از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  علي کمالي
2) ذکر:اسم-مفرد-مذکر(غیرانسان.مجازی)سالم-منصرف-معرفه اضافه-معرب
رحمت:اسم-مفردمذکر-اسم منصرف-معرفه اضافه-معرب [ نظرات / امتیازها ]
  منصور حميل پور - نامشخص
3) نادی: فعل ماضی، مفرد مذکر غایب، ریشه(ن د ی) معتل، ناقص یایی، اعلال به قلب، ثلاثی مزید، باب مفاعله، متعدی. [ نظرات / امتیازها ]
4) قال: فعل ماضی، مفرد مذکر غایب، ریشه(ق.و.ل) معتل، اجوف واوی، اعلال به قلب، ثلاثی مجرد، متعدی.

وَهَنَ: فعل ماضی، مفرد مذکر غایب، ریشه(و.ه.ن) معتل، مثال واوی، ثلاثی مجرد، لازم، فاعل: العظم.

إشتَعَلَ: فعل ماضی، مفرد مذکر غایب، ریشه(ش.ع.ل) صحیح و سالم، ثلاثی مزید، باب افتعال، متعدی.

لم اَکُن: فعل جحد، مضارع متکلم وحده، فعل ناقصه، ریشه(ک.و.ن) معتل، اجوف واوی، اعلال به حذف، ثلاثی مجرد، لازم، فاعل: ضمیر مستتر أنا. [ نظرات / امتیازها ]