساس کرد ( و در نظرش مجسّم شد ) که خورشید در چشمه تیره و گل آلودی فرو می رود و در آن جا قومی را یافت گفتیم: «ای ذو القرنین! آیا می خواهی ( آنان ) را مجازات کنی ، و یا روش نیکویی در مورد آنها انتخاب نمایی؟» [ نظرات / امتیازها ]
87) گفت: «اما کسی را که ستم کرده است ، مجازات خواهیم کرد سپس به سوی پروردگارش بازمی گردد ، و خدا او را مجازات شدیدی خواهد کرد! [ نظرات / امتیازها ]
88) و اما کسی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد ، پاداشی نیکوتر خواهد داشت و ما دستور آسانی به او خواهیم داد.» [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
83) از تو از ذو القرنین پرسند. بگو: برای شما از او خبری خواهم خواند . [ نظرات / امتیازها ]
84) ما به او در زمین تمکین دادیم و از هر چیز وسیله ای عطا کردیم . [ نظرات / امتیازها ]
85) پس راهی را تعقیب کرد . [ نظرات / امتیازها ]
86) چون به غروبگاه آفتاب رسید آن را دید که در چشمه ای گل آلود فرو می رود و نزدیک چشمه گروهی را یافت. گفتیم ای ذو القرنین یا عذاب می کنی یا میان آن طریقه ای نیکو پیش می گیری . [ نظرات / امتیازها ]
87) گفت: هر که ستم کند زود باشد که عذابش کنیم و پس از آن سوی پروردگارش برند و سخت عذابش کند . [ نظرات / امتیازها ]
88) و هر که ایمان آورد و کار شایسته کند پاداش نیک دارد و او را فرمان خویش کاری آسان گوییم . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
83) و از تو ( ای رسول ) سؤال از ذو القرنین می کنند ، پاسخ ده که من به زودی حکایتی از او بر شما خواهم خواند. [ نظرات / امتیازها ]
84) ما او را در زمین تمکن و قدرت بخشیدیم و از هر چیزی رشته ای به دست او دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
85) او هم رشته ای را پی گرفت. [ نظرات / امتیازها ]
86) تا هنگامی که ( در سیر خود ) به مغرب رسید خورشید را ( که در دریای محیط غروب می کرد ) چنین یافت که در چشمه آب تیره ای رخ نهان می کند و آنجا قومی را یافت که ( چون کافر بودند ) به ذو القرنین دستور دادیم که درباره این قوم یا قهر و عذاب ( اگر ایمان نیاوردند ) یا لطف و رحمت ( اگر ایمان آرند ) به جای آور. [ نظرات / امتیازها ]
87) ذو القرنین به آن قوم گفت: اما هر کس ( از شما ) ظلم و ستم کرده او را به کیفر خواهیم رسانید و سپس هم که ( بعد از مرگ ) به سوی خدا بازگردد خدا او را به عذابی بسیار سخت کیفر خواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
88) و اما هر کس به خدا ایمان آورد و نیکو کردار باشد نیکوترین اجر خواهد یافت و هم ما امر را بر او سهل و آسان گیریم. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
83) و از تو در باره «ذو القرنین» می پرسند. بگو: «به زودی چیزی از او برای شما خواهم خواند.» [ نظرات / امتیازها ]
84) ما در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله ای بدو بخشیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
85) تا راهی را دنبال کرد. [ نظرات / امتیازها ]
86) تا آن گاه که به غروبگاه خورشید رسید ، به نظرش آمد که [ خورشید ] در چشمه ای گِل آلود و سیاه غروب می کند ، و نزدیک آن طایفه ای را یافت. فرمودیم: «ای ذو القرنین ، [ اختیار با توست ] یا عذاب می کنی یا در میانشان [ روش ] نیکویی پیش می گیری.» [ نظرات / امتیازها ]
87) گفت: «اما هر که ستم ورزد عذابش خواهیم کرد ، سپس به سوی پروردگارش بازگردانیده می شود ، آن گاه او را عذابی سخت خواهد کرد.» [ نظرات / امتیازها ]
88) و اما هر که ایمان آوَرَد و کار شایسته کند ، پاداشی [ هر چه ] نیکوتر خواهد داشت ، و به فرمان خود ، او را به کاری آسان واخواهیم داشت. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
83) و از تو ای پیامبر درباره ذوالقرنین می پرسند . بگو : به زودی درباره او از قرآن برای شما خواهم خواند . [ نظرات / امتیازها ]
84) ما به او برای حکومت در زمین توانایی بخشیدیم و از هر چیزی که او را به اهدافش برساند وسیله ای به او عطا کردیم . [ نظرات / امتیازها ]
85) پس او وسیله ای فراهم کرد . [ نظرات / امتیازها ]
86) و سپس به راه افتاد ، تا وقتی که به غروبگاه خورشید ، آخرین معموره های مغرب زمین رسید ، از ساحل دریا چنین یافت که گویی خورشید در دریایی سیاه و گِل آلود فرو می رود ، و در کنار دریا قومی را یافت و آنان را تحت سلطه خود درآورد . گفتیم : ای ذوالقرنین ، با آنان چه خواهی کرد ؟ آیا آنان را کیفر می دهی یا در میانشان به نیکی رفتار می کنی ؟ [ نظرات / امتیازها ]
87) گفت : امّا آن کس که ستم کرده است ، به زودی او را کیفر می کنیم ، سپس به سوی پروردگارش بازگردانده می شود و خداوند او را به عذابی که تصوّر آن را نمی کرده است معذَّب می دارد . [ نظرات / امتیازها ]
88) و امّا آن کس که ایمان آورده و کاری شایسته کرده است نیکوترین پاداش را خواهد داشت و به زودی او را به تکالیف سهل و ساده ای مکلّف خواهیم ساخت . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
83) و از تو درباره ذوالقرنین می پرسند بگو: به زودی بخشی از سرگذشت او را [ به وسیله آیاتی از قرآن ] برای شما می خوانم. [ نظرات / امتیازها ]
84) ما به او در زمین ، قدرت و تمکّن دادیم و از هر چیزی [ که برای رسیدن به هدف هایش نیازمند به آن بود ] وسیله ای به او عطا کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
85) پس [ با توسل به وسیله ] راهی را [ برای سفر به غرب ] دنبال کرد. [ نظرات / امتیازها ]
86) تا زمانی که به محل غروب خورشید رسید [ منظره غروب ] خورشید را چنین یافت که در چشمه ای گرم و لجن آلود غروب می کند ، و نزد آن قومی را یافت [ که فساد و ستم می کردند ] . گفتیم: ای ذوالقرنین! یا [ این قوم را به کیفر فساد و ستمشان ] عذاب می کنی و یا در میانشان شیوه ای نیک در پیش می گیری. [ نظرات / امتیازها ]
87) ذوالقرنین گفت: اما هر که [ با کفر ، فساد و گناه ] ستم کرده عذابش می کنیم ، آن گاه به سوی پروردگارش بازگردانده می شود ، پس او را عذابی سخت خواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
88) و اما هر که ایمان آورده و کار شایسته انجام داده است ، پس بهترین پاداش برای اوست ، و ما هم از سوی خود تکلیفی آسان به او خواهیم داد. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
83) و از تو درباره ذوالقرنین مى‏پرسند، بگو هم‏اکنون یادى از او براى شما مى‏خوانم‏
[ نظرات / امتیازها ]
84) ما به او در روى زمین تمکن داده بودیم و سررشته هر کارى را به او بخشیده بودیم‏
[ نظرات / امتیازها ]
85) و او سررشته [کار خود] را دنبال گرفت‏
[ نظرات / امتیازها ]
86)
تا آنکه به سرزمین مغرب [خورشید] رسید و چنین یافت که در چشمه‏اى گل‏آلود [و گرم‏] غروب مى‏کند و در نزدیکى آن قومى را یافت گفتیم اى ذوالقرنین [اختیار با توست‏] یا آنان را عذاب مى‏کنى، یا با آنان نیکى مى‏کنى‏
[ نظرات / امتیازها ]
87) گفت هرکس شرک ورزد، زودا که عذابش کنیم، سپس به سوى پروردگارش باز برده مى‏شود، و او به عذابى سخت معذبش مى‏دارد
[ نظرات / امتیازها ]
88) و اما هرکس ایمان آورد و نیکوکارى کند، او را پاداش نیکو باشد و کار را بر او آسان مى‏گیریم‏ [ نظرات / امتیازها ]
  بيژن خاوري
88) در ترجمه ها
به زودی از اوامر خود سخن آسانی به او می گوییم . (( امر و دستور به فعل است و فعل سخت و اسان میشود ، نه سخن . و سخن کیفیست و در کیفیت سخت و اسان نا مفهوم است))
ما دستور آسانی به او خواهیم داد.» (( این جمله نیز دستوریست ، و بهتر میبود که ترجمه میشد : ما کار اسانی را به او محول خواهیم کرد))
او را فرمان خویش کاری آسان گوییم . (( هر چند که قابل درک است ، لیکن بسیارگنگ و نامفهوم است))
و هم ما امر را بر او سهل و آسان گیریم.(( این ترجمه اصلا بی معنیست و مترجم به خود زحمت دادند !!!!!!!))
و به فرمان خود ، او را به کاری آسان واخواهیم داشت. (( بهتر بود ، کاری اسان به او محول خواهیم کرد ترجمه میشد))
و به زودی او را به تکالیف سهل و ساده ای مکلّف خواهیم ساخت . (( در تکلیف به کار اسان و ساده هیچگاه مکلف نمیکنند. زیرا خوشمزه ترین غذا را نیز به اجبار و تکلیف نمیشه خورد و ازش لذت برد))
ما هم از سوی خود تکلیفی آسان به او خواهیم داد .(( و این ترجمه خوبی است))
و کار را بر او آسان مى‏گیریم‏ (( و این بهترین ترجمه جهت تشویق مومنین است))
سوال :
با توجه به 9 ترجمه و 9 برداشت و 9 استخراج و 9 معنی کلمات عربی ووو
کدام صحیح است ؟
منظور دقیق خداوند چه بود؟
حقیقت فقط نزد خداوند است ، فلذا همه این ترجمه ها به ذهن مترجمان میتونه واقعیت داشته باشه ، ولی حقیقت نیست !!
و هیچ ادم عاقلی به واقعیت دل نخواهد بست و بدان مومن نتوان شد .
[ نظرات / امتیازها ]