از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
51) و هر گاه به انسان نعمتی عطا کنیم ( از ما ) روی می گرداند و خود را دور می کشد ، و چون شر و ضرری به او رسد مشغول دعای مصرّانه و گسترده می گردد. [ نظرات / امتیازها ]
51) و هیچ بشری را نسزد و ممکن نباشد که خداوند با او سخن گوید مگر به صورت وحی ( به القاء نهانی و سریع مطلب بر قلب ، بدون وساطت حواس ، در خواب یا بیداری ، به استقلال یا به وسیله فرشته ) یا ( با سخن گفتن به گوش او ) از پشت پرده ( غیب ) یا آن که رسولی ( از فرشتگان ) را بفرستد که به اذن ( و نظارت ) خودش آنچه را می خواهد ( به دیدن شخص و شنیدن صوت ) بر او وحی کند ، همانا خداوند والا مرتبه و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
52) بگو: به من خبر دهید اگر ( این قرآن ) از جانب خداوند باشد سپس شما به آن کفر ورزید ، چه کسی گمراه تر است از آن که در مخالفت سختی با آن است؟! [ نظرات / امتیازها ]
52) و این گونه ( از این سه راه ) روحی از امر خود را ( قرآن و معارف دینی نشأت یافته از فرمان خود را ) بر تو وحی کردیم ، تو ( پیش از این ) نمی دانستی کتاب چیست و ایمان ( اصول و فروع احکام دین ) کدام است ، و لکن ما این قرآن را نوری قرار دادیم که با آن هر کس از بندگان خود را بخواهیم ( پس از پذیرش اصل دین ، به مراتب کمالات بعدی ) هدایت می کنیم ، و بی شک تو ( مردم را ) به سوی راهی راست هدایت می کنی. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
51) و هر گاه به انسان ( غافل و بی خبر ) نعمت دهیم ، روی می گرداند و به حال تکبّر از حق دور می شود ولی هر گاه مختصر ناراحتی به او رسد ، تقاضای فراوان و مستمرّ ( برای بر طرف شدن آن ) دارد! [ نظرات / امتیازها ]
51) و شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوید ، مگر از راه وحی یا از پشت حجاب ، یا رسولی می فرستد و بفرمان او آنچه را بخواهد وحی می کند چرا که او بلندمقام و حکیم است! [ نظرات / امتیازها ]
52) بگو: «به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خداوند باشد و شما به آن کافر شوید ، چه کسی گمراهتر خواهد بود از کسی که در مخالفت شدیدی قرار دارد؟! [ نظرات / امتیازها ]
52) همان گونه ( که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم ) بر تو نیز روحی را بفرمان خود وحی کردیم تو پیش از این نمی دانستی کتاب و ایمان چیست ( و از محتوای قرآن آگاه نبودی ) ولی ما آن را نوری قرار دادیم که بوسیله آن هر کس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می کنیم و تو مسلّماً به سوی راه راست هدایت می کنی. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
51) و هر گاه به انسان ( غافل و بی خبر ) نعمت دهیم ، روی می گرداند و به حال تکبّر از حق دور می شود ولی هر گاه مختصر ناراحتی به او رسد ، تقاضای فراوان و مستمرّ ( برای بر طرف شدن آن ) دارد! [ نظرات / امتیازها ]
51) و شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوید ، مگر از راه وحی یا از پشت حجاب ، یا رسولی می فرستد و بفرمان او آنچه را بخواهد وحی می کند چرا که او بلندمقام و حکیم است! [ نظرات / امتیازها ]
52) بگو: «به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خداوند باشد و شما به آن کافر شوید ، چه کسی گمراهتر خواهد بود از کسی که در مخالفت شدیدی قرار دارد؟! [ نظرات / امتیازها ]
52) همان گونه ( که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم ) بر تو نیز روحی را بفرمان خود وحی کردیم تو پیش از این نمی دانستی کتاب و ایمان چیست ( و از محتوای قرآن آگاه نبودی ) ولی ما آن را نوری قرار دادیم که بوسیله آن هر کس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می کنیم و تو مسلّماً به سوی راه راست هدایت می کنی. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
51) و هیچ بشری را یارای آن نباشد که خدا با او سخن گوید مگر به وحی ( و الهام خدا ) یا از پس پرده غیب عالم ( و حجاب ملکوت جهان ) یا رسولی ( از فرشتگان عالم بالا ) فرستد تا به امر خدا هر چه او خواهد وحی کند ، که او خدای بلند مرتبه حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
51) و ما هر گاه به انسان ( بی حوصله کم ظرف ) نعمتی عطا کنیم رو بگرداند و ( از شکر خدا ) دوری جوید ، و هر گاه شرّ و بلایی به او روی آورد آن گاه دایم زبان به دعا گشاید ( و اظهار عجز نماید ) . [ نظرات / امتیازها ]
52) و همین گونه ما روح ( و فرشته بزرگ ) خود را به فرمان خویش ( برای وحی ) به تو فرستادیم ، تو از آن پیش که وحی بر تو رسد نه دانستی کتاب ( خدا ) چیست و نه فهم کردی که راه ایمان و شرع کدام است و لیکن ما آن ( کتاب و شرع ) را نور ( وحی و معرفت ) گردانیدیم که هر کس از بندگان خود را بخواهیم به آن نور هدایت می کنیم و اینک تو ( که به نور وحی ما هدایت یافتی خلق را ) به راه راست هدایت خواهی کرد. [ نظرات / امتیازها ]
52) ( کافران را ) بگو: چه می پندارید اگر ( قرآن ) از جانب خدا باشد و شما به آن کافر شده باشید آیا گمراه تر از آن کس که ( مانند شما ) به کفر و شقاق دور ( از راه سعادت ) است در جهان کسی تواند بود؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
51) و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز [ از راه ] وحی یا از فراسوی حجابی ، یا فرستاده ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی نماید. آری ، اوست بلندمرتبه سنجیده کار. [ نظرات / امتیازها ]
51) و چون انسان را نعمت بخشیم ، روی برتابد و خود را کنار کشد ، و چون آسیبی بدو رسد دست به دعای فراوان بردارد. [ نظرات / امتیازها ]
52) و همین گونه ، روحی از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم. تو نمی دانستی کتاب چیست و نه ایمان [ کدام است؟ ] ولی آن را نوری گردانیدیم که هر که از بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن راه می نماییم ، و به راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می کنی. [ نظرات / امتیازها ]
52) بگو: «به من خبر دهید ، اگر [ قرآن ] از نزد خدا [ آمده ] باشد و آن را انکار کرده باشید ، چه کسی گمراه تر از آن کس خواهد بود که به مخالفتی دور و دراز [ دچار ] آمده باشد؟» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
51) و چون به انسان نعمت بخشیم ، از ما روی برمی تابد و خود را به کناری می کشد و تکبّر میورزد ، و چون شرّی به او رسد به دعا روی می آورد و برای برطرف شدن آن ما را بسیار می خواند . [ نظرات / امتیازها ]
51) و هیچ بشری را نسزد که خدا با او سخن بگوید جز به صورت وحی یا از پشت حجاب ، یا این که فرستاده ای گسیل کند و او به اذن خدا آنچه را خدا بخواهد به وی وحی می کند . همانا او بلندمرتبه ای است که سخن گفتنش همچون سخن گفتن بشر نیست ، و حکیمی است که مردم را به حال خود وانمی گذارد ، بلکه سخنش را از طریق وحی به آنان ابلاغ می کند . [ نظرات / امتیازها ]
52) بگو : به من خبر دهید ، اگر این قرآن از نزد خدا آمده باشد ، آن گاه شما به آن کافر شوید ، کیست گمراه تر از آن کسی که از در مخالفت با آن درآید ، آن هم مخالفتی که نشانی از وفاق در آن نیست ؟ [ نظرات / امتیازها ]
52) و بدین سان ای پیامبر ، روحی را که از عالَم امر ما و حامل قرآن است ، به سوی تو فرستادیم . تو پیش از آن نمی دانستی کتاب آسمانی چیست و چه معارفی را دربردارد ، و باورها و کارهای شایسته را نیز به تفصیل نمی شناختی که کدامند و به همه آنها ملتزم نبودی ، ولی ما آن را نوری قرار دادیم که هر یک از بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن هدایت می کنیم ، و قطعاً تو نیز مردم را به راه راست رهنمون می شوی . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
51) هیچ بشری را نسزد که خدا با او سخن گوید ، مگر از راه وحی یا از پشت حجاب غیب یا رسولی [ چون فرشته ] می فرستد پس فرشته به اذن او آنچه را بخواهد وحی می کند یقیناً او بلند مرتبه و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
51) و هنگامی که به انسان نعمت عطا می کنیم [ از طاعت و عبادت ] روی بر می گرداند و [ با کبر و نخوت ] از ما دور می شود ، و چون آسیبی به او رسد [ برای برطرف شدنش ] به دعای فراوان و طولانی روی می آورد [ نظرات / امتیازها ]
52) و همان گونه [ که بر پیامبران پیشین وحی کردیم ] روحی را [ چون قرآن ] از امر خود به تو وحی کردیم. تو [ پیش از این ] نمی دانستی کتاب و ایمان چیست؟ ولی آن [ کتاب ] را نوری قرار دادیم که هر کس از بندگانمان را بخواهیم به وسیله آن هدایت می کنیم بی تردید تو [ مردم را ] به راهی راست هدایت می نمایی. [ نظرات / امتیازها ]
52) بگو: به من خبر دهید: اگر [ قرآن ] از سوی خدا باشد و سپس شما به آن کافر شوید ، چه کسی گمراه تر از آن خواهد بود که در مخالفتی دور [ از من منطق و صواب ] قرار دارد؟ [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران استادصبوحی
51) و هیچ بشری را نسزد که خدا با او تکلم کند، مگر به طریق وحی و یا از ورای حجاب و یا آنکه رسولی بفرستد، پس به اذن خود، هر چه می خواهد به او وحی کند، همانا او بلند مرتبه و فرزانه است [ نظرات / امتیازها ]
52) و همینطور ما روحی از امر خود را به سویت وحی کردیم وگرنه تو نه می دانستی کتاب چیست و نه ایمان ، ولیکن ما آن را نوری قرار دادیم که بوسیله آن هرکس از بندگانمان را که بخواهیم هدایت می کنیم و تو براستی به سوی صراط مستقیم هدایت می نمایی [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
51) ‏هیچ انسانی را نسزد که خدا با او سخن بگوید ، مگر از طریق وحی ( به قلب ، به گونه الهام در بیداری ، و یا خواب در غیربیداری ) یا از پس پرده‌ای ( از موانع طبیعی ) و یا این که خداوند قاصدی را ( به نام جبرئیل ) بفرستد و او به فرمان آفریدگار آنچه را که خدا می‌خواهد ( به پیغمبران ) وحی کند . وی والا و کار بجا است .‏

[ نظرات / امتیازها ]
52) ‏همان گونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده‌ایم ، به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کرده‌ایم ( که قرآن نام دارد و مایه حیات دلها است . پیش از وحی ) تو که نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان کدام ، ولیکن ما قرآن را نور عظیمی نموده‌ایم که در پرتو آن هر کس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می‌بخشیم . تو قطعاً ( مردمان را با این قرآن ) به راه راست رهنمود می‌سازی .‏

[ نظرات / امتیازها ]