از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) کاف ، ها ، یا ، عین ، صاد. من کفایت کننده ، هدایت گر ، ولیّ امر ، عالم و صادق الوعد هستم. این حروف رمزهایی میان خدا و رسول اوست. این کتاب مرکب از همین حروف است لکن کسی توان آوردن نظیر آن را ندارد. این کتاب دارای محکمات و این گونه متشابهات است. [ نظرات / امتیازها ]
2) ( در این سوره ) یاد رحمت پروردگار تو از بنده اش زکریاست. [ نظرات / امتیازها ]
3) آن گاه که با آوای پنهانی پروردگار خود را ندا کرد. [ نظرات / امتیازها ]
4) گفت: پروردگارا ، همانا استخوان از ( بدن ) من سست شده و ( موی ) سر هم از ( سپیدی ) پیری می درخشد و هرگز در دعایم از تو- ای پروردگارم- محروم نبوده ام یا هرگز در دعوت و امرت- خدایا- نافرمان نبوده ام. [ نظرات / امتیازها ]
5) و من از عموزادگانم پس از خویش بیم دارم ( که جانشینانی بد باشند ) و همسرم از ابتدا نازا بوده ، پس مرا از جانب خویش فرزند ارث بری عطا کن ، [ نظرات / امتیازها ]
6) که از من و از اولاد یعقوب ارث برد ، و ای پروردگار من ، او را ( از نظر کمالات معنوی ) پسندیده قرار ده. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
2) ( این ) یادی است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده اش زکریا ... [ نظرات / امتیازها ]
3) در آن هنگام که پروردگارش را در خلوتگاه ( عبادت ) پنهان خواند ... [ نظرات / امتیازها ]
4) گفت: «پروردگارا! استخوانم سست شده و شعله پیری تمام سرم را فراگرفته و من هرگز در دعای تو ، از اجابت محروم نبوده ام! [ نظرات / امتیازها ]
5) و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم ( که حق پاسداری از آیین تو را نگاه ندارند ) ! و ( از طرفی ) همسرم نازا و عقیم است تو از نزد خود جانشینی به من ببخش ... [ نظرات / امتیازها ]
6) که وارث من و دودمان یعقوب باشد و او را مورد رضایتت قرار ده!» [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) کاف ، هاء ، یا ، عین ، صاد . [ نظرات / امتیازها ]
2) ( این رمز عنوان ) یادآوری رحمت پروردگارت به بنده خود زکریاست . [ نظرات / امتیازها ]
3) آن دم که پروردگارش را ندا داد ، ندایی پنهانی . [ نظرات / امتیازها ]
4) گفت پروردگارا! من از پیری استخوانم سست ، و سرم سفید شده است ، و در زمینه خواندن تو ای پروردگار بی بهره نبوده ام . [ نظرات / امتیازها ]
5) من از بعد خویش از وارثانم بیم دارم ، و زنم نازا است مرا از نزد خود فرزندی عطا کن . [ نظرات / امتیازها ]
6) تا از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد ، و پروردگارا! او را پسندیده گردان . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) کهیعص ( این حروف رموز و اسراری است در میان خدا و رسول صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) در این آیات پروردگار تو از رحمتش بر بنده خاصّ خود زکریا سخن می گوید. [ نظرات / امتیازها ]
3) ( یاد کن حکایت او را ) وقتی که خدای خود را پنهانی ( و از صمیم قلب ) ندا کرد. [ نظرات / امتیازها ]
4) عرض کرد که پروردگارا ، استخوان من سست گشت و فروغ پیری بر سرم بتافت و با وجود این من از دعا به درگاه کرم تو خود را هرگز محروم ندانسته ام. [ نظرات / امتیازها ]
5) و من از این وارثان کنونی ( که پسر عموهای من هستند ) برای پس از خود بیمناکم ( مبادا که پس از من در مال و مقامم خلف صالح نباشند و راه باطل پویند ) و زوجه من هم نازا و عقیم است ، تو از لطف خاص خود فرزندی به من عطا فرما. [ نظرات / امتیازها ]
6) که او وارث من و همه آل یعقوب باشد و تو ای خدا او را وارثی پسندیده و صالح مقرر فرما. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) کاف ، ها ، یا ، عین ، صاد. [ نظرات / امتیازها ]
2) [ این ] یادی از رحمت پروردگار تو [ در باره ] بنده اش زکریاست. [ نظرات / امتیازها ]
3) آن گاه که [ زکریا ] پروردگارش را آهسته ندا کرد. [ نظرات / امتیازها ]
4) گفت: «پروردگارا ، من استخوانم سست گردیده و [ موی ] سرم از پیری سپید گشته ، و- ای پروردگار من- هرگز در دعای تو ناامید نبوده ام.» [ نظرات / امتیازها ]
5) و من پس از خویشتن از بستگانم بیمناکم و زنم نازاست ، پس از جانب خود ولیّ [ و جانشینی ] به من ببخش ، [ نظرات / امتیازها ]
6) که از من ارث برد و از خاندان یعقوب [ نیز ] ارث برد ، و او را- ای پروردگار من- پسندیده گردان. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) کاف . ها . یا . عین . صاد . [ نظرات / امتیازها ]
2) این گزارشی است از رحمت بخشی پروردگارت بر بنده اش زکریّا ، [ نظرات / امتیازها ]
3) آن گاه که در خلوتی نهان از مردم پروردگارش را ندا داد . [ نظرات / امتیازها ]
4) گفت : پروردگارا ، من استخوانم سست گردیده و قدرتم کم شده و پیری در سرم شعله گونه برافروخته و فراگیر شده است و تاکنون ـ پروردگارا ـ هرگاه تو را خوانده ام از اجابت دعا محروم نبوده ام . [ نظرات / امتیازها ]
5) و من از رفتار بستگانم که پس از من وارثانم خواهند بود بیمناکم و همسرم نازا بوده و اکنون هم سالخورده است ، پس از جانب خود وارثی به من عطا کن ، [ نظرات / امتیازها ]
6) فرزندی که از من و از خاندان یعقوب ارث برَد ، و او را ـ ای پروردگار من ـ در عقیده و عمل پسندیده گردان . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
2) [ آیاتی که بر تو خوانده می شود ] یاد رحمت پروردگارت بر بنده اش زکریاست. [ نظرات / امتیازها ]
3) هنگامی که پروردگارش را با دعایی پنهان خواند ، [ نظرات / امتیازها ]
4) گفت: پروردگارا! به راستی استخوانم سست شده و [ مویِ ] سرم از پیری سپید گشته ، و پروردگارا! هیچ گاه درباره دعا به پیشگاهت [ از اجابت ] محروم و بی بهره نبودم. [ نظرات / امتیازها ]
5) و همانا من پس از خود از خویشاوندانم بیمناکم ، و همسرم [ از شروع زندگی ] نازا بوده است ، پس مرا از سوی خود فرزندی عطا کن. [ نظرات / امتیازها ]
6) که از من و خاندان یعقوب ارث ببرد ، و او را پروردگارا! [ از هر جهت ] مورد رضایت [ خود ] قرار ده. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه صنعت کار
1) کاف. ها. یا.عین.صاد
این حروف رمزی است میان خداوند ورسولش [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
2) [کاف ها یا عین صاد] این بیان رحمت پروردگارت در حق بنده‏اش زکریاست‏ (۲)
[ نظرات / امتیازها ]
3) چنین بود که به ندایى خاموش پروردگارش را به دعا خواند
[ نظرات / امتیازها ]
5) و من پس از خویش از وارثان بیمناکم، و همسرم نازا است، پس از پیشگاه خود به من وارثى عطا فرما
[ نظرات / امتیازها ]
6) تا هم وارث من باشد و هم وارث آل یعقوب، و پروردگارا او را مقبول بگردان‏
[ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
1) ‏کاف . ها . یا . عین . صاد .‏
[ نظرات / امتیازها ]
2) ‏( این ) یادی است از مرحمت پروردگارت نسبت به بنده خود زکریّا ( که ای محمّد ! آن را بر تو می‌خوانم ) .‏
[ نظرات / امتیازها ]
3) ‏در آن هنگام که پروردگارش را ( در خلوتگاه عبادت ) پنهانی ندا داد .‏

[ نظرات / امتیازها ]
4) ‏گفت : پروردگارا ! استخوانهای من ( که ستون پیکر من و محکم‌ترین اعضای تن من است ) سستی گرفته است ، و شعله‌های پیری ( تمام موهای ) سر مرا فرا گرفته است ، پروردگارا ! من هرگز در دعاهائی که کرده‌ام ( از درگاه کرم تو ) محروم و ناامید باز نگشته‌ام‌ ؛ ( هم اینک نیز مرا دریاب ) .‏

[ نظرات / امتیازها ]
5) ‏( پروردگارا ! ) من از بستگانم بعد از خود بیمناکم ( چرا که در ایشان شایستگی و بایستگی به دست گرفتن کار و بار دین را نمی‌بینم ) و همسرم هم از اوّل نازا بوده است ؛ پس از فضل خویش جانشینی به من ببخش .‏

[ نظرات / امتیازها ]
6) ‏از من ( دین و دانش ) و از آل یعقوب ( ثروت و قدرت ) ارث ببرد ، و او را پروردگارا ( در گفتار و کردار ) مورد رضایت گردان .‏

[ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر کوثر
3) هنگامى که پروردگارش را آهسته ندا کرد [ نظرات / امتیازها ]
4) گفت: پروردگارا، استخوان من سست شده و نشانه‏هاى پیرى در سرم
آشکار شده است، و من در خواندن تو، پروردگارا، محروم نبوده‏ام
[ نظرات / امتیازها ]
5) و من از خویشانم پس از خود بیمناک بوده‏ام و زن من نازاست پس براى من از نزد خود یاورى عطا فرما [ نظرات / امتیازها ]
6) که از من و خاندان یعقوب ارث ببرد و پروردگارا او را پسندیده قرار بده( [ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني - «قرآن کریم» ترجمه: آرش طوفانی
  حميدرضا همايون
1) کهیعص (کاف،یا،عین،صاد) رمز های بین پیامبر اکرم (ص) و خداوند است [ نظرات / امتیازها ]
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
1) کهیعص (کاف ها یا عین صاد) [ نظرات / امتیازها ]
2) این بیان رحمت پروردگارت در حقّ بنده اش زکریّاست [ نظرات / امتیازها ]
3) چنین بود که به ندایى خاموش پروردگارش را به دعا خواند [ نظرات / امتیازها ]
4) گفت پروردگارا استخوانم سستى گرفته و برف پیرى بر سرم نشسته است، پروردگارا هرگز در دعاى تو سخت دل نبوده ام [ نظرات / امتیازها ]
5) و من پس از [مرگ] خویش از وارثان، بیمناکم، همسرم ناز است، پس از پیشگاه خود به من وارثى عطا فرما [ نظرات / امتیازها ]
6) که هم وارث من باشد و هم وارث آل یعقوب و پروردگار او را مقبول بگردان [ نظرات / امتیازها ]
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
1) " کاف ، هاء ، یا ، عین ، صاد .". [ نظرات / امتیازها ]
2) " ذِکر [و یادآوریِ] رحمتِ پروردگارِ تو ، [به] بَنده اش ، زکریا است ". [ نظرات / امتیازها ]
3) " هنگامی که پروردگارش را [با صدایی] آهسته [و پنهانی] نِدا داد! ". [ نظرات / امتیازها ]
4) " گفت: «پروردگارا! ، اُستخوانم از [پیری و ناتوانیِ] من ، سُست شده ؛ و [مویِ] سَر ، سفید [و گویی] شعله وَر شده ؛ و [من] به دُعاء [و خواستنِ از] تو ، پروردگارا! ، محروم [و بی بَهره] نبوده ام!» ". [ نظرات / امتیازها ]
5) " «و حقیقتاً من [از] جانشینان [و وارثانِ] بعد از خودم بیمناکم! ؛ و همسرم نازا [و عَقیم] است ؛ پس [تو ، ای پروردگارِ من!] برایِ من بِبَخش ، از جانبِ خودت ، ولیّ [و جانشینی شایسته]!» ". [ نظرات / امتیازها ]
6) " «[تا فضیلت هایِ] من را ، اِرث بِبَرَد ؛ و از آل [و خاندانِ] یعقوب ، اِرث بِبَرَد ؛ و او را ، پروردگارا! ، پَسندیده [و مَقبول و موردِ رضایت] قرار بِدِه!» ". [ نظرات / امتیازها ]