از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
124) و ( به یاد آر ) هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به اموری بیازمود ، پس او همه را به نحو کامل انجام داد پروردگارش گفت: همانا من تو را برای مردم امام و پیشوا کردم. [ نظرات / امتیازها ]
125) و ( به یاد آرید ) زمانی که ما این خانه ( کعبه معظمه ) را مرجع مردم و جایگاه امن و امان قرار دادیم و ( گفتیم ) از مقام ابراهیم محلّی برای نماز بگیرید ( از پشت سر یا جانب راست یا چپ آن ) ، و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران ( یا اعتکاف کنندگان ) و رکوع و سجده کنندگان پاکیزه نمایید. [ نظرات / امتیازها ]
126) و ( به یاد آرید ) هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا ، این ( سرزمین ) را شهری امن قرار ده و به اهل آن- به کسانی که به خدا و روز واپسین ایمان آورده اند- از هر گونه میوه و محصولات روزی گردان. فرمود: ( چنین خواهم کرد ) و هر که کفر ورزد اندکی او را برخوردار می کنم سپس او را به عذاب آتش گرفتار می سازم ، و آن بد جای بازگشتی است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
124) ( به خاطر آورید ) هنگامی که خداوند ، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود. و او به خوبی از عهده این آزمایشها برآمد. خداوند به او فرمود: «من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم!» ابراهیم عرض کرد: «از دودمان من ( نیز امامانی قرار بده! ) » خداوند فرمود: «پیمان من ، به ستمکاران نمی رسد! ( و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند ، شایسته این مقامند ) ». [ نظرات / امتیازها ]
125) و ( به خاطر بیاورید ) هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار دادیم! و ( برای تجدید خاطره ، ) از مقام ابراهیم ، عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید! و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که: «خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان ، پاک و پاکیزه کنید!» [ نظرات / امتیازها ]
126) و ( به یاد آورید ) هنگامی را که ابراهیم عرض کرد: «پروردگارا! این سرزمین را شهر امنی قرار ده! و اهل آن را- آنها که به خدا و روز بازپسین ، ایمان آورده اند- از ثمرات ( گوناگون ) ، روزی ده!» ( گفت: ) «ما دعای تو را اجابت کردیم و مؤمنان را از انواع برکات ، بهره مند ساختیم ( اما به آنها که کافر شدند ، بهره کمی خواهیم داد سپس آنها را به عذاب آتش می کشانیم و چه بد سرانجامی دارند» [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
124) و چون پروردگار ابراهیم ، وی را با صحنه هایی بیازمود و او بحد کامل آن امتحانات را انجام بداد ، بوی گفت: من تو را امام خواهم کرد ابراهیم گفت: از ذریه ام نیز کسانی را بامامت برسان فرمود عهد من بستمگران نمی رسد [ نظرات / امتیازها ]
125) و چون خانه کعبه را مرجع امور دینی مردم و محل امن قرار دادیم ( و گفتیم ) از مقام ابراهیم جایی برای دعا بگیرید و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه را برای طواف کنندگان و آنها که معتکف میشوند و نمازگزاران که رکوع و سجود میکنند پاک کنید . [ نظرات / امتیازها ]
126) و چون ابراهیم گفت پروردگارا ، این شهر را محل امنی کن و اهلش را البته آنهایی را که بخدا و روز جزا ایمان می آورند از ثمرات ، روزی بده خدای تعالی فرمود: [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
124) و ( به یاد آر ) هنگامی که خدا ابراهیم را به اموری امتحان فرمود و او همه را به جای آورد ، خدا به او گفت: من تو را به پیشوایی خلق برگزینم ، ابراهیم عرض کرد: به فرزندان من چه؟ فرمود: ( اگر شایسته باشند می دهم ، زیرا ) عهد من به مردم ستمکار نخواهد رسید. [ نظرات / امتیازها ]
125) و ( به یاد آر ) هنگامی که ما خانه کعبه را مرجع امر دین خلق و مقام امن مقرّر داشتیم و ( دستور داده شد که ) مقام ابراهیم را جایگاه پرستش خدا قرار دهید و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که حرم مرا ( از بت ) بپردازید و پاکیزه دارید برای اهل ایمان که به طواف و اعتکاف حرم آیند و در آن نماز و طاعت خدا به جای آرند. [ نظرات / امتیازها ]
126) و ( به یاد آر ) هنگامی که ابراهیم عرض کرد: پروردگارا ، این شهر را محل امن و آسایش قرار ده و اهلش را که ایمان به خدا و روز قیامت آورده اند از انواع روزیها بهره مند ساز ، خدا فرمود: و هر که ( با وجود این نعمت ) سپاس نگزارد و راه کفر پیماید گر چه در دنیا او را اندکی بهره مند کنم ، لیکن در آخرت ناچار معذب به آتش دوزخ گردانم که بد منزلگاهی است. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
124) و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود ، و وی آن همه را به انجام رسانید ، [ خدا به او ] فرمود: «من تو را پیشوای مردم قرار دادم.» [ ابراهیم ] پرسید: «از دودمانم [ چطور ] ؟» فرمود: «پیمان من به بیدادگران نمی رسد.» [ نظرات / امتیازها ]
125) و چون خانه [ کعبه ] را برای مردم محل اجتماع و [ جای ] امنی قرار دادیم ، [ و فرمودیم: ] «در مقام ابراهیم ، نمازگاهی برای خود اختیار کنید» ، و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که: «خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجودکنندگان پاکیزه کنید.» [ نظرات / امتیازها ]
126) و چون ابراهیم گفت: «پروردگارا ، این [ سرزمین ] را شهری امن گردان ، و مردمش را- هر کس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد- از فرآورده ها روزی بخش» ، فرمود: «و [ لی ] هر کس کفر بورزد ، اندکی برخوردارش می کنم ، سپس او را با خواری به سوی عذاب آتش [ دوزخ ] می کشانم ، و چه بد سرانجامی است.» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
124) و چون ابراهیم را پروردگارش به کارهایی که او را بدانها امر فرمود بیازمود و وی را به انجام آنها موفق ساخت ، گفت : من تو را پیشوای مردم قرار خواهم داد . ابراهیم گفت : آیا از فرزندان من نیز کسی را پیشوای مردم قرار می دهی ؟ فرمود : امامت ، عهدِ من است ، و عهدِ من به کسانی از فرزندان تو که ستمکارند نمی رسد . [ نظرات / امتیازها ]
125) و یاد کن زمانی را که آن خانه ( کعبه ) را بازگشتگاهی برای مردم و مکانی امن قرار دادیم ; پس برای انجام مراسم حج به آن جا بروید و از مقام ابراهیم جایگاهی برای دعا برگزینید . و به ابراهیم و اسماعیل فرمودیم : خانه ام را ویژه عبادت سازید و آن را به طواف کنندگان و معتکفان و نمازگزارانِ رکوع کننده و سجده کننده اختصاص دهید . [ نظرات / امتیازها ]
126) و یاد کن زمانی را که ابراهیم گفت : پروردگارا ، این سرزمین را شهری امن قرار ده ، و از مردمش کسانی را که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند ، از میوه ها و محصولات روزی عطا فرما . پروردگارش گفت : ولی هر که کافر شود ، به او اندک بهره ای می دهم ، سپس او را به اجبار به سوی عذاب آتش خواهم برد ، و آن بد بازگشتگاهی است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
124) و [ یاد کنید ] هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به اموری [ دشوار و سخت ] آزمایش کرد ، پس او همه را به طور کامل به انجام رسانید ، پروردگارش [ به خاطر شایستگی ولیاقت او ] فرمود: من تو را برای همه مردم پیشوا و امام قرار دادم. ابراهیم گفت: و از دودمانم [ نیز پیشوایانی برگزین ] . [ پروردگار ] فرمود: پیمان من [ که امامت و پیشوایی است ] به ستمکاران نمی رسد. [ نظرات / امتیازها ]
125) و [ یاد کنید ] هنگامی که ما این خانه [ کعبه ] را برای همه مردم محل گردهمایی و جای امن وامان قرار دادیم ، و [ فرمان دادیم: ] از مقام ابراهیم جایگاهی برای نماز انتخاب کنید. و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که: خانه ام را برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع کنندگان وسجده گذاران [ از هر آلودگی ظاهری و باطنی ] پاکیزه کنید. [ نظرات / امتیازها ]
126) و [ یاد کنید ] آن گاه که ابراهیم گفت: پروردگارا! این [ مکان ] را شهری امن قرار ده و اهلش را آنان که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند از هر نوع میوه و محصول روزی بخش. خدا فرمود: [ دعایت را درباره مؤمنان اجابت کردم ، ولی ] هر که کفر ورزد بهره اندکی به او خواهم داد ، سپس او را به عذاب آتش می کشانم و آن بد بازگشت گاهی است. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
124) و وقتی که آزمایش کرد ابراهیم را پروردگارش با کلماتی پس تمام کرد آن ها را به تمامی فرمود قطعا من قرار دادم تو را برای مردم امام ( پیشوا) گفت و فرزندان من چه طور فرمود نمیرسد عهد من به ستمگران [ نظرات / امتیازها ]
125) و قراردادیم ما خانه (کعبه)(مکه) را محل بازگشت برای مردم و ایمن قرار دادین و بگیرید از مقام ابراهیم محل نماز و عهد کردیم ما به سوی ابراهیمو اسماعیل این که پاک کنند خانه مرا برای طواف کنندهها و معتکف ها و رکوع و سجده کنندهها [ نظرات / امتیازها ]
126) و زمانی را کهگفت ابراهیم پروردگارا قرار بده این شهر را ایمن و روزی بده اهل آن را از میوه ها هرکس از آن ها که ایمان آورد از آن ها به خدا و به روز آخرت فرمود و هرکس که کفر ورزد پس بهرمند می سازم او را کمی سپس می کشانم او را به سوی عذاب آتش و چه بد بازگشتی است [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن(گرمارودى)
125) و (یاد کن) آنگاه را که خانه (کعبه) را براى مردم جاى بازگشت و امن کردیم و (گفتیم) از «مقام ابراهیم» نمازگاه گزینید و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه مرا براى طواف‏کنندگان (مسافر) و مجاوران (حرم) و رکوع‏کنندگان سجده‏گزار، پاکیزه بدارید. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن(گرمارودى)
124) و (یاد کن) آنگاه را که پروردگار ابراهیم، او را با کلماتى آزمود و او آنها را به انجام رسانید فرمود: من تو را پیشواى مردم مى‏گمارم. (ابراهیم) گفت: و از فرزندانم (چه کس را)؟ فرمود:
پیمان من به ستمکاران نمى‏رسد. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن(گرمارودى)
126) و (یاد کن) آنگاه را که ابراهیم گفت: پروردگارا! اینجا را شهرى امن کن و از اهل آن هر کس را که به خداوند و روز واپسین ایمان دارد، از میوه‏ها روزى رسان (خداوند) فرمود: آن را که کفر ورزد، اندکى برخوردارى خواهم داد سپس او را به (چشیدن) عذاب دوزخ ناگزیر خواهم کرد و این پایانه، بد است. [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
124) و زمانیکه خدای ابراهیم از او چند امتحان گرفت و او از همه سربلند بیرون آمد.(خدا)فرمود:تو را امام مردم قرار دادم.و(ابراهیم) گفت: آیا از فرزندانم هم امام می شوند؟(خدا)فرمود:پیمان(امامت)من نصیب ستمکاران نمی شود.(اهل ستم امام نمی شوند) [ نظرات / امتیازها ]
125) و زمانیکه خانه (کعبه) را محل ثواب و امن برای مردم قراردادیم و(گفتیم):مقام ابراهیم را محل برپا نمودن نماز قرار دهید و ابراهیم و اسماعیل را متعهد کردیم که کعبه را برای اهل طواف و اعتکاف و رکوع و سجود پاک نمایند. [ نظرات / امتیازها ]
126) و زمانیکه ابراهیم گفت:خدایااین(مکه)را شهر امن قرارده و از اهل آن کسانی را که به خدا و آخرت ایمان بیاورند از محصولات روزی فرما و (خداوند) فرمود:کسی که کفر ورزد اندکی روزیش می دهم سپس گرفتار عذاب آتش می کنم و آتش بد جایگاهی است. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد - بروجردی
124) بیاد آر وقتى که خداوند ابراهیم را بامرى آزمایش فرمود و او بجا آورد خداوند فرمود اى ابراهیم تو را به پیشوایى خلق برگزیدیم، ابراهیم عرض کرد پروردگارا این پیشوایى را بفرزندانم نیز ارزانى میدارى؟ خطاب رسید اگر شایستگى آن را داشته باشند عطا کنم و هرگز عهد من بمردم ستمکار نخواهد رسید [ نظرات / امتیازها ]
125) بیاد آور زمانى که خانه کعبه را مقام امن و مرجع دین خلق قرار دادیم و گفتیم مقام ابراهیم را جایگاه پرستش خود قرار دهید و از ابراهیم و اسمعیل عهد گرفتیم که خانه ما را از هر نجاست و پلیدى پاکیزه دارند براى آنکه اهل ایمان بطواف و اعتکاف حرم بیایند و در آنجا بنماز و اطاعت حق بپردازند [ نظرات / امتیازها ]
126) و چون ابراهیم عرض کرد پروردگارا خانه کعبه را محل امن و آسایش فرار بده و روزى ساکنین او را که بخدا و روز قیامت ایمان آورده‏اند فراوان نما، خداوند دعایش را باجابت رسانید و فرمود هر کس ناسپاسى کند اگر چه در دنیا او را اندکى بهره‏مند کنیم لکن در آخرت بآتش دوزخ که بدترین جایگاهى است معذب بداریم [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه جوامع الجوامع
124) (و به خاطر بیاورد) هنگامى که خداوند ابراهیم را به وسایل گوناگون آزمود و او بخوبى از عهده آزمایش برآمد، خداوند به او فرمود من تو را به پیشوایى خلق برگزینم ابراهیم عرض کرد این پیشوایى را به فرزندان من نیز عطا خواهى کرد؟ فرمود (آرى اگر صالح و شایسته آن باشند) که عهد من (امامت) هرگز به مردم ستمکار نخواهد رسید. [ نظرات / امتیازها ]
125) (و به خاطر بیاورید) هنگامى را که ما خانه کعبه را محل امن و امان براى مردم قرار دادیم و دستور داده شد که مقام ابراهیم را جایگاه پرستش خداوند قرار دهید، و از ابراهیم و فرزندش اسماعیل پیمان گرفتیم که حرم خدا را براى طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان، پاک و پاکیزه کنید [ نظرات / امتیازها ]
126) (و به یاد آورید) هنگامى که ابراهیم عرض کرد،: پروردگارا این سرزمین را شهر امنى قرار ده و اهل آن را- آنها که ایمان بخدا و روز بازپسین آورده‏اند- از ثمرات (گوناگون) روزى ده (ما این دعاى ابراهیم را به اجابت رساندیم و مؤمنان را از انواع برکات بهره‏مند ساختیم) امّا به آنها که کافر شدند، بهره کمى خواهیم داد، سپس آنها را به عذاب آتش مى‏کشانیم و چه بد سرانجامى دارند. [ نظرات / امتیازها ]
 » کشف الاسرار
124) قوله تعالى- وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهِیمَ بیاموزد ابراهیم را رَبُّهُ خداوند او بِکَلِماتٍ بسخنانى چند و فرمانى چند فَأَتَمَّهُنَّ آن را بسر برد و فرونگذاشت، قالَ گفت خداى عز و جل إِنِّی جاعِلُکَ من ترا خواهم کرد لِلنَّاسِ مر مردمان را إِماماً پیشوایى در دین قالَ گفت وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی و از فرزندان من هم قالَ گفت خداوند لا یَنالُ نرسد عَهْدِی الظَّالِمِینَ پسند من و نیکبختى در دین من به بیگانگان. [ نظرات / امتیازها ]
125) وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ- و کردیم این خانه را مَثابَةً لِلنَّاسِ باز گشتن گاهى مردمان را وَ أَمْناً و جاى امن ایشان، وَ اتَّخِذُوا و اللَّه فرمود که گیرید مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ ایستادن گاه ابراهیم و خانگه وى مُصَلًّى قبله و نمازگاه وَ عَهِدْنا إِلى‏ إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ و فرمودیم ابراهیم و اسماعیل را أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ که پاک دارید و بزرگ خانه من لِلطَّائِفِینَ طواف کنندگان را گرد آن، وَ الْعاکِفِینَ و نشینندگان در آن وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ و نمازگران بسوى آن. [ نظرات / امتیازها ]
126) قوله تعالى- وَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ- گفت ابراهیم رَبِّ خداوند من اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً این جاى را شهرى کن بى بیم، وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ و روزى ده کسان آن را از میوه‏ها، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ هر که استوار گیرد ترا بیکتایى و رستاخیز را به بودنى، قالَ وَ مَنْ کَفَرَ گفت و ناگرویده را هم، فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلًا او را برخوردار کنم اینجا درنگى اندک، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى‏ عَذابِ النَّارِ پس وى را فرا نپاوم تا ناچاره رسد بعذاب آتش، وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ و بد جایگاهست و شدن گاه. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
124) و(به خاطر بیاور) هنگامى که پروردگارِ ابراهیم، او را با حوادث گوناگونى آزمایش کرد و او به خوبى از عهده آزمایش برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و رهبر مردم قرار دادم. ابراهیم گفت: از فرزندان من نیز (امامانى قرار بده)، خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران نمى‏رسد (و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند شایسته این مقامند). [ نظرات / امتیازها ]
125) و (به یادآور) هنگامى که خانه(ى کعبه) را محل رجوع و اجتماع و مرکز امن براى مردم قرار دادیم (وگفتیم:) از مقام ابراهیم، جایگاهى براى نماز انتخاب کنید و به ابراهیم واسماعیل تکلیف کردیم که خانه مرا براى طواف کنندگان و معتکفان وراکعان و ساجدان، پاک و پاکیزه کنید. [ نظرات / امتیازها ]
126) و (بیاد آور) هنگامى که ابراهیم گفت: پروردگارا! این (سرزمین) را شهرى امن قرارده و اهل آن را، آنان که به خدا و روز آخرت ایمان آورده‏اند، از ثمرات (گوناگون) روزى ده. (اما خداوند) فرمود: به آنهایى که کافر شوند (نیز) بهره‏ى اندکى خواهم داد. سپس آنها را به قهر به سوى عذاب آتش مى‏کشانم و چه بد، سرانجامى است. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد سجاد ابراهيمي - ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 406 تا 408
124) و هنگامی که ابراهیم را به کلمات (قضایایى است که حضرت ابراهیم (علیه السلام) با آن ها آزمایش شد و عهدهایى است الهى که وفاى به آن ها را از او خواسته بودند، مانند قضیه کواکب و بت ها و آتش و هجرت و قربانى کردن فرزند و غیره) امتحان کرد پس خداوند توفیق را شامل حال ابراهیم کرد و مساعدتش فرمود تا همانطور که وى می خواست دستورش را عمل کند گفت در حقیقت من تو را امام (هدایت کننده مردم به امر) برای مردم قرار می دهم (به امامت رسیدن ایشان در اواخر عمر)؛ ابراهیم گفت خدایا در ذریه ‏ام نیز بگذار خداوند فرمود: (پاسخى که خداوند به درخواست حضرت ابراهیم (علیه السلام) درباره امامت در نسلش داد در حقیقت اجابت او بوده است اما با بیان اینکه) امامت عهدى است و عهد خداى تعالى به ستمگران (افرادی که حتی کوگک ترین ظلمی از آنان سرزده باشد) نمى ‏رسد. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 425 و 426
126) و هنگامی که ابراهیم گفن که پروردگارا این سرزمین را محل امنی قرار ده و اهل آن را از میوه ها روزی ده البته فقط کسانی را که به الله و آخرت ایمان دارند (بعد از آنکه حضرت ابراهیم (علیه السلام) امنیت شهر و روزی اهل مکه را درخواست کرد ناگهان متوجه شد که ممکن است در آینده‏ مردم مکه دو دسته شوند: یک دسته مؤمن و یکى کافر و دعایى که درباره اهل مکه کرد که خدا از میوه ‏ها روزیشان کند شامل هر دو دسته مى ‏شود و او قبلا از کافران و آنچه به غیر خدا می ‌پرستیدند بیزارى جسته بود، لذا در جمله مورد بحث عمومیت دعاى خود را مقید به قید (مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ) کرد و گفت: «خدایا روزى را تنها به مؤمنین از اهل مکه بده» تا تبرّى خود را از کفار همه جا رعایت کرده باشد). خداوند گفت آنچه تو درخواست کردى که (من با روزى دادن مؤمنین اهل مکه این شهر و خانه کعبه را کرامت دهم) با زیاده مستجاب نمودم (استجابت دعا شامل مؤمن و کافر هر دو شد). پس کفارى که در این شهر پدید مى ‏آیند از زندگى مرفه و رزق فراوان خود مغرور نشوند و خیال نکنند که نزد خداوند کرامتى و حرمتى دارند، بلکه احترام هر چه هست از خانه خداست و من چند صباحى ایشان را بهره ‏مندى از متاع اندک دنیا مى ‏دهم و آن گاه به سوى آتش دوزخ که بد بازگشت ‏گاهى است، مضطرش می ‌کنم. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
124) [Et rappelle-toi,] quand Ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements, et qu'il les eut accomplis, le Seigneur Lui dit: ‹Je vais faire de Toi un exemple à suivre pour les gens›. - ‹Et Parmi ma descendance›? demanda-t-il. - ‹Mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes› [ نظرات / امتیازها ]
125) [Et rappelle-toi], quand nous fîmes de la Maison un lieu de visite et un asile pour les gens - Adoptez donc pour lieu de prière, ce lieu où Abraham se tint debout - et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci: ‹Purifiez ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent [ نظرات / امتیازها ]
126) et quand Abraham supplia: ‹ Mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité, et fais attribution des fruits à ceux qui Parmi ses habitants auront cru en Allah et Au Jour dernier›, le Seigneur dit: ‹Et quiconque n'y aura pas cru, alors Je Lui concéderai une courte jouissance [ici-bas], puis Je le contraindrai Au châtiment du feu [dans l'au-delà]. et quelle mauvaise destination› [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
124) Und (gedenkt,) als Ibrahim von seinem Herrn mit Worten geprüft wurde, da befolgte er sie. Er (Allah) sagte: "Ich will dich zu einem Vorbild für die Menschen machen." Er (Ibrahim) sagte: "Und von meiner Nachkommenschaft?" Er sagte: "Mein Bund erstreckt sich nicht auf die Ungerechten."
﴿١٢٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
125) Und als Wir das Haus zu einem Ort der Einkehr für die Menschen und zu einer Stätte der Sicherheit machten und (sagten): "Nehmt Ibrahims Standort als Gebetsplatz!" Und Wir verpflichteten Ibrahim und Isma'il: "Reinigt Mein Haus für diejenigen, die den Umlauf vollziehen und die sich (dort) zur Andacht zurückziehen und die sich (vor Allah) verbeugen und niederwerfen."
﴿١٢٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
126) Und (gedenkt,) als Ibrahim sagte: "Mein Herr, mache dies zu einer sicheren Ortschaft und versorge ihre Bewohner mit Früchten, wer von ihnen an Allah und den Jüngsten Tag glaubt!" Er (Allah) sagte: "Wer aber ungläubig ist, den lasse Ich ein wenig genießen, hierauf zwinge Ich ihn in die Strafe des (Höllen)feuers - ein schlimmer Ausgang!"
﴿١٢٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
124) And remember, his Rabb tried Ibrahim with commands ; so he fulfilled them. He said: "Verily I am going to make you an Imam to mankind." He said: "And from my offspring?" He replied: "My promise does not apply to the unjust." [ نظرات / امتیازها ]
125) And behold! We made this House a place of Assembly for mankind and a Sanctuary. And: "You adopt the Maqam-i Ibrahim as a place of Salat." And We enjoined upon Ibrahim and Ismail: "Sanctify My House for the doers of Tawaf, and the performers of I'tikaf, and the bowers down, the prostraters." [ نظرات / امتیازها ]
126) And remember, Ibrahim said: "My Rabb! make this a Secure City, and provide its people with fruits- those of them who believe in Allah and the Future Day." He said: "And whoever disbelieves I shall let him enjoy for a while, and then I shall drive him to the chastisement of the Fire; and an evil destination!" [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
124) When his Lord tested Abraham by means of [certain] words, and he fulfilled them, He said: "I am going to make you into a leader for mankind." He said: "What about my offspring?"; He said: "My pledge not apply to evildoers." [ نظرات / امتیازها ]
125) Thus We set up the House as a resort for mankind and a sanctuary and [said]: 'Adopt Abraham's station as a place for prayer." We entrusted Abraham and Ishmael with cleaning out My house for those who around it and are secluded [praying] there, and who bow down on their knees in worship. [ نظرات / امتیازها ]
126) So Abraham said: 'My Lord, make this countryside safe and provide any of its people who believe in God and the Last Day with fruit from He said: "Even anyone who disbelieves, I'll let enjoy things for a while then drive him along towards the torment of Fire. How awful is goal!" [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
124) And (remember) when the Lord of Ibrâhim (Abraham) [i.e., Allâh] tried him with (certain) Commands, which he fulfilled. He (Allâh) said (to him), "Verily, I am going to make you a leader (Prophet) of mankind." [Ibrâhim (Abraham)] said, "And of my offspring (to make leaders)." (Allâh) said, "My Covenant (Prophethood, etc.) includes not Zâlimûn (polytheists and wrong-doers)." [ نظرات / امتیازها ]
125) And (remember) when We made the House (the Ka'bah at Makkah) a place of resort for mankind and a place of safety. And take you (people) the Maqâm (place) of Ibrâhim (Abraham) [or the stone on which Ibrâhim (Abraham) stood while he was building the Ka'bah] as a place of prayer (for some of your prayers, e.g. two Rak'at after the Tawâf of the Ka'bah at Makkah), and We commanded Ibrâhim (Abraham) and Ismâ'il (Ishmael) that they should purify My House (the Ka'bah at Makkah) for those who are circumambulating it, or staying (I'tikâf), or bowing or prostrating themselves (there, in prayer). [ نظرات / امتیازها ]
126) And (remember) when Ibrâhim (Abraham) said, "My Lord, make this city (Makkah) a place of security and provide its people with fruits, such of them as believe in Allâh and the Last Day." He (Allâh) answered: "As for him who disbelieves, I shall leave him in contentment for a while, then I shall compel him to the torment of the Fire, and worst indeed is that destination!" [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
124) And remember that Abraham was tried by his Lord with certain commands, which he fulfilled: He said: "I will make thee an Imam to the Nations." He pleaded: "And also (Imams) from my offspring!" He answered: "But My Promise is not within the reach of evil-doers." [ نظرات / امتیازها ]
125) Remember We made the House a place of assembly for men and a place of safety; and take ye the station of Abraham as a place of prayer; and We covenanted with Abraham and Isma'il, that they should sanctify My House for those who compass it round, or use it as a retreat, or bow, or prostrate themselves (therein in prayer). [ نظرات / امتیازها ]
126) And remember Abraham said: "My Lord, make this a City of Peace, and feed its people with fruits,-such of them as believe in God and the Last Day." He said: "(Yea), and such as reject Faith,-for a while will I grant them their pleasure, but will soon drive them to the torment of Fire,- an evil destination (indeed)!" [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
124) 124. And (remember) when the Lord of Ibrahim (Abraham) tried him with (certain) commands, which he fulfilled. He (Allah) said (to him), "Verily, I am going to make you an Imam (a leader) for mankind (to follow you). [ نظرات / امتیازها ]
125) (125. And We commanded Ibrahim (Abraham) and Isma`il (Ishmael) that they should purify My House (the Ka`bah at Makkah) for those who are circumambulating it, or staying (I`tikaf), or bowing or prostrating themselves (there, in prayer).) [ نظرات / امتیازها ]
126) (126. And (remember) when Ibrahim said, "My Lord, make this city (Makkah) a place of security and provide its people with fruits, such of them as believe in Allah and the Last Day.'' He (Allah) answered: "As for him who disbelieves, I shall leave him in contentment for a while, then I shall compel him to the torment of the Fire, and worst indeed is that destination!'') [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
124) And (remember) when his Lord tried Abraham with (His) commands, and he fulfilled them, He said: Lo! I have appointed thee a leader for mankind. (Abraham) said: And of my offspring (will there be leaders) ? He said: My covenant includeth not wrong-doers. [ نظرات / امتیازها ]
125) And when We made the House (at Makka) a resort for mankind and sanctuary, (saying): Take as your place of worship the place where Abraham stood (to pray). And We imposed a duty upon Abraham and Ishmael, (saying): Purify My house for those who go around and those who meditate therein and those who bow down and prostrate themselves (in worship). [ نظرات / امتیازها ]
126) And when Abraham prayed: My Lord! Make this a region of security and bestow upon its people fruits, such of them as believe in Allah and the Last Day, He answered: As for him who disbelieveth, I shall leave him in contentment for a while, then I shall compel him to the doom of Fire - a hapless journey's end! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
124) And when his Lord tried Ibrahim with certain words, he fulfilled them. He said: Surely I will make you an Imam of men. Ibrahim said: And of my offspring? My covenant does not include the unjust, said He.
[ نظرات / امتیازها ]
125) And when We made the House a pilgrimage for men and a (place of) security, and: Appoint for yourselves a place of prayer on the standing-place of Ibrahim. And We enjoined Ibrahim and Ismail saying: Purify My House for those who visit (it) and those who abide (in it) for devotion and those who bow down (and) those who prostrate themselves.
[ نظرات / امتیازها ]
126) And when Ibrahim said: My Lord, make it a secure town and provide its people with fruits, such of them as believe in Allah and the last day. He said: And whoever disbelieves, I will grant him enjoyment for a short while, then I will drive him to the chastisement of the fire; and it is an evil destination. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
124) و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی (نشانگر اخلاصی ویژه) آزمونی آتشین کرد، پس وی همه‌ی آنها را به اتمام رسانید. (خدا به او) فرمود: «من تو را پیشوای مردمان (و کلّ مکلفان) قراردهنده‌ام.» (ابراهیم) گفت: « و از دودمانم (نیز) ؟» فرمود: «این پیمانِ (ویژه‌ی) من به بیدادگران‌(شان) در نرسد.» [ نظرات / امتیازها ]
125) و چون خانه [:کعبه] را برای مردم جایگاه و پناهگاه امنی قرار دادیم (و فرمودیم): «از مقام ابراهیم، جایگاه نمازی برای خود اختیار کنید.» و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که: «خانه‌ی مرا برای طواف‌کنندگان و معتکفان و رکوع کنندگان و سجودکنندگان پاکیزه گردانید.» [ نظرات / امتیازها ]
126) و چون ابراهیم گفت: «پروردگارم! این (سرزمین) را شهری امین و با امان گردان و مردمش را - هر کس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد - از همه‌ی ثمرات و فرآورده‌ها(ی جهان) روزی بخش‌»، (خدا) فرمود: « و هر کس (هم) کفر بورزد، پس اندکی برخوردارش می‌کنم، سپس او را با اضطرار [:به ناچار] سوی عذاب آتش (دوزخ) می‌کشانم، و چه بد سرانجامی است.» [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Korean
124) 상기하라 주님이 명령으 로써 아브라함을 시험할때 그는 그것들을 이행하였으니 하나님이 말씀하사 보라 내가 너를 인류의 지도자로 임명하도다 아브라함이 가로되 저의 후손으로부터 지도자 들이 있을 것입니까 물으니 말씀 하사 나의 약속은 우매한 자들을 포함하지 않으리라 하시더라 [ نظرات / امتیازها ]
125) 상기하라 하나님은 그 집을인류의 안식처 및 성역으로 만들 었으니 기도를 드리기 위해 아브 라함이 멈춘 그곳을 경배의 장소 로 택하라 또한 신전을 도는 사람 과 엎드려 경배하는 자들을 위해 나의 집을 정화할 것을 아브라함 과 이스마엘에게 명령하였노라 [ نظرات / امتیازها ]
126) 아브라함이 기원하였더라 주여 이곳을 평화로운 곳으로 하 여 주소서 하나님을 믿고 내세를 믿는 이들에게 풍성한 과실들을 주옵소서 이에 하나님이 말씀하 사 불신하는 지들을 당분간 만족 하게 하다가 불지옥으로 비참한 여행이 되게 하리라 [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-اسپانیایی
124) Y [recordad esto:] cuando su Sustentador puso a prueba a Abraham con [Sus] ordenes y este las cumplió, le dijo: “Haré de ti un guía para los hombres.” Abraham pregunto: “¿Y [harás guías] también a mis descendientes?” [Dios] respondió: “Mi pacto no incluye a los malhechores.” [ نظرات / امتیازها ]
125) Y, HE AHÍ, que hicimos del Templo un centro al que la gente pudiera acudir una y otra vez, y un lugar de refugio: tomad, pues como lugar de oración el lugar en el que Abraham se situaba. Y encomendamos esto a Abraham e Ismail: “Purificad Mi Templo para los que han de dar vueltas en torno a él, los que permanecerán en retiro junto a él y los que se inclinarán y se postrarán [en oración].” [ نظرات / امتیازها ]
126) Y, he ahí, que Abraham imploró: “¡Oh Sustentador mío! Haz de esta una tierra segura y provee de frutos a aquellos de sus habitantes que crean en Dios y en el Último Día.” [Dios] respondió: “Y a quien rechace la verdad, le dejaré disfrutar por un tiempo breve --pero al final le arrastraré al sufrimiento del fuego: ¡que mal fin!” [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
124) یادآوری کن، هنگامی که پروردگار ابراهیم، علیه‌السّلام، را با کلمات و اموری مورد آزمایش قرار داد، و وی همه را به انجام رسانید، (خدا) فرمود: «من تو را پیشوای مردم قرار دادم»، (ابراهیم، علیه‌السّلام) گفت: «از فرزندان و دودمانم نیز قرار ده!» (خدا) فرمود: «پیمانم، هرگز به ستم‌کاران نمی‌رسد.» [ نظرات / امتیازها ]
125) و هنگامی که خانه‌ی کعبه‌ را برای مردم، محلّ اجتماع و جای امنى قرار دادیم، (فرمودیم:) «در مقام ابراهیم، جای‌گاه‌نماز برای خود انتخاب کرده، نماز بگزارید»، و به ابراهیم و اسماعیل، علیهم‌السّلام، سفارش کرده، پیمان گرفتیم که خانه‌ی مرا برای طواف‌کنندگان (مسافران) و اعتکاف‌کنندگان (ساکنان) و رکوع‌کنندگان سجده‌گزار (نمازگزاران)، پاک و پاکیزه نمایید. [ نظرات / امتیازها ]
126) و هنگامی که ابراهیم، علیه‌السّلام، گفت: «پروردگارا، این شهر را محلّی امن قرار ده، و هر یک از مردمش را که به خداوند و روز واپسین ایمان بیاورد، از فرآورده‌ها‌ی آن، روزی ببخش!» (خدا) فرمود: «هر کس کفر بورزد، اندکی برخوردارش می‌کنم، سپس با خواری و بی‌چارگی به سوی عذاب آتش (دوزخ) می‌کشانم، و سرنوشت، و بد سرانجامی برای چنین افرادی است.» [ نظرات / امتیازها ]
  مرتضي هاديزاده - قرآن منظوم امید مجد
124) به یاد آر وقتی که کرد امتحان // خلیل نبی را خدای جهان
برون آمد از آن سرافراز و سعد // بدو گفت یزدان کزین پس به بعد
ترا بر خلایق بکردم امام // همه نعمتم گشت بر تو تمام
بپرسید کز نسل من هیچکس // بیابد مقمی چنین زین سپس ؟
بفرمود میثاق یکتا الله // نه بر ظالمان می رسد هیچگاه
بشرطی که باشند شایسته کار // رسالت بیابند از کردگار [ نظرات / امتیازها ]
125) بیاد آور وقتی که با ایمنی // بکردیم ما کعبه را مامنی
که تا عزت ابرهیم اینچنین // بماند بجا در دل مومنین
گرفتیم عهدی دگر زین سبیل // هم ار ابراهیم و هم از اسمعیل
که این خانه را زین سپس روی خاک // محل عبادت نمایید و پاک
بر آنان که دارند عزم طواف // بر آنها که آنجا کنند اعتکاف
برای کسانی که روی نیاز // بسایند و خوانند آنجا نماز [ نظرات / امتیازها ]
126) بگفتا خلیل ای خدای جهان // کن این شهر را شهری امن و امان
براهلش بفرما به لطفن نثار // فزون بهره هایی بهر روزگار
خدا گفت گشتت دعا مستجاب // بدین خواهشت نیز دادم جواب
دهم بر هر آنکس که بر کردگار // بیاورده ایمان و روز شمار
ولی هر که کافر شد و روی تافت // بدنیا کمی نعمت از ما بیافت
سرانجام او را بدوزخ برم // چه بد سونوشتش به بار آورم [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - آیتی
124) و پروردگار ابراهیم او را به کارى چند بیازمود و ابراهیم آن کارها را به تمامى به انجام رسانید. خدا گفت: من تو را پیشواى مردم گردانیدم. گفت: فرزندانم را هم؟ گفت: پیمان من ستمکاران را در بر نگیرد [ نظرات / امتیازها ]
125) و کعبه را جایگاه اجتماع و مکان امن مردم ساختیم. مقام ابراهیم را نمازگاه خویش گیرید. ما ابراهیم و اسماعیل را فرمان دادیم: خانه مرا براى طواف‌کنندگان و مقیمان و راکعان و ساجدان پاکیزه دارید. [ نظرات / امتیازها ]
126) و ابراهیم گفت: اى پروردگار من، این شهر را جاى امنى گردان و از مردمش آنان را که به خدا و روز قیامت ایمان دارند، از هر ثمره روزى ساز. گفت: هر کس که کافر شد او را اندک برخوردارى دهم، سپس به عذاب آتش دچارش گردانم، که بد سرانجامى است. [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
124) ‏و ( به خاطر آورید ) آن گاه را که خدای ابراهیم ، او را با سخنانی بیازمود و او ( به خوبی از عهده آزمایش برآمد و ) آنها را به تمام و کمال و به بهترین وجه انجام داد . ( خداوند بدو ) گفت : من تو را پیشوای مردم خواهم کرد . ( ابراهیم ) گفت : آیا از دودمان من ( نیز کسانی را پیشوا و پیغمبر خواهی کرد ؟ خداوند ) گفت : ( درخواست تو را پذیرفتم ، ولی ) پیمان من به ستمکاران نمیرسد ( بلکه تنها فرزندان نیکوکار تو را در بر میگیرد ) . [ نظرات / امتیازها ]
125) ( و به یاد آورید ) آن گاه را که خانه ( کعبه ) را پناهگاه و مأوای امن و امان مردم کردیم ( و بدیشان دستور دادیم که برای تجدید همین خاطره بازسازی خانه کعبه بر دست پیغمبران ) از مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود برگیرید ( و در جائی که ابراهیم برای ساختن کعبه بالای سنگی میایستاد ، بایستید و به نماز و نیایش بپردازید ) و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم ( و بر عهده ایشان گذاشتیم ) که خانه ما را برای طوافکنندگان و اعتکافکنندگان ( و ماندگاران در آن ) و رکوع و سجدهکنندگان ( نمازگزار ، از کثافات معنوی همانند شرک و بتپرستی ، و پلشتیهای حسّی همانند یاوهگوئی و گناه و ستیزهجوئی ) پاک و پاکیزه کنید .‏
[ نظرات / امتیازها ]
126) ‏و ( به یاد آورید ) آن گاه را که ابراهیم گفت : خدای من ! این ( سرزمین ) را شهر پر امن و امانی گردان ، و اهل آن را - کسانی که از ایشان به خدا و روز بازپسین ایمان آورده باشند - از میوههای ( گوناگونی که در آن پرورده شود یا بدان آورده شود ، و دیگر خیرات و برکات زمین ) روزیشان رسان و بهره مندشان گردان . ( خدا پاسخ داد و ) گفت : ، و کسی را که کفر ورزد ، مدّت کوتاهی ( از ثمرات و خیرات این جهان ) بهره مند میگردانم و سپس او را ( روز رستاخیز ) به عذاب آتش ( دوزخ گرفتار و ) ناچار میسازم ، و ( سرانجام و سرنوشت این گونه افراد ) چه بد سرانجام و سرنوشتی است !‏
[ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
124) خداوند، ابراهیم را به شکل‌های مختلفی آزمود و چون ابراهیم به خوبی از عهده‌ی آزمایش‌ها برآمد، به او گفت: اینک تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم پرسید: آیا این جایگاه در دودمانم نیز جریان دارد؟ خداوند گفت: امامت، پیمان من است و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند، شایسته‌ی این مقام خواهند بود و ستمکاران سزاوار آن نیستند. [ نظرات / امتیازها ]
125) ما خانه‌ی کعبه را مرجع عبادت مردم و جایگاهی امن و امان برای آنان قرار دادیم و چنین مقرر داشتیم: مقام ابراهیم را جایگاه نماز خود قرار دهید. ما از ابراهیم و اسماعیل چنین پیمان گرفتیم: خانه‌ی مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان از هرگونه آلودگی پاک و پاکیزه کنید. [ نظرات / امتیازها ]
126) و یاد کنید از ابراهیم که گفت: پروردگارا! این سرزمین را دیاری امن قرار ده و کسانی را از اهل آن که به خدا و روز قیامت ایمان می‌آورند، از میوه‌ها و ثمرات گوناگون روزی بخش. خداوند گفت: دعای تو را اجابت کردیم و به کسی هم که کافر شود، بهره‌ی کمی از دنیا خواهم داد و سپس او را به عذابِ آتش می‌کشانم که بد سرانجامی است.

[ نظرات / امتیازها ]