از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 90
28) (کیف) اسم استفهام للتعجّب مبنیّ فی محلّ نصب حال من الواو فی (تکفرون) [ نظرات / امتیازها ]
28) (تکفرون) العامل مضارع مرفوع و (الواو) فاعل [ نظرات / امتیازها ]
28) (باللّه) جار و مجرور متعلّق ب (تکفرون) [ نظرات / امتیازها ]
28) (الواو) حالیّة [ نظرات / امتیازها ]
28) (کنتم) فعل ماض ناقص مبنیّ على السکون [ نظرات / امتیازها ]
28) (تم) ضمیر متّصل فی محلّ رفع اسم کان [ نظرات / امتیازها ]
28) (أمواتا) خبر کان منصوب [ نظرات / امتیازها ]
28) (الفاء) عاطفة [ نظرات / امتیازها ]
28) (أحیا) فعل ماض مبنیّ على الفتح المقدّر و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو [ نظرات / امتیازها ]
28) (کم) ضمیر فی محلّ نصب مفعول به [ نظرات / امتیازها ]
28) (ثمّ) حرف عطف فی المواضع الثلاثة [ نظرات / امتیازها ]
28) (یمیت) مضارع مرفوع و الفاعل هو [ نظرات / امتیازها ]
28) (کم) مفعول به [ نظرات / امتیازها ]
28) (یحییکم) مثل یمیتکم ... [ نظرات / امتیازها ]
28) (إلى) حرف جرّ و (الهاء) ضمیر متّصل فی محلّ جرّ متعلّق ب (ترجعون) [ نظرات / امتیازها ]
28) (ترجعون) مضارع مبنیّ للمجهول مرفوع و (الواو) ضمیر متّصل فی محلّ رفع نائب فاعل. [ نظرات / امتیازها ]
28) جملة: «تکفرون باللّه» لا محلّ لها استئنافیّة. [ نظرات / امتیازها ]
28) و جملة: «کنتم أمواتا» فی محلّ نصب حال مع تقدیر (قد). [ نظرات / امتیازها ]
28) و جملة: «أحیاکم» فی محل نصب معطوفة على جملة کنتم أمواتا. [ نظرات / امتیازها ]
28) و جملة: «یمیتکم» فی محلّ نصب معطوفة على جملة أحیاکم. [ نظرات / امتیازها ]
28) و جملة: «یحییکم» فی محل نصب معطوفة على جملة یمیتکم. [ نظرات / امتیازها ]
28) و جملة: «ترجعون» فی محل نصب معطوفة على جملة یحییکم. [ نظرات / امتیازها ]
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 91
29) (هو) ضمیر منفصل فی محل رفع مبتدأ [ نظرات / امتیازها ]
29) (الذی) اسم موصول فی محل رفع خبر [ نظرات / امتیازها ]
29) (خلق) فعل ماض و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو [ نظرات / امتیازها ]
29) (اللام) حرف جرّ و (کم) ضمیر متصل فی محلّ جرّ باللام متعلّق ب (خلق) [ نظرات / امتیازها ]
29) (ما) اسم موصول فی محلّ نصب مفعول به [ نظرات / امتیازها ]
29) (فی الأرض) جارّ و مجرور متعلّق بمحذوف صلة ما [ نظرات / امتیازها ]
29) (جمیعا) حال منصوبة أی مجتمعا [ نظرات / امتیازها ]
29) (ثمّ) حرف عطف [ نظرات / امتیازها ]
29) (استوى) فعل ماض مبنی على الفتح المقدّر على الألف و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو [ نظرات / امتیازها ]
29) (إلى السماء) جارّ و مجرور متعلّق ب (استوى) بتضمینه معنى عمد أو قصد [ نظرات / امتیازها ]
29) (الفاء) عاطفة [ نظرات / امتیازها ]
29) (سوّى) مثل استوى و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو [ نظرات / امتیازها ]
29) (الهاء) ضمیر متّصل فی محلّ نصب مفعول به و (النون) حرف لجمع الإناث [ نظرات / امتیازها ]
29) (سبع) مفعول به ثان منصوب [ نظرات / امتیازها ]
29) (سموات) مضاف الیه مجرور [ نظرات / امتیازها ]
29) (الواو) عاطفة أو حالیّة [ نظرات / امتیازها ]
29) (هو) ضمیر فی محلّ رفع مبتدأ [ نظرات / امتیازها ]
29) (بکلّ) جارّ و مجرور متعلق ب (علیم) [ نظرات / امتیازها ]
29) (شی‏ء) مضاف إلیه مجرور [ نظرات / امتیازها ]
29) (علیم) خبر المبتدأ مرفوع. [ نظرات / امتیازها ]
29) و جملة: «هو الذی ...» لا محلّ لها استئنافیّة. [ نظرات / امتیازها ]
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 92
29) و جملة: «خلق ...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذی). [ نظرات / امتیازها ]
29) و جملة: «استوى ...» لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة. [ نظرات / امتیازها ]
29) و جملة: «سوّاهن ...» لا محل لها معطوفة على جملة استوى. [ نظرات / امتیازها ]
29) و جملة: «هو .. علیم» لا محلّ لها معطوفة على جملة الاستئناف و یجوز أن تکون فی محلّ نصب حال و العامل فیها الأفعال المتقدّمة. [ نظرات / امتیازها ]