از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
285) فرستاده ما بدانچه از جانب پروردگارش به سوی او نازل شده ایمان آورده و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب ها و فرستادگان او ایمان آورده اند ( و گفتند ) میان هیچ یک از فرستادگان او فرق نمی گذاریم ، و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم ، پروردگارا عفوت را می طلبیم ، و بازگشت ( همه ) به سوی توست. [ نظرات / امتیازها ]
286) خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کند ، هر کس هر کار خیری کسب کرده به سود اوست ، و هر کار بدی کسب نموده به زیان اوست ، ( و مؤمنان گویند ) پروردگارا ، اگر ما فراموش نمودیم یا خطا کردیم ما را مؤاخذه مکن پروردگارا ، و بار تکالیف سنگینی ( به کیفر گناهانمان ) بر دوش ما منه چنان که بر کسانی که پیش از ما بودند نهادی. پروردگارا ، و آنچه بدان طاقت نداریم ( از عذاب آخرت ) بر ما تحمیل مکن ، و از ما درگذر ، و بر ما ببخشای ، و بر ما رحم کن ، تو مولای مایی ، پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
285) پیامبر ، به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ، ایمان آورده است. ( و او ، به تمام سخنان خود ، کاملًا مؤمن می باشد. ) و همه مؤمنان ( نیز ) ، به خدا و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش ، ایمان آورده اند ( و می گویند: ) ما در میان هیچ یک از پیامبران او ، فرق نمی گذاریم ( و به همه ایمان داریم ) . و ( مؤمنان ) گفتند: «ما شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! ( انتظارِ ) آمرزش تو را ( داریم ) و بازگشت ( ما ) به سوی توست.» [ نظرات / امتیازها ]
286) خداوند هیچ کس را ، جز به اندازه تواناییش ، تکلیف نمی کند. ( انسان ، ) هر کار ( نیکی ) را انجام دهد ، برای خود انجام داده و هر کار ( بدی ) کند ، به زیان خود کرده است. ( مؤمنان می گویند: ) پروردگارا! اگر ما فراموش یا خطا کردیم ، ما را مؤاخذه مکن! پروردگارا! تکلیف سنگینی بر ما قرار مده ، آن چنان که ( به خاطر گناه و طغیان ، ) بر کسانی که پیش از ما بودند ، قرار دادی! پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن را نداریم ، بر ما مقرّر مدار! و آثار گناه را از ما بشوی! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! تو مولا و سرپرست مایی ، پس ما را بر جمعیّت کافران ، پیروز گردان! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
285) پیامبر به آنچه خدا بر او نازل کرد ایمان آورده و مؤمنان نیز همه به خدا و فرشتگان خدا و کتب و پیغمبران خدا ایمان آوردند و ( گفتند ) ما میان هیچیک از پیغمبران خدا فرق نمی گذاریم ، و همه یک زبان و یک دل در قول و عمل اظهار کردند که ما فرمان خدا را شنیده و اطاعت کردیم ، پروردگارا! ، آمرزش تو را می خواهیم و می دانیم که بازگشت همه به سوی تو است . [ نظرات / امتیازها ]
286) خدا هیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او ( و روز جزا ) نیکی های هر شخصی به سود خود او و بدیهایش نیز به زیان خود او است. بار پروردگارا! ما را بر آنچه که از روی فراموشی یا خطا انجام داده ایم مؤاخذه مکن ، بار پروردگارا! تکلیف گران و طاقت فرسا چنان که بر گذشتگان نهادی بر ما نگذار ، بار پروردگارا! بار تکلیفی فوق طاقت ما را به دوش منه و بیامرز و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما تنها سلطان ما و یار و یاور ما تویی ، ما را بر ( مغلوب کردن ) گروه کافران یاری فرما [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
285) این رسول به آنچه خدا بر او نازل کرده ایمان آورده و مؤمنان نیز همه به خدا و فرشتگان خدا و کتب و پیغمبران خدا ایمان آوردند ( و گفتند ) ما میان هیچ یک از پیغمبران خدا فرق نگذاریم ، و ( همه یک زبان و یک دل ) اظهار کردند که ما ( فرمان خدا را ) شنیده و اطاعت کردیم ، پروردگارا ، ما آمرزش تو را خواهیم و ( می دانیم ) بازگشت همه به سوی توست. [ نظرات / امتیازها ]
286) خدا هیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او ، نیکیهای هر کس به سود او و بدیهایش نیز به زیان خود اوست. پروردگارا ، ما را بر آنچه به فراموشی یا به خطا کرده ایم مؤاخذه مکن. بار پروردگارا ، تکلیف گران و طاقت فرسا که بر پیشینیان ما نهاده ای بر ما مگذار. پروردگارا ، بار تکلیفی فوق طاقت ما بر دوش ما منه ، و بیامرز و ببخش گناه ما را ، و بر ما رحمت فرما ، تنها آقای ما و یاور ما تویی ، پس ما را بر گروه کافران یاری فرما. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
285) پیامبر [ خدا ] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است ، و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده اند [ و گفتند: ] «میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم» و گفتند: «شنیدیم و گردن نهادیم ، پروردگارا ، آمرزش تو را [ خواستاریم ] و فرجام به سوی تو است.» [ نظرات / امتیازها ]
286) خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند. آنچه [ از خوبی ] به دست آورده به سود او ، و آنچه [ از بدی ] به دست آورده به زیان اوست. پروردگارا ، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر ، پروردگارا ، هیچ بار گرانی بر [ دوش ] ما مگذار هم چنان که بر [ دوشِ ] کسانی که پیش از ما بودند نهادی. پروردگارا ، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور سرور ما تویی پس ما را بر گروه کافران پیروز کن. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
285) پیامبر به آنچه از جانب پروردگارش به سوی او فرو فرستاده شده ایمان آورده است ، و مؤمنان نیز به آن ایمان آورده اند . آری ، همگی به خدا و فرشتگانش و کتاب ها و پیامبرانش ایمان آورده اند ، و گفتند : ما میان هیچ یک از پیامبران او جدایی نمی افکنیم و به همه آنها ایمان داریم و گفتند : دعوت خدا را پذیرفتیم و اطاعت کردیم . پروردگارا ، آمرزش تو را می خواهیم و بازگشت همگان به سوی توست . [ نظرات / امتیازها ]
286) خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کند . آنچه ] نیکی [ به دست آورده به سود او و آنچه ] بدی [ فراهم کرده به زیان اوست . پروردگارا ، اگر تکلیفی را فراموش نمودیم یا خطایی کردیم ما را بر آن مؤاخذه مکن . پروردگارا ، هیچ بار گرانی برعهده ما مگذار ، چنان که آن را برعهده امّت هایی که پیش از ما بودند نهادی . پروردگارا ، و کیفر گناهانمان را که قدرت تحمّل آن را نداریم بر ما تحمیل مکن . گناهانمان را از ما بزدای و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور . تویی مولای ما ، پس ما را یاری فرما و بر مردم کفرپیشه پیروز گردان . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
285) پیامبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده ایمان آورده ، و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب ها و پیامبرانش ایمان آورده اند [ و بر اساس ایمان استوارشان گفتند: ] ما میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی گذاریم. و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم ، پروردگارا! آمرزشت را خواهانیم و بازگشت به سوی توست. [ نظرات / امتیازها ]
286) خدا هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش تکلیف نمی کند. هر کس عمل شایسته ای انجام داده به سود اوست ، و هر کس مرتکب کار زشتی شده به زیان اوست. [ مؤمنان گویند: ] پروردگارا! اگر فراموش کردیم یا مرتکب اشتباه شدیم ، ما را مؤاخذه مکن. پروردگارا! تکالیف سنگینی برعهده ما مگذار ، چنان که بر عهده کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی. پروردگارا! و آنچه را به آن تاب و توان نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را بیامرز و بر ما رحم کن تو سرپرست مایی پس ما را بر گروه کافران پیروز فرما. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
285) پیامبر بدانچه از طرف پروردگارش بر او نازل شد ایمان آورده و مؤمنان نیز همه بخدا و ملائکه و کتاب‏ها و پیامبران او ایمان آوردند (و گفتند) ما میان هیچیک از پیامبران خدا فرق نمیگذاریم و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم پروردگارا ما آمرزش تو را میخواهیم که سرانجام بسوى تو است. [ نظرات / امتیازها ]
286) خدا هیچکس را جز باندازه توانایى‏اش تکلیف نمى‏کند. بسود خود اوست کارهاى نیکش و بزیان خود اوست بدیهایش. پروردگارا اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را مؤاخذه مکن، پروردگارا تکلیف گران چنان که بر آن کسانى که قبل از ما بودند بار کرده‏اى بر ما بار مکن. پروردگارا چیزى که ما را تاب و طاقت آن نیست بما تحمیل مکن از ما درگذر و ما را بیامرز و بما رحم کن که تو یار و یاور مایى پس ما را بر گروه کافران یارى فرما. [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
285) پیامبر(حضرت محمدص)به آنچه از خدا برای او نازل شد ایمان آورد. و همه مومنان به خدا و ملائکه اش و کتابهایش و پیامبراش ایمان آوردند (می گویند:)بین پیامبران خدا فرقی نمی گذاریم و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. خدایا ما را بیامرز و بازگشت بسوی توست . [ نظرات / امتیازها ]
286) خدا به کسی بیش از ظرفیتش تکلیف نمی کند.اگر کسی خوبی کند به خود کرده و اگر بدی کند بر ضد خود کرده . خدایا اگر فراموش کردیم یا خطا نمودیم ما را بازخواست نکن خدایا تکلیف سخت بر ما بار مکن همچنان که بر پیشینیان بار کردی و آنچه را که طاقت آنرا نداریم بر ما روا مدار و از ما در گذر و مارا بیامرز و برما رحم کن که تو سرپرست ما هستی پس ما را درمقابل قوم کافر یاری فرما. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد - آیتی
285) پیامبر، خود به آنچه از جانب پروردگارش به او نازل شده ایمان دارد. و همه مؤمنان، به خدا و فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش ایمان دارند. میان هیچ یک از پیامبرانش فرقى نمى‏نهیم. گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم، اى پروردگار ما، آمرزش تو را خواستاریم که سرانجام همه به سوى توست. (285)
[ نظرات / امتیازها ]
286) خدا هیچ کس را جز به اندازه طاقتش مکلّف نمى‏کند. نیکیهاى هر کس از آن خود اوست و بدیهایش از آن خود اوست. اى پروردگار ما، اگر فراموش کرده‏ایم یا خطایى کرده‏ایم، ما را بازخواست مکن. اى پروردگار ما، آن گونه که بر امّتهاى پیش از ما تکلیف گران نهادى، تکلیف گران بر ما منه و آنچه را که طاقت آن نداریم، بر ما تکلیف مکن. گناه ما ببخش و ما را بیامرز و بر ما رحمت آور. تو مولاى ما هستى. پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان. (286
[ نظرات / امتیازها ]
 » ارفع
285) 285 رسول خدا به آنچه از جانب پروردگارش نازل شده ایمان آورده و اهل ایمان نیز همگى به خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبران او ایمان آورده‏اند. ما بین هیچ یک از پیغمبران او فرقى نمى‏گذاریم و گفتند:
شنیدیم و اطاعت کردیم. خداوندا بخشش تو را طالبیم و بازگشت ما به سوى توست.
[ نظرات / امتیازها ]
286) 286 خداوند کسى را تکلیف نکند مگر به اندازه توانایى او، هر چه کار نیک کرده براى خود انجام داده و هر چه کار بد انجام داده به زیان خود کرده است. پروردگارا! اگر ما فراموش کردیم یا خطا نمودیم، ما را مؤاخذه مکن. خداوندا! بار تکلیف سنگین بر دوش ما قرار مده آن گونه که بر پیشینیان ما قرار دادى. پروردگارا! چیزى که ما را تاب تحمل آن نیست بر ما مقرر مفرما. ما را ببخش و ما را بیامرز و به ما رحم کن که تو مولاى مایى پس ما را براى غلبه بر مردم کافر یارى فرما.
[ نظرات / امتیازها ]
 » اشرفی
285) گروید رسول بآنچه فرو فرستاده شد بسوى او از پروردگارش و گروندگان همگى گرویدند بخدا و فرشتگان او و کتابهاى او و رسولان او تفرقه نمى‏کنیم میان احدى از رسولانش و گفتند شنیدیم و فرمان بردیم آمرزش ترا مى‏طلبیم اى پروردگار ما و بسوى تست مرجع (285)
[ نظرات / امتیازها ]
286) تکلیف نمیکند خدا نفسى را مگر باندازه طاقتش مر او راست آنچه کسب کرده و بر اوست آنچه کسب کرده اى پروردگار ما مؤاخذه مکن ما را اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم اى پروردگار ما و بار مکن بر ما بار گرانى را همچنانکه بار کردى آنرا بر آنان که بودند پیش از ما اى پروردگار ما و بار مکن ما را آنچه نیست توانائى ما را بآن و در گذر از ما و بیامرز ما را و رحم کن ما را توئى صاحب اختیار ما پس یارى کن ما را بر گروه کافران (286)
[ نظرات / امتیازها ]
 » برزی
285) پیامبر به آن چه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است، ایمان آورده است و مؤمنان همگى به خداوند و فرشتگانش و کتاب‏هایش و پیامبرانش ایمان آورده‏اند، [آن‏ها مى‏گویند:] «ما میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمى‏گذاریم» و مى‏گویند: «شنیدیم و اطاعت کردیم. اى پروردگار ما! آمرزش تو را [مى‏طلبیم‏] و بازگشت به سوى تو است.»
[ نظرات / امتیازها ]
286) خداوند هیچ کس را جز به اندازه‏ى توانش تکلیف نمى‏کند. هر کس هر چه [از کار نیک‏] به دست آورد، به سود او و هر کس هر چه [از کار بد] به دست آورد، به زیان اوست. اى پروردگار ما! اگر فراموش یا خطا کردیم بر ما مگیر، اى پروردگار ما! هیچ بارگرانى را بر عهده‏ى ما مگذار، چنان که بر دوش کسانى که قبل از ما بوده‏اند، گذارده‏اى. اى پروردگار ما! و آن چه توان آن را نداریم بر دوش ما مگذار و از ما درگذر و ما را بیامرز و بر ما رحم فرما، تو مولاى مایى، پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان
[ نظرات / امتیازها ]
 » بروجردی
285) رسول بآنچه بر او نازل شد ایمان آورد و مؤمنین نیز بخدا و فرشتگان و کتب آسمانى و پیغمبران ایمان آوردند و گفتند میان هیچیک از پیغمبران خدا فرقى نگذاریم و همه بیک زبان و یک‏دل اقرار نمودند که فرمان خدا را شنیده و اطاعت خواهیم کرد و گویند پروردگارا بخشایش تو را میطلبیم و بازگشت ما بسوى تو خواهد بود [ نظرات / امتیازها ]
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
285) پیامبر به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده ایمان دارد و همه مؤمنان (نیز) به خدا و فرشتگان و کتاب‏ها(ى آسمانى) و فرستادگانش ایمان دارند (و مى‏گویند:) ما میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمى‏گذاریم (و به همگى ایمان داریم) و گفتند: ما (نداى حقّ را) شنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگارا! آمرزش تو را (خواهانیم) و بازگشت (ما) به سوى توست. [ نظرات / امتیازها ]
286) خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایى‏اش تکلیف نمى‏کند، هرکس آنچه از کارها (ى نیک) انجام دهد به سود خود انجام داده و آنچه از کارها (ى بد) کسب کرده به ضرر خود کسب کرده است. (مؤمنان مى‏گویند:) پروردگارا! اگر (در انجام تکالیف چیزى را) فراموش یا خطا نمودیم، ما را مؤاخذه مکن. پرودگارا! تکلیف سنگین بر ما قرار مده، آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان) بر کسانى که پیش از ما بودند قرار دادى. پروردگارا! آنچه را (ازمجازات) که طاقت تحمل آنرا نداریم، بر ما مقرّر نکن و از ما درگذر و ما را بیامرز و در رحمت خود قرارده، تو مولى و سرپرست مایى، پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
285) le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers Lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers; (en disant): ‹Nous ne faisons aucune distinction entre ses messagers›. et ils ont dit: ‹Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour› [ نظرات / امتیازها ]
286) Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à Sa capacité. elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur! ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme Tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur! ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais nous Miséricorde. Tu es Notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles [ نظرات / امتیازها ]
  ابراهيم چراغي
285) پیامبر(حضرت محمدص)به آنچه از خدا برای او نازل شد ایمان آورد. و همه مومنان به خدا و ملائکه اش و کتابهایش و پیامبراش ایمان آوردند (می گویند:)بین پیامبران خدا فرقی نمی گذاریم و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. خدایا ما را بیامرز و بازگشت بسوی توست . [ نظرات / امتیازها ]
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه نور
286) خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایى‏اش تکلیف نمى‏کند، هرکس آنچه از کارها (ى نیک) انجام دهد به سود خود انجام داده و آنچه از کارها (ى بد) کسب کرده به ضرر خود کسب کرده است. (مؤمنان مى‏گویند:) پروردگارا! اگر (در انجام تکالیف چیزى را) فراموش یا خطا نمودیم، ما را مؤاخذه مکن. پرودگارا! تکلیف سنگین بر ما قرار مده، آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان) بر کسانى که پیش از ما بودند قرار دادى. پروردگارا! آنچه را (ازمجازات) که طاقت تحمل آنرا نداریم، بر ما مقرّر نکن و از ما درگذر و ما را بیامرز و در رحمت خود قرارده، تو مولى و سرپرست مایى، پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان. [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور
285) پیامبر به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده ایمان دارد و همه مؤمنان (نیز) به خدا و فرشتگان و کتاب‏ها(ى آسمانى) و فرستادگانش ایمان دارند (و مى‏گویند:) ما میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمى‏گذاریم (و به همگى ایمان داریم) و گفتند: ما (نداى حقّ را) شنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگارا! آمرزش تو را (خواهانیم) و بازگشت (ما) به سوى توست [ نظرات / امتیازها ]
286) خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایى‏اش تکلیف نمى‏کند، هرکس آنچه از کارها (ى نیک) انجام دهد به سود خود انجام داده و آنچه از کارها (ى بد) کسب کرده به ضرر خود کسب کرده است. (مؤمنان مى‏گویند:) پروردگارا! اگر (در انجام تکالیف چیزى را) فراموش یا خطا نمودیم، ما را مؤاخذه مکن. پرودگارا! تکلیف سنگین بر ما قرار مده، آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان) بر کسانى که پیش از ما بودند قرار دادى. پروردگارا! آنچه را (ازمجازات) که طاقت تحمل آنرا نداریم، بر ما مقرّر نکن و از ما درگذر و ما را بیامرز و در رحمت خود قرارده، تو مولى و سرپرست مایى، پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان. [ نظرات / امتیازها ]

[ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
285) پیامبر به آنچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورد و مؤمنان نیز همگی به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و فرستادگان او ایمان آورده‌اند و حرف‌شان این است که ما میان هیچ یک از فرستادگان خدا فرق نمی‌گذاریم. آنها می‌گویند: پروردگارا! ما حرف پیامبر را شنیدیم و اطاعت کردیم. پس آمرزش و عفو تو را می‌طلبیم و می‌دانیم که بازگشت همه به سوی توست.

[ نظرات / امتیازها ]
286) خداوند به هیچ کس جز به اندازه‌ی توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند. هر کس کار نیکی انجام دهد، به سود خود انجام داده و کار بدی بکند، به زیان خود رفتار کرده است. از این رو مؤمنان همواره دعا می‌کنند که پروردگارا! اگر ما چیزی را فراموش کردیم یا به خطا رفتیم، از ما بازخواست نکن. پروردگارا! تکلیف سنگین و طاقت فرسایی که بر دوش گذشتگانِ ما نهادی بر دوش ما قرار مده. پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن را نداریم، بر ما تکلیف نکن و ما را ببخش و بر ما ترحم کن. تو مولا و سرپرست مایی، پس ما را بر جماعت کافران پیروز گردان. [ نظرات / امتیازها ]