از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) سوگند به ستاره هنگامی که طلوع و غروب کند ( یا به شهاب ثاقب زمانی که بر اجنّه و شیاطین فرود آید ، یا به گیاه زمانی که سر برآورد ، یا به اقساط و آیات قرآن هنگامی که به مرکز وحی نازل گردد ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) یار و دوست شما ( محمد صلّی اللَّه علیه و آله ) نه ( از راه سعادت در عمل ) گمراه شده و نه ( از حق در عقاید ) منحرف گشته. [ نظرات / امتیازها ]
3) و او ( در ابلاغ قرآن و پیام های خدا ) هرگز از هوای نفس سخن نمی گوید. [ نظرات / امتیازها ]
4) آنچه می گوید جز وحیی که ( از مبدأ اعلی ) به او القاء می شود نیست. [ نظرات / امتیازها ]
5) آن را ( جبرئیل امین ) آن که قوایش محکم و نیرومند است به او تعلیم داده. [ نظرات / امتیازها ]
6) همان که دارای نیرو و توان ( در خلقت و استحکام و متانت در عقل ) است ، پس ( در صورت اصلی خویش در برابر پیامبر ) بایستاد. [ نظرات / امتیازها ]
7) در حالی که او در کرانه ای برتر ( از زمین ) بود. [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس ( به پیامبر ) نزدیک و نزدیکتر شد. [ نظرات / امتیازها ]
9) پس به فاصله مقدار دو کمان ( یا دو ذراع ) یا کمتر ، ( از پیامبر ) فاصله داشت. [ نظرات / امتیازها ]
10) پس وحی کرد به بنده خدا ( محمد صلّی اللَّه علیه و آله از حقایق و اسرار ) آنچه وحی کرد. [ نظرات / امتیازها ]
11) قلب ( پیامبر ) در آنچه دید ( از صورت جبرئیل و نزدیک شدن او خطا نکرد و ) دروغ نگفت. [ نظرات / امتیازها ]
12) آیا با او درباره آنچه ( به چشم و دل ) می بیند مجادله می کنید؟! [ نظرات / امتیازها ]
13) و بی تردید در یک نزول دیگری ( که پیامبر را با خود به بالا برد ) او را ( در صورت اصلیش به چشم سر و خدا را به دیده دل ) دیده بود. [ نظرات / امتیازها ]
14) در نزد سدرة المنتهی ( درخت سدری که در آخر محدوده آسمان ها و در انتهای محلّ صعود و نزول عمل های بندگان قرار دارد ) . [ نظرات / امتیازها ]
15) که بهشت آخرتی که جایگاه ( مؤمنان پس از تمام شدن حساب محشر ) است در نزد آن است. [ نظرات / امتیازها ]
16) هنگامی که آن سدره را آنچه که می پوشاند ( از نور و زیبایی و فرشتگان بی حد ) احاطه کرده بود. [ نظرات / امتیازها ]
17) هرگز چشم ( پیامبر آنچه را دید ) به خطا ندید و ( از آنچه باید ببیند ) تجاوز نکرد. [ نظرات / امتیازها ]
18) به یقین از نشانه های بسیار بزرگ پروردگار خود مشاهده کرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) سوگند به ستاره هنگامی که افول می کند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) که هرگز دوست شما [ محمّد «ص» ] منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید! [ نظرات / امتیازها ]
4) آنچه می گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست! [ نظرات / امتیازها ]
5) آن کس که قدرت عظیمی دارد [ جبرئیل امین ] او را تعلیم داده است [ نظرات / امتیازها ]
6) همان کس که توانایی فوق العاده دارد او سلطه یافت ... [ نظرات / امتیازها ]
7) در حالی که در افق اعلی قرار داشت! [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد ... [ نظرات / امتیازها ]
9) تا آنکه فاصله او ( با پیامبر ) به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر بود [ نظرات / امتیازها ]
10) در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بنده اش وحی نمود. [ نظرات / امتیازها ]
11) قلب ( پاک او ) در آنچه دید هرگز دروغ نگفت. [ نظرات / امتیازها ]
12) آیا با او درباره آنچه ( با چشم خود ) دیده مجادله می کنید؟! [ نظرات / امتیازها ]
13) و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد ، [ نظرات / امتیازها ]
14) نزد «سدرة المنتهی» ، [ نظرات / امتیازها ]
15) که «جنت المأوی» در آنجاست! [ نظرات / امتیازها ]
16) در آن هنگام که چیزی [ نور خیره کننده ای ] سدرة المنتهی را پوشانده بود ، [ نظرات / امتیازها ]
17) چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد ( آنچه دید واقعیّت بود ) ! [ نظرات / امتیازها ]
18) او پاره ای از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش را دید! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) سوگند به ستاره هنگامی که افول می کند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) که هرگز دوست شما [ محمّد «ص» ] منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید! [ نظرات / امتیازها ]
4) آنچه می گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست! [ نظرات / امتیازها ]
5) آن کس که قدرت عظیمی دارد [ جبرئیل امین ] او را تعلیم داده است [ نظرات / امتیازها ]
6) همان کس که توانایی فوق العاده دارد او سلطه یافت ... [ نظرات / امتیازها ]
7) در حالی که در افق اعلی قرار داشت! [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد ... [ نظرات / امتیازها ]
9) تا آنکه فاصله او ( با پیامبر ) به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر بود [ نظرات / امتیازها ]
10) در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بنده اش وحی نمود. [ نظرات / امتیازها ]
11) قلب ( پاک او ) در آنچه دید هرگز دروغ نگفت. [ نظرات / امتیازها ]
12) آیا با او درباره آنچه ( با چشم خود ) دیده مجادله می کنید؟! [ نظرات / امتیازها ]
13) و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد ، [ نظرات / امتیازها ]
14) نزد «سدرة المنتهی» ، [ نظرات / امتیازها ]
15) که «جنت المأوی» در آنجاست! [ نظرات / امتیازها ]
16) در آن هنگام که چیزی [ نور خیره کننده ای ] سدرة المنتهی را پوشانده بود ، [ نظرات / امتیازها ]
17) چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد ( آنچه دید واقعیّت بود ) ! [ نظرات / امتیازها ]
18) او پاره ای از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش را دید! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) قسم به ستاره چون فرود آید. [ نظرات / امتیازها ]
2) که صاحب شما ( محمّد مصطفی صلی اللَّه علیه و آله و سلم ) هیچ گاه در ضلالت و گمراهی نبوده است. [ نظرات / امتیازها ]
3) و هرگز به هوای نفس سخن نمی گوید. [ نظرات / امتیازها ]
4) سخن او هیچ غیر وحی خدا نیست. [ نظرات / امتیازها ]
5) او را ( جبرئیل ) همان ( فرشته ) بسیار توانا ( به وحی خدا ) علم آموخته است. [ نظرات / امتیازها ]
6) همان ملک مقتدری که به خلقت کامل ( و صورت ملکوتی بر رسول ) جلوه کرد. [ نظرات / امتیازها ]
7) و آن رسول در افق اعلا ( ی کمال و مشرق انسانیت ) بود. [ نظرات / امتیازها ]
8) آن گاه نزدیک آمد و بر او ( به وحی حق ) نازل گردید. [ نظرات / امتیازها ]
9) ( بدان نزدیکی که ) با او به قدر دو کمان یا نزدیکتر از آن شد. [ نظرات / امتیازها ]
10) پس ( خدا ) به بنده خود وحی فرمود آنچه که هیچ کس درک آن نتواند کرد. [ نظرات / امتیازها ]
11) آنچه ( در غیب عالم ) دید دلش هم به حقیقت یافت و کذب و خیال نپنداشت. [ نظرات / امتیازها ]
12) آیا ( شما کافران ) با رسول بر آنچه ( در شب معراج ) به چشم مشاهده کرد ستیزه می کنید؟ [ نظرات / امتیازها ]
13) و یک بار دیگر هم او را ( یعنی جبرئیل را ) رسول مشاهده کرد. [ نظرات / امتیازها ]
14) در نزد ( مقام ) سدرة المنتهی ( که آن درختی است در سمت راست عرش که منتهای سیر عقلی فرشتگان و ارواح مؤمنان تا آنجاست و بر مقام بالاتر آگاه نیستند ) . [ نظرات / امتیازها ]
15) بهشتی که مسکن متقیان است در همان جایگاه سدره است. [ نظرات / امتیازها ]
16) چون سدره را می پوشاند ( از نور عظمت حق ) آنچه که احدی از آن آگه نیست. [ نظرات / امتیازها ]
17) چشم ( محمّد صلی اللَّه علیه و آله و سلم از حقایق آن عالم ) آنچه را باید بنگرد بی هیچ کم و بیش مشاهده کرد. [ نظرات / امتیازها ]
18) آنجا از بزرگتر آیات حیرت انگیز پروردگارش را به حقیقت دید. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) سوگند به اختر [ قرآن ] چون فرود می آید ، [ نظرات / امتیازها ]
2) [ که ] یار شما نه گمراه شده و نه در نادانی مانده [ نظرات / امتیازها ]
3) و از سر هوس سخن نمی گوید. [ نظرات / امتیازها ]
4) این سخن بجز وحیی که وحی می شود نیست. [ نظرات / امتیازها ]
5) آن را [ فرشته ] شدید القوی به او فرا آموخت ، [ نظرات / امتیازها ]
6) [ سروش ] نیرومندی که [ مسلّط ] درایستاد. [ نظرات / امتیازها ]
7) در حالی که او در افق اعلی بود [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد ، [ نظرات / امتیازها ]
9) تا [ فاصله اش ] به قدرِ [ طول ] دو [ انتهای ] کمان یا نزدیکتر شد [ نظرات / امتیازها ]
10) آن گاه به بنده اش آنچه را باید وحی کند ، وحی فرمود. [ نظرات / امتیازها ]
11) آنچه را دل دید انکار [ ش ] نکرد. [ نظرات / امتیازها ]
12) آیا در آنچه دیده است با او جدال می کنید؟ [ نظرات / امتیازها ]
13) و قطعاً بار دیگری هم او را دیده است ، [ نظرات / امتیازها ]
14) نزدیک سدرة المنتهی [ نظرات / امتیازها ]
15) در همان جا که جنّة المأوی است. [ نظرات / امتیازها ]
16) آن گاه که درخت سدر را آنچه پوشیده بود ، پوشیده بود. [ نظرات / امتیازها ]
17) دیده [ اش ] منحرف نگشت و [ از حدّ ] درنگذشت. [ نظرات / امتیازها ]
18) به راستی که [ برخی ] از آیات بزرگِ پروردگار خود را بدید. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) سوگند به ستاره آن گاه که در افق فرو شود ، [ نظرات / امتیازها ]
2) که همنشین شما محمّد نه از راه راست منحرف شده و نه در تشخیص حقیقت دچار خطا گردیده است . [ نظرات / امتیازها ]
3) او به رأی خویش چیزی به نام قرآن برای شما نمی خواند . [ نظرات / امتیازها ]
4) آن نیست مگر وحیی که از جانب خدا به او می رسد . [ نظرات / امتیازها ]
5) جبریل ، آن فرشته برخوردار از نیروهای سخت و پایدار ، قرآن را به او آموخت . [ نظرات / امتیازها ]
6) همو که از خرد و اندیشه ای استوار برخوردار است ، او در چهره واقعی خود بر پیامبر ظاهر شد و ایستاد . [ نظرات / امتیازها ]
7) آنگاه که در بالاترین کناره آسمان بود . [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس به پیامبر نزدیک شد ، پس خود را به او رسانید تا او را بگیرد و به آسمان ها ببرد . [ نظرات / امتیازها ]
9) چنان نزدیک شد که فاصله آن دو به اندازه دو کمان یا نزدیک تر بود . [ نظرات / امتیازها ]
10) پس به پیامبر که بنده خدا بود ، وحی کرد آنچه را وحی کرد . [ نظرات / امتیازها ]
11) پیامبر آن را در دل دید و دریافت و دلش آنچه را دید به خطا ندید . [ نظرات / امتیازها ]
12) آیا با او درباره آنچه می بیند مجادله می کنید ، و اصرار دارید او خلاف آنچه را به عیان می بیند ادعا کند ؟ [ نظرات / امتیازها ]
13) او جبرئیل را در فرودی دیگر نیز در چهره واقعی اش مشاهده کرد . [ نظرات / امتیازها ]
14) نزدیک آن درخت کُنار که در انتهای آسمان هاست; [ نظرات / امتیازها ]
15) که بهشت ، جایگاه همیشگی مؤمنان نزدیک آن درخت است; [ نظرات / امتیازها ]
16) آن گاه که درخت کُنار را فراگرفت آنچه آن را فراگرفت . [ نظرات / امتیازها ]
17) دیده پیامبر نه منحرف شد که حقیقت را دگرگون بیند و نه از حد گذشت تا سراب را حقیقت انگارد . [ نظرات / امتیازها ]
18) سوگند یاد می کنم که او بخشی از بزرگ ترین نشانه های پروردگارش را مشاهده کرد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) سوگند به ستاره هنگامی که [ برای غروب کردن در کرانه افق ] افتد [ نظرات / امتیازها ]