از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
17) بر آنچه می گویند صبر کن ، و بنده ما داود را که دارای قدرت و نیرو بود ( قدرت علمی و جسمی و سلطنتی ) به یاد آر ، زیرا او بسیار بازگشت کننده ( به سوی ما ) بود. [ نظرات / امتیازها ]
18) ما کوه ها را مسخر کردیم که با او هر شامگاه و صبحگاه ( خدا را ) تسبیح می گفتند. [ نظرات / امتیازها ]
19) و پرندگان را به گرد او درآورده ( رام کردیم ) که هر یک ( از کوه ها و مرغان به آوای تسبیح و تقدیس او ) به سوی خدا بازگشت بسیار داشتند. [ نظرات / امتیازها ]
20) و سلطنت او را ( به زیادی عدّه و عدّه ) تقویت نمودیم و او را حکمت ( دانش های عقلی و اجتماعی و شرایع دینی ) و سخنانی فیصله دهنده ( میان حق و باطل ) عطا کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
17) در برابر آنچه می گویند شکیبا باش ، و به خاطر بیاور بنده ما داوود صاحب قدرت را ، که او بسیار توبه کننده بود! [ نظرات / امتیازها ]
18) ما کوه ها را مسخّر او ساختیم که هر شامگاه و صبحگاه با او تسبیح می گفتند! [ نظرات / امتیازها ]
19) پرندگان را نیز دسته جمعی مسخّر او کردیم ( تا همراه او تسبیح خدا گویند ) و همه اینها بازگشت کننده به سوی او بودند! [ نظرات / امتیازها ]
20) و حکومت او را استحکام بخشیدیم ، ( هم ) دانش به او دادیم و ( هم ) داوری عادلانه! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
17) در برابر آنچه می گویند شکیبا باش ، و به خاطر بیاور بنده ما داوود صاحب قدرت را ، که او بسیار توبه کننده بود! [ نظرات / امتیازها ]
18) ما کوه ها را مسخّر او ساختیم که هر شامگاه و صبحگاه با او تسبیح می گفتند! [ نظرات / امتیازها ]
19) پرندگان را نیز دسته جمعی مسخّر او کردیم ( تا همراه او تسبیح خدا گویند ) و همه اینها بازگشت کننده به سوی او بودند! [ نظرات / امتیازها ]
20) و حکومت او را استحکام بخشیدیم ، ( هم ) دانش به او دادیم و ( هم ) داوری عادلانه! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
17) تو بر سخنان ( طعن و سخریّه ) آنها صبر کن و از بنده ما داود یاد کن که ( در اجرای امر ما ) بسیار نیرومند بود ( از احدی اندیشه نداشت ) و دایم توبه و انابه می کرد. [ نظرات / امتیازها ]
18) ما کوه ها را با او مسخر کردیم که شب و روز خدا را تسبیح و ستایش می کردند. [ نظرات / امتیازها ]
19) و مرغان را مسخر ( نغمه خوش او ) کردیم که نزد او مجتمع گردند و همه به دربارش از هر جانب باز آیند ( و در ستایش خدا با او هم آهنگ شوند ) . [ نظرات / امتیازها ]
20) و ملک و شاهی او را نیرومند ساختیم و به او قوّه درک حقایق و سخن قطعی در داوری ( یا تمیز حقّ از باطل ) عطا کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
17) بر آنچه می گویند صبر کن ، و داوود ، بنده ما را که دارای امکانات [ متعدّد ] بود به یاد آور آری ، او بسیار بازگشت کننده [ به سوی خدا ] بود. [ نظرات / امتیازها ]
18) ما کوه ها را با او مسخّر ساختیم [ که ] شامگاهان و بامدادان خداوند را نیایش می کردند. [ نظرات / امتیازها ]
19) و پرندگان را از هر سو [ بر او ] گرد [ آوردیم ] همگی [ به نوای دلنوازش ] به سوی او بازگشت کننده [ و خدا را ستایشگر ] بودند. [ نظرات / امتیازها ]
20) و پادشاهیش را استوار کردیم و او را حکمت و کلامِ فیصله دهنده عطا کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
17) ای پیامبر ، از برخوردهای ناهنجار آنان سستی به خود راه مده و بر آنچه می گویند شکیبا باش و بدین منظور از بنده ما داود که در تسبیح خدا و در دانش و فرمانروایی و نبرد با کافران ، توانا بود ، یاد کن; آری او همواره به ما رجوع می کرد . [ نظرات / امتیازها ]
18) ما کوه ها را رام ساختیم که او را همراهی کنند ، آنها شامگاهان و بامدادان هم آوا با داود ، خدا را تسبیح می گفتند . [ نظرات / امتیازها ]
19) و پرندگان را نیز گرد آمده در کنار او ، رام ساختیم تا هم آوا با او تسبیح گویند . آری ، کوه ها و پرندگان ، همه تسبیح خدا می گفتند و با تسبیح خود همواره به خدا رجوع می کردند . [ نظرات / امتیازها ]
20) و فرمانروایی او را استوار ساختیم و به او حکمت و توانِ فصل خصومت دادیم . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
17) بر آنچه می گویند شکیبا باش ، و بنده ما داود را که دارای نیرومندی [ در دانش و حکومت ] بود یاد کن. او بسیار رجوع کننده [ به سوی خدا ] بود. [ نظرات / امتیازها ]
18) همانا ما کوه ها را مسخّر و رام کردیم که با او در شبان گاه و هنگام برآمدن آفتاب تسبیح می گفتند ، [ نظرات / امتیازها ]
19) و پرندگان را [ نیز ] به طور دسته جمعی [ مسخّر و رام کردیم که با او تسبیح می گفتند ] ، و همه رجوع کننده به سوی خدا بودند ، [ نظرات / امتیازها ]
20) و حکومتش را محکم و استوار ساختیم و به او حکمت و منصب داوری عطا کردیم ، [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران استادصبوحی
17) بر آنچه می گویندصبرکن وبه یادآربنده ما داوود را که نیرومند بود و بسیار به خدا رجوع می کرد [ نظرات / امتیازها ]
18) ما کوهها را مسخر اوکردیم که با او صبح و شام در تسبیح بودند [ نظرات / امتیازها ]
19) و نیز مرغان را که نزد او مجتمع می شدند وهمه به سوی او باز می گشتند [ نظرات / امتیازها ]
20) و ما پایه های پادشاهی اورا محکم کردیم و او را حکمت و فصل خصومت دادیم [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
17) ‏در برابر چیزهائی که می‌گویند شکیبا باش ، و به خاطر بیاور ( پیغمبران شکیبا ، از جمله ) بنده ما داود قدرتمند و توانا را . واقعاً او ( در همه کار و همه حال به سوی خدا باز می‌گشت و ) بسی توبه‌کار بود .‏ [ نظرات / امتیازها ]
18) ‏ما کوهها را با او هم‌آوا کردیم . ( کوهها هم‌صدا با او ) شامگاهان و بامدادان به تسبیح و تقدیس ( آفریدگار جهان ) می‌پرداختند .‏ [ نظرات / امتیازها ]
19) ‏و پرندگان را نیز ( با او در تسبیح و تقدیس ) هم‌آوا کردیم و در پیش او گرد آوردیم . جملگی آنها فرمانبردار داود بودند ( و به دستور او عمل می‌کردند ) .‏ [ نظرات / امتیازها ]
20) ‏و حکومت او را ( با در اختیار قرار دادن وسائل مادی و معنوی ) استحکام بخشیدیم ، و بدو فرزانگی و شناخت ( امور ) دادیم ، و قدرت داوری قاطعانه و عادلانه‌اش ارزانی داشتیم . [ نظرات / امتیازها ]
  عبدالله عبداللهي - ایتی
17) بر هر چه مى‌گویند صبر کن. و از بنده ما داود قدرتمند، که همواره به درگاه ما توبه مى‌کرد، یادآور [ نظرات / امتیازها ]
18) ما کوه‌ها را رام کردیم و کوه‌ها هر شامگاه و بامدادان با او تسبیح مى‌کردند. [ نظرات / امتیازها ]
19) و پرندگان بر او گرد مى‌آمدند، همه فرمانبر او بودند. [ نظرات / امتیازها ]
20) فرمانرواییش را استوارى بخشیدیم و او را حکمت و فصاحت در سخن عطا کردیم. [ نظرات / امتیازها ]