از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی ( به شکل باران و برف و تگرگ ) فرو فرستاد پس آن را در زمین وارد چشمه سارها نمود ، آن گاه به وسیله آن گیاهانی را به انواع گوناگون ( سبزیجات ، حبوبات ، میوه جات ) بیرون می آورد ، سپس رشد آنها تمام شده خشک می شود ، پس آن را زرد شده بینی ، سپس آنها را به صورت خاشاک درمی آورد. همانا در این ( آفرینش و فنا ) تذکر و تنبّه برای صاحبان خرد ناب است ( تذکر فنای دنیا و مسأله حیات پس از مرگ ) . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرستاد و آن را بصورت چشمه هایی در زمین وارد نمود ، سپس با آن زراعتی را خارج می سازد که رنگهای مختلف دارد بعد آن گیاه خشک می شود ، بگونه ای که آن را زرد و بی روح می بینی سپس آن را در هم می شکند و خرد می کند در این مثال تذکّری است برای خردمندان ( از ناپایداری دنیا ) ! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرستاد و آن را بصورت چشمه هایی در زمین وارد نمود ، سپس با آن زراعتی را خارج می سازد که رنگهای مختلف دارد بعد آن گیاه خشک می شود ، بگونه ای که آن را زرد و بی روح می بینی سپس آن را در هم می شکند و خرد می کند در این مثال تذکّری است برای خردمندان ( از ناپایداری دنیا ) ! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
آیا ( نشانه لطف های خدا را در دنیا ) نمی بینی که خدا از آسمان آب باران نازل گردانید و آن را در روی زمین در نهرها و جویها روان ساخت آن گاه انواع نباتات گوناگون بدان برویاند باز ( از سبزی و خرّمی ) رو به خزان آرد و نخست بنگری که زرد شود و آن گاه خدا ( چوب و علف ) خشکش گرداند؟ همانا در آن صاحبان عقل را تذکر ( قدرت و رحمت الهی ) است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
مگر ندیده ای که خدا از آسمان ، آبی فرود آورد پس آن را به چشمه هایی که در [ طبقات زیرینِ ] زمین است راه داد ، آن گاه به وسیله آن کشتزاری را که رنگهای آن گوناگون است بیرون می آورد ، سپس خشک می گردد ، آن گاه آن را زرد می بینی ، سپس خاشاکش می گرداند. قطعاً در این [ دگرگونیها ] برای صاحبان خرد عبرتی است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
آیا ندیده ای که خدا از آسمان آبی فرو فرستاد ، پس آن را در چشمه هایی که در درون زمین هستند راه داد ، سپس بهوسیله آن کشتزاری را که رنگ های آن گوناگون است برمی آورد ، سپس آن کشتزار خشک می گردد ، آن گاه آن را می بینی که زرد شده است ، سپس خُردش می کند ؟ قطعاً در این دگرگونی ها ، برای صاحبان خرد تذکّری بر یکتایی خداست . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
آیا ندانسته ای که خدا از آسمان آبی نازل کرد ، پس آن را به صورت چشمه هایی در زمین درآورد ، آن گاه به وسیله آن زراعتی را که رنگ هایش گوناگون است ، بیرون می آورد ، سپس [ آن زراعت ] خشک می شود ، در نتیجه آن را به رنگ زرد بینی ، پس آن را ریز ریز و در هم شکسته می کند بی تردید در این [ دگرگونی ها ] برای خردمندانْ هشدار و عبرتی است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران استادصبوحی
آیا ندیدی که خدا از آسمان آبی را نازل کرد و همان را در منابع وچشمه های زیرزمینی جاری نمود و سپس بوسیله آن آب همواره زراعتی را بیرون می آورد که دارای رنگهای گوناگون است ، پس از آن کشت را می خشکاند و تو می بینی که پس از سبزی و خرمی زرد رنگ می شود، آنگاه آن را بصورت کاه و خس متفرق می سازد، همانا در این امر برای صاحبان خرد تذکری است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
مگر نمی‌بینی که خداوند از آسمان آب را می‌باراند و آن را به آب انبارهای زیرزمینی زمین وارد و مستقرّ می‌گرداند ، و سپس به وسیله آن انواع سبزه‌زارها و کشتزارها را با رنگهای گوناگون می‌رویاند ، و آن‌گاه سبزه‌زارها و کشتزارها می‌بالند و لبریز از جوش و خروش می‌شوند و بعداً آنها را پژمرده و زردرنگ می‌بینی ، و آن وقت خدا آنها را خشک و پرپر می‌سازد ؟ واقعاً در این ( چرخه آب و گیاه ، درس ) عبرتی برای خردمندان است .‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيدابراهيم غياث الحسيني - تفسیر نور
آیا ندیده‏اى که خداوند از آسمان آبى فرو فرستاد، پس آن را به صورت چشمه‏هایى در زمین راه داد، سپس با آن، زراعتى که رنگ‏هاى گوناگونى دارد بیرون مى‏آورد، آن گاه آن کشت (و زراعت) با هیجان رشد مى‏کند (تا آن که مى‏خشکد) پس آن را زرد مى‏بینى، سپس آن را به صورت کاه و خاشاک در مى‏آورد، همانا در این (تغییر و تحوّل) براى خردمندان پند و یادآورى است (که بدانند دنیا ناپایدار است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ایتی
آیا ندیده‌اى که خدا از آسمان باران فرستاد و آن را چون چشمه‌سارهایى در زمین روان گردانید، آنگاه به آن کشته‌هاى رنگارنگ برویانید، سپس همه خشک مى‌شوند و مى‌بینى که زرد شده‌اند، آنگاه خردشان مى‌سازد؟ هر آینه خردمندان را در آن اندرزى است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.