از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و برای شما نصف ما ترک زنانتان است اگر برای آنها فرزندی ( از شما یا از شوی دیگر ) نباشد ، و اگر آنها را فرزندی باشد یک چهارم ما ترک آنها از آن شماست پس از ( بیرون کردن ) وصیتی که آنها می کنند یا دینی ( که بر گردن آنهاست ) ، و برای آنها ( زنانتان ) یک چهارم ما ترک شماست اگر شما را ( از او یا غیر او ) فرزندی نباشد ، و اگر شما را فرزندی باشد برای آنها یک هشتم از ما ترک شماست پس از ( بیرون کردن ) وصیتی که می کنید یا دینی ( که بر عهده دارید ) . و اگر مردی یا زنی که از او ارث برده می شود پدر و مادر و اولاد نداشته باشد و او را یک برادر ( مادری ) یا یک خواهر ( مادری ) باشد برای هر یک از آن دو یک ششم ما ترک است ( و بقیه نیز اگر اجدادی نداشته باشد به آنها بر می گردد ) و اگر بیش از یک نفر باشند ( برادر یا خواهر یا هر دو ) آنها در یک سوم مال ( به تساوی ) شریک اند پس از ( بیرون کردن ) وصیتی که بدان توصیه می شود یا دینی ( که بر عهده اوست ) در صورتی که ( در این وصیت و دین ) قصد زیانی به ورثه نباشد ، سفارشی است از جانب خداوند ، و خداوند دانا و بردبار است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و برای شما ، نصف میراث زنانتان است ، اگر آنها فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند ، یک چهارم از آن شماست پس از انجام وصیتی که کرده اند ، و ادای دین ( آنها ) . و برای زنان شما ، یک چهارم میراث شماست ، اگر فرزندی نداشته باشید و اگر برای شما فرزندی باشد ، یک هشتم از آن آنهاست بعد از انجام وصیتی که کرده اید ، و ادای دین. و اگر مردی بوده باشد که کلاله [ خواهر یا برادر ] از او ارث می برد ، یا زنی که برادر یا خواهری دارد ، سهم هر کدام ، یک ششم است ( اگر برادران و خواهران مادری باشند ) و اگر بیش از یک نفر باشند ، آنها در یک سوم شریکند پس از انجام وصیتی که شده ، و ادای دین بشرط آنکه ( از طریق وصیت و اقرار به دین ، ) به آنها ضرر نزند. این سفارش خداست و خدا دانا و بردبار است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
سهم ارث شما مردان از ترکه زنان نصف است در صورتی که آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد ربع خواهد بود پس از خارج کردن حق وصیت و دینی که به دارایی آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ثمن خواهد بود ، پس از ادای حق وصیت و دین شما و اگر مردی بمیرد که وارثش کلاله او باشند ( برادر و خواهر امی یا هر خواهر و برادری ) یا زنی بمیرد که وارثش یک برادر و یا خواهر او باشد در این فرض سهم ارث یک نفر از آنها سدس خواهد بود و اگر بیش از یک نفر باشند همه آنها ثلث ترکه را به اشتراک ارث برند بعد از خارج کردن دین و حق وصیت میت در صورتی که وصیت به حال ورثه بسیار زیان آور نباشد ( یعنی زاید بر ثلث نباشد ) این حکمی است که خدا سفارش فرموده و خدا به همه احوال بندگان دانا و به هر چه کنند بردبار است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
سهم ارث شما مردان از تَرَکه زنانتان نصف است در صورتی که آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد برای شما ربع خواهد بود ، پس از خارج کردن حق وصیت و بدهی که به دارایی آنها تعلق گرفته است. و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید ، و چنانچه فرزند داشته باشید هشت یک خواهد بود از ترکه شما ، پس از اداء حقّ وصیّت و بدهی شما. و اگر مردی یا زنی بمیرد که وارثش کلاله او باشند ( یعنی پدر و مادر و فرزند نداشته باشد ) و یک برادر و یا خواهر ( امّی ) داشته باشد در این فرض سهم ارث هر یک نفر از آنها یک سُدس خواهد بود و اگر بیش از یک نفر باشد همه آنها ثلث ترکه را به اشتراک ارث برند ، بعد از خارج کردن بدهی و حقّ وصیّت میّت در صورتی که وصیّت یا بدهی زیان آور نباشد. این حکمی است که خدا سفارش فرموده ، و خدا ( به همه احوال بندگان ) دانا و ( به هر چه ناروا کنند ) بردبار است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و نیمی از میراث همسرانتان از آنِ شما [ شوهران ] است اگر آنان فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند یک چهارم ما ترک آنان از آنِ شماست ، [ البته ] پس از انجام وصیّتی که بدان سفارش کرده اند یا دینی [ که باید استثنا شود ] ، و یک چهارم از میراث شما برای آنان است اگر شما فرزندی نداشته باشید و اگر فرزندی داشته باشید ، یک هشتم برای میراث شما از ایشان خواهد بود ، [ البته ] پس از انجام وصیّتی که بدان سفارش کرده اید یا دَینی [ که باید استثنا شود ] ، و اگر مرد یا زنی که از او ارث می برند کلاله [ بی فرزند و بی پدر و مادر ] باشد و برای او برادر یا خواهری باشد ، پس برای هر یک از آن دو ، یک ششم [ ما ترک ] است و اگر آنان بیش از این باشند در یک سوم [ ما ترک ] مشارکت دارند ، [ البته ] پس از انجام وصیّتی که بدان سفارش شده یا دینی که [ باید استثنا شود ، به شرط آنکه از این طریق ] زیانی [ به ورثه ] نرساند. این است سفارش خدا ، و خداست که دانای بردبار است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و نیمی از آنچه زنانتان بر جای نهاده اند سهم شماست اگر آنان فرزندی نداشته باشند ; و اگر فرزندی داشته باشند یک چهارم آنچه بر جای نهاده اند از آنِ شماست ; البته این سهام پس از استثنای موردی است که همسرانتان بدان وصیت کرده اند و پس از دینی است که برعهده داشته اند و یک چهارم آنچه شما مردان بر جای نهاده اید سهم آنان است اگر فرزندی نداشته باشید ; و اگر فرزندی داشته باشید یک هشتم میراث برای آنان ( همسرانتان ) خواهد بود ; البته پس از استثنای موردی که بدان وصیت کرده اید یا دینی که برعهده داشته اید . و اگر مرد یا زنی که از او ارث برده می شود ، پدر ] یا مادر [ و یا فرزند وارث نیست و میّت تنها یک برادر مادری یا یک خواهر مادری دارد ، برای هر یک از آن دو یک ششم میراث خواهد بود و اگر بیش از یک خواهر و برادر مادری باشند ، همه در یک سوم ارث شریکند که باید به طور مساوی میان خود تقسیم کنند ; البته این سهام پس از استثنای موردی که بدان وصیت شده یا دینی است که برعهده اوست ، به شرط آن که به قصد زیان رساندن به ورثه آن را برعهده نگرفته باشد . پس در عمل به سفارشی که از جانب خداست پایدار باشید که خدا دانا و بردبار است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
نصف میراثی که همسرانتان به جای می گذارند ، اگر فرزندی نداشته باشند برای شماست ، و اگر فرزندی داشته باشند یک چهارم میراث حقّ شماست ، پس از وصیتی که نسبت به مال خود می کنند یا [ پس از ] دینی [ که باید از اصل مال پرداخت شود ] . و برای زنانتان چنانچه فرزندی نداشته باشید یک چهارم میراثی است که از شما به جای می ماند ، و اگر فرزندی داشته باشید یک هشتم میراث حقّ آنان است ، پس از وصیتی که کرده اید یا [ پس از ] دینی [ که باید از اصل مال پرداخت شود ] . و اگر مرد یا زنی که از او ارث می برند ، کلاله [ یعنی بی اولاد و بدون پدر و مادر ] باشد و دارای برادر و خواهری است ، پس برای هر یک از آن دو نفر یک ششم میراث است و اگر بیش از این باشند در یک سوم میراث شریک اند ، پس از وصیتی که [ نسبت به مال ] شده یا پس از دینی [ که باید از اصل مال پرداخت شود ] . همه اینها در صورتی است که در انجام وصیت به وارثان زیان نزند. این سفارشی است از سوی خدا ، و خدا دانا و بردبار است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
et à vous la moitié de ce laissent vos épouses, Si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette. et à elles un quart de ce que vous laissez, Si vous n'avez pas d'enfant. mais Si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. et Si un homme, ou une femme, meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une soeur, à chacun de ceux-ci Alors, un sixième. s'ils sont plus de deux, tous alors participeront Au tiers, après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle est l') Injonction d'Allah! et Allah est Omniscient et indulgent [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
و نصف ارث همسران شما برا شما(شوهر) است اگر فرزندی نداشته باشند، پس اگر فرزند داشته باشند، یک چهارم ارث آن‌ها پس از کم کردن بر اساس وصیت آن‌ها‌ و بدهی‌هایشان، از آن شما می‌شود، و یک چهارم از ارث شما برای آن‌ها (زنان‌تان) است اگر فرزندی نداشته باشید، پس اگر فرزند داشته باشید، یک هشتم ارث شما پس از کم کردن بر اساس وصیت شما و بدهی‌هایتان، از آن آن‌ها است، و اگر مرد یا زن پدر و مادر و فرزند نداشته باشد، ولی یک برادر و یک خواهر داشته باشد، به هر کدام یک ششم ارث می‌رسد، پس اگر بیشتر از آن باشند، پس در یک سوم ارث با هم شریک می‌شوند، پس از کم کردن بر اساس وصیت او و بدهی‌‌اش، به شرط آنکه وصیت او ضرری به وارثان وارد نکند، سفارش و توصیه‌ای است از جانب خدایی که دانای بردبار است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیتی
اگر زنانتان فرزندى نداشتند، پس از انجام دادن وصیتى که کرده‌اند و پس از پرداخت دین آنها، نصف میراثشان از آن شماست. و اگر فرزندى داشتند یک چهارم آن. و اگر شما را فرزندى نبود پس از انجام دادن وصیتى که کرده‌اید و پس از پرداخت وامهایتان یک چهارم میراثتان از آن زنانتان است. و اگر داراى فرزندى بودید یک هشتم آن. و اگر مردى یا زنى بمیرد و میراث‌بر وى نه پدر باشد و نه فرزند او اگر او را برادر یا خواهرى باشد هر یک از آن دو یک ششم برد. و اگر بیش از یکى بودند همه در یک سوم مال -پس از انجام دادن وصیتى که کرده است بى‌آنکه براى وارثتان زیانمند باشد و نیز پس از اداى دینش- شریک هستند. این اندرزى است از خدا به شما و خدا دانا و بردبار است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نور
و براى شما (مردان) نصف ارثى است که همسرانتان به جا گذاشته‏اند، اگر آنان فرزندى نداشته باشند، (هر چند از شوهر دیگر)، ولى اگر براى آنان فرزندى باشد، سهم شما یک چهارم از میراث است، البتّه پس از عمل به وصیّتى که کرده‏اند یا اداى دَینى که دارند و (امّا اگر شوهر از دنیا رفت) سهم زنان یک چهارم از چیزى است که به جا گذاشته‏اید، البتّه اگر فرزندى نداشته باشید، ولى اگر فرزندى داشته باشید (اگر چه از همسر دیگر) سهم همسران یک هشتم از چیزى است که بر جاى نهاده‏اید. (این تقسیم) پس از عمل به وصیّت یا پرداخت دینى است که دارید و اگر مرد یا زنى که از او ارث مى‏برند کلاله باشد (یعنى والدین و فرزندى نداشته باشد) و براى او برادر و خواهر باشد، براى هر یک از آنان یک ششم است و اگر آنان (خواهر و برادر) بیش از یکى باشند، همه آنان در یک سوّم، به تساوى شریکند، (البتّه) پس از انجام وصیّتِ میّت یا اداى دینِ او، بى‏آنکه وصیّت، ضرر به وارث داشته باشد. این، سفارشى از سوى خداست و خداوند، دانا و بردبار است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
و اگر زنان شما فرزندى نداشته باشند، نیمى از ترکه، و اگر فرزند داشته باشند، یک چهارم ترکه، پس از [عمل به‌] وصیتى که کرده‌اند یا [پرداخت‌] وامى که دارند، از آن شماست، و اگر فرزندى نداشته باشید یک چهارم، و اگر فرزندى داشته باشید یک هشتم از ترکه شما، پس از [عمل به‌] وصیتى که کرده‌اید یا [پرداخت‌] وامى که دارید، از آن ایشان [همسران‌] است، و اگر مردى یا زنى که از او ارث مى‌برند کلاله [بى‌فرزند و بى‌پدر و مادر] باشد و برادر یا خواهرى داشته باشد، براى هر یک از آنان یک ششم [ترکه‌] است، و اگر [خویشاوندان کلاله‌] بیش از این [دو] باشند، در آن صورت همه آنان پس از قبول وصیت و عمل به آن یا پرداخت وام [متوفى‌] در یک سوم شریکند، و باید که وصیت [به حال ورثه‌] زیان رسان [مازاد بر ثلث‌] نباشد، این سفارش الهى است و خداوند داناى بردبار است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » قرآن چاپ سنگی
و مر شما راست نیمه‌ی آنچه را گذاشتند جفت‌های شما، اگر نباشد مر ایشان را فرزندی، پس اگر باشد مر ایشان را فرزندی، پس مر شما راست ربع از آنچه گذاشتند، از بعد وصیتی که می‌کنند به آن یا دینی، و از برای آن‌ها است چهار یک آنچه گذاشتید اگر نباشد مر شما را فرزندی، پس اگر باشد مر شما را فرزندی، پس از برای آن‌ها است هشت یک از آنچه گذاشتید، پس از وصیتی که وصیت کنید به آن یا دینی، و اگر باشد مردی که میراث برده شود از جهت کلاله یا زنی و مر او را باشد برادری یا خواهری، پس برای هر یک از آن‌دو است شش یک، پس اگر باشند بیشتر از آن، پس ایشان انبازانند در سه یک، بعد از وصیتی که وصیت کرده می‌شود به آن یا دینی، غیر ضرر رساننده وصیتی از خدا، و خدا دانای بردبار است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
و شما را است نیمی از آنچه بازگذاردند همسران شما اگر نباشد ایشان را فرزندی و اگر بود ایشان را فرزندی پس برای شما است چهار یک از آنچه بازگذاردند پس از وصیّتی که کرده باشند یا وامی و ایشان را است چهار یک از آنچه بازگذاردید اگر نباشد شما را فرزند و اگر شما را فرزند باشد پس ایشان را است هشت یک از آنچه بازگذارید پس از وصیّتی که کنید یا وامی و اگر مردی باشد که ارث برده شود به کلاله (برادران و خواهران) یا زنی باشد که وی را برادر یا خواهری باشد پس برای هر کدام است شش یک و اگر باشند بیشتر از این پس آنانند شریکانی در ثلث پس از وصیّتی که کرده شود و یا وامی نازیان آورنده دستوری است از خدا و خدا است دانای بردبار [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - مجتبوی
اگر زنانتان فرزندی نداشته باشند نیمی از آن چه به جا گذاشته اند از آن شماست، و اگر فرزندی دارند پس چهار یک از آن چه بر جای نهاده اند برای شماست، پس از گزاردن وصیتی که کرده اند یا پرداخت وامی که داشته اند. و اگر شما را فرزندی نباشد آنان را چهار یک میراث شماست و اگر فرزندی داشته باشید پس آنان را هشت یک میراث شماست، پس از گزاردن وصیتی که کرده اید یا پرداخت وامی که داشته اید. و اگر مردی یا زنی بمیرد و پدر ومادر وفرزندی نداشته باشد و او را برادر یا خواهری (مادری) باشد برای هر یک از آن دو شش یک میراث باشد، و اگر برادران وخواهران بیش از این بودند در سه یک به تساوی شریکند، پس از گزاردن وصیتی که به آن شده یا پرداخت دینی که داشته ، بی آن که این وصیت و بدهی زیان آور باشد یعنی به قصد زیان رساندن به ورثه و بیش از ثلث باشد، سفارش ودستوری است از خدای، و خدا داناو بردبار است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني
ترجمه مجتبوی
و اگر زنانتان فرزندى نداشته باشند نیمى از آنچه به جا گذاشته‏اند از آن شماست، و اگر فرزندى دارند پس چهار یک از آنچه بر جاى نهاده‏اند براى شماست، پس از [گزاردن‏] وصیّتى که کرده‏اند یا پرداخت وامى که داشته‏اند. و اگر شما را فرزندى نباشد آنان را چهار یک میراث شماست و اگر فرزندى داشته باشید پس آنان را هشت یک میراث شماست، پس از [گزاردن‏] وصیّتى که کرده‏اید یا پرداخت وامى که داشته‏اید. و اگر مردى یا زنى بمیرد و پدر و مادر و فرزندى نداشته باشد و او را برادر یا خواهرى [مادرى‏] باشد براى هر یک از آن دو شش یک میراث باشد، و اگر [برادران و خواهران‏] بیش از این بودند در سه یک [به تساوى‏] شریکند، پس از [گزاردن‏] وصیّتى که به آن شده یا پرداخت دینى که داشته است، بى‏آنکه [این وصیت و بدهى‏] زیان‏آور باشد- یعنى به قصد زیان‏رساندن به ورثه و بیش از ثلث باشد-، سفارش و دستورى است از خداى، و خدا دانا و بردبار است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » en
And you shall have half of what your wives leave if they have no child, but if they have a child, then you shall have a fourth of what they leave after (payment of) any bequest they may have bequeathed or a debt; and they shall have the fourth of what you leave if you have no child, but if you have a child then they shall have the eighth of what you leave after (payment of) a bequest you may have bequeathed or a debt; and if a man or a woman leaves property to be inherited by neither parents nor offspring, and he (or she) has a brother or a sister, then each of them two shall have the sixth, but if they are more than that, they shall be sharers in the third after (payment of) any bequest that may have been bequeathed or a debt that does not harm (others); this is an ordinance from Allah: and Allah is Knowing, Forbearing [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  شهرام سليمان زاده - تفسیر نور
و براى شما (مردان) نصف ارثى است که همسرانتان به جا گذاشته‏اند، اگر آنان فرزندى نداشته باشند، (هر چند از شوهر دیگر)، ولى اگر براى آنان فرزندى باشد، سهم شما یک چهارم از میراث است، البتّه پس از عمل به وصیّتى که کرده‏اند یا اداى دَینى که دارند و (امّا اگر شوهر از دنیا رفت) سهم زنان یک چهارم از چیزى است که به جا گذاشته‏اید، البتّه اگر فرزندى نداشته باشید، ولى اگر فرزندى داشته باشید (اگر چه از همسر دیگر) سهم همسران یک هشتم از چیزى است که بر جاى نهاده‏اید. (این تقسیم) پس از عمل به وصیّت یا پرداخت دینى است که دارید و اگر مرد یا زنى که از او ارث مى‏برند کلاله باشد (یعنى والدین و فرزندى نداشته باشد) و براى او برادر و خواهر باشد، براى هر یک از آنان یک ششم است و اگر آنان (خواهر و برادر) بیش از یکى باشند، همه آنان در یک سوّم، به تساوى شریکند، (البتّه) پس از انجام وصیّتِ میّت یا اداى دینِ او، بى‏آنکه وصیّت، ضرر به وارث داشته باشد. این، سفارشى از سوى خداست و خداوند، دانا و بردبار است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
سهم شما از ارث همسران‌تان، اگر فرزندی نداشته باشند، نصف ماترک آنها و اگر فرزند داشته باشند، یک چهارم است که باید بعد از ادای بدهی‌های او و انجام وصیتش تقسیم شود. سهم زنان شما از ارث شما، چنانچه فرزندی نداشته باشید، یک چهارم ماترک و اگر فرزندی داشته باشید، یک هشتم آن است که باید بعد از ادای دین و انجام وصیت شما تقسیم شود. اگر مرد یا زنی که پدر و مادر و فرزند ندارد و تنها یک برادرِ مادری یا یک خواهرِ مادری دارد، سهم آنها یک ششم است و اگر بیش از یک نفر باشند، همگی در یک سوم ماترک به تساوی شریک خواهند بود. البته اینها همه بعد از ادای بدهی‌ها و انجام وصیت‌های میت است، به شرط آنکه میت نخواسته باشد به وسیله‌ی وصیت یا اعلام بدهی، به ورثه ضرر بزند و حق‌شان پرداخت نشود. اینها سفارش خداست و خدا به مصالح امور آگاه است و نسبت به رفتار بندگان بردبار است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.