از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  سبب همه چیز - سيد محمد جعفري
84) همه زمین را مسخر امر او کردیم و دخل و تصرف در همه چیز را به او دادیم. یعنی اگر لشکر ابرهه امریکا در طبس شکست خورد احتمالا او به اذن خدا از قدرتش استفاده کرده و هزاران مورد دیگر

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : کتاب ذوالقرنین نوشته جناب آقای عبدالله مستحسن(اسم مستعار است، ایشان علاقه ای به شهرت ندارند، استاد دانشگاه) با تصرف قالب : تفسیری موضوع اصلی : نصرت - یاری گوینده : سید محمد جعفری
  سفر زمان - سيد محمد جعفري
85) پس از آن قدرت استفاده کرد. (همه این آیات مربوط به ذوالقرنین از اشاره آینده آیه ٨٣ بهره میبرند و این به معنی انجام این امور در آینده نسبت به زمان نزول این آیات است)

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : کتاب ذوالقرنین نوشته جناب آقای عبدالله مستحسن(اسم مستعار است، ایشان علاقه ای به شهرت ندارند، استاد دانشگاه) با تصرف قالب : تفسیری موضوع اصلی : نصرت - یاری گوینده : سید محمد جعفری
  غیبت - سيد محمد جعفري
86) (اینکه ابتدا غروب و بعد طلوع ذکر شده باز مطلب را به امام مهدی (عج) نزدیکتر میکند) تا خواهد رسید زمان غروب خورشید(اشاره به غیبت) و غروب را اینگونه یافت که چشم در آب گل آلود میبیند(کنایه از غیبت) و قومی که در آن زمان بودند(منظور امت غیبت ) ، ما گفتیم(خدا با ذوالقرنین صحبت میکند این که مستقیم یا غیر مستقیم زیاد مهم نیست مهم اصل صحبت است) ای صاحب دو امت(عصر) اختیار تام داری هر کاری میخواهی با اینان انجام دهی چه خواهی عذابشان کنی یا به نیکی بینشان رفتار کنی(این مال توست و من این مال را به تو دادم و همه امورشان در دست توست)این قدرت بسیار زیادی است که در اختیار ذوالقرنین قرار گرفته و نشان میدهد او عادی نیست حتی از حضرت سلیمان هم قویتر است

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : کتاب ذوالقرنین نوشته جناب آقای عبدالله مستحسن(اسم مستعار است، ایشان علاقه ای به شهرت ندارند، استاد دانشگاه) با تصرف قالب : تفسیری موضوع اصلی : زمان گوینده : سید محمد جعفری
  عذاب بدها - سيد محمد جعفري
87) (اینکه او هیچ انذار و بشارتی نمیدهد یعنی حجت بر آنها تمام شده و مطمینا ذوالقرنین بعد از حضرت محمد (ص) خاتم پیامبران است و او انسان کامل است) با توجه به قدرتی که خدا به ذوالقرنین داده که از پیامبران هم بالاتر است او به همه میگوید اما هر که ستم کرده به ازایش ما عذابش خواهیم کرد و سپس وقتی به سوی خدا بازمیگردد خدا هم او را عذابی انکار ناپذیر خواهد کرد( این برای عصر غیبت است یعنی از همان ابتدای غیبت امام مهدی (عج) تا الان و بعد تا ظهورشان)

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : کتاب ذوالقرنین نوشته جناب آقای عبدالله مستحسن(اسم مستعار است، ایشان علاقه ای به شهرت ندارند، استاد دانشگاه) با تصرف قالب : تفسیری موضوع اصلی : آخرالزّمان گوینده : سید محمد جعفری
  پاداش خوبان - سيد محمد جعفري
88) اینکه در یک آیه هم غیبت هم قوم هم واگذاری قوم به ذوالقرنین انجام میشود ولی صحبت ذوالقرنین در این موضوع با دو آیه آمده نکته ای دارد،
اینکه در مقابل هر اختیاری که خدا به او داده در این موضوع با امّا شرحی بر آن آورده که هم به لحاظ شکلی زیباست و هم این شرح که در دو آیه آمده.
علت استفاده از "هر که" میتواند این باشد که به تک تک قوم توجه دارد و از حالات همه به اذن خدا مطلع است . [ نظرات / امتیازها ]
منبع : کتاب ذوالقرنین نوشته جناب آقای عبدالله مستحسن(اسم مستعار است، ایشان علاقه ای به شهرت ندارند، استاد دانشگاه) با تصرف قالب : تفسیری موضوع اصلی : آخرالزّمان گوینده : سید محمد جعفری