از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 537 حزب : 108 جزء : بیست و هفتم سوره : حدید
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) آنچه در آسمان ها و این زمین است ( از زنده و جماد هر یک به زبان خویش ) خدا را تسبیح گفتند و او مقتدر شکست ناپذیر و دارای اتقان صنع ( در تکوین و تشریع ) است. [ نظرات / امتیازها ]
2) ملکیت حقیقی و حاکمیت تام آسمان ها و زمین از آن اوست ( زیرا خلق و حفظ و تدبیر و فانی کردن همه در تحت اراده اوست ) می میراند و زنده می کند ، و او بر هر چیزی تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
3) اوست اول و آخر ( موجودی است پیش از همه و بعد از همه ، اول سلسله علل و آخر و منتهی الیه سلسله معلولات است ) و پیدا ( از نظر آثار و تجلّی صفات ) و نهان ( از نظر کنه و حقیقت ذات ) ، و او به همه چیز داناست. [ نظرات / امتیازها ]
4) اوست که آسمان ها و زمین را در شش روز ( یا شش شبانه روز یا در شش دوران ) آفرید ، سپس بر تخت ( تسلط و تدبیر امور هستی ) استیلا یافت آنچه در زمین فرو می رود ( از آب ها ، مردگان ، گنج ها ، ریشه ها و حیوانات ) و آنچه از زمین بیرون می آید ( از حیوانات ، نباتات ، چشمه ها و معادن ) و آنچه از آسمان فرود می آید ( از فرشتگان ، کتب آسمانی ، تقدیرات ربوبی ، نور کرات ، صاعقه و باران ها ) و آنچه به آسمان بالا می رود ( از فرشتگان ، اعمال بندگان ، برخی از اجنّه و ارواح انسان ها ) همه را می داند ، و هر کجا باشید او با شماست ، و خدا به آنچه می کنید بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
5) ملکیت حقیقی و مالکیت آسمان ها و زمین از آن اوست ( به لحاظ آن که خلق و حفظ و تدبیر و اعدام همه به دست اوست ) و همه کارها ( ی جهان هستی و سلسله معلولات ) به سوی او ( که علّة العلل است ) بازگردانده می شود. [ نظرات / امتیازها ]
6) شب را ( در مدت شش ماه از اول زمستان تا اول تابستان به تدریج ) در روز درمی آورد ، و روز را ( در شش ماه دیگر از اول تابستان تا اول زمستان به تدریج ) در شب درمی آورد ، و او به آنچه در سینه هاست ( از فکر و اندیشه و صفات هر ذی شعوری ) داناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) آنچه در آسمانها و زمین است برای خدا تسبیح می گویند و او عزیز و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
2) مالکیّت ( و حاکمیّت ) آسمانها و زمین از آن اوست زنده می کند و می میراند و او بر هر چیز توانا است! [ نظرات / امتیازها ]
3) اوّل و آخر و پیدا و پنهان اوست و او به هر چیز داناست. [ نظرات / امتیازها ]
4) او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز [ شش دوران ] آفرید سپس بر تخت قدرت قرار گرفت ( و به تدبیر جهان پرداخت ) آنچه را در زمین فرو می رود می داند ، و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه از آسمان نازل می گردد و آنچه به آسمان بالا می رود و هر جا باشید او با شما است ، و خداوند نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست! [ نظرات / امتیازها ]
5) مالکیّت آسمانها و زمین از آن اوست و همه کارها به سوی او بازمی گردد. [ نظرات / امتیازها ]
6) شب را در روز می کند و روز را در شب و او به آنچه در دل سینه ها وجود دارد داناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) آنچه در آسمانها و زمین است برای خدا تسبیح می گویند و او عزیز و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
2) مالکیّت ( و حاکمیّت ) آسمانها و زمین از آن اوست زنده می کند و می میراند و او بر هر چیز توانا است! [ نظرات / امتیازها ]
3) اوّل و آخر و پیدا و پنهان اوست و او به هر چیز داناست. [ نظرات / امتیازها ]
4) او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز [ شش دوران ] آفرید سپس بر تخت قدرت قرار گرفت ( و به تدبیر جهان پرداخت ) آنچه را در زمین فرو می رود می داند ، و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه از آسمان نازل می گردد و آنچه به آسمان بالا می رود و هر جا باشید او با شما است ، و خداوند نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست! [ نظرات / امتیازها ]
5) مالکیّت آسمانها و زمین از آن اوست و همه کارها به سوی او بازمی گردد. [ نظرات / امتیازها ]
6) شب را در روز می کند و روز را در شب و او به آنچه در دل سینه ها وجود دارد داناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) هر چه در آسمانها و زمین است همه به تسبیح و ستایش یکتا خدایی که مقتدر و حکیم است مشغولند. [ نظرات / امتیازها ]
2) آن خدایی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست ، او زنده می گرداند و باز می میراند و اوست که بر همه چیز تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
3) اوّل و آخر هستی و پیدا و پنهان وجود همه اوست و او به همه امور عالم داناست. [ نظرات / امتیازها ]
4) اوست خدایی که آسمانها و زمین را در شش روز ( و شش مرتبه کلی ظهور وجود ) بیافرید آن گاه بر عرش ( تدبیر عالم ) قرار گرفت ، او هر چه در زمین فرو رود و هر چه از آن برآید و آنچه از آسمان نازل شود و آنچه به آن بالا رود همه را می داند و هر کجا باشید او با شماست و خدا به هر چه کنید بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
5) آسمانها و زمین همه ملک اوست و رجوع تمام امور عالم به سوی خداست. [ نظرات / امتیازها ]
6) شب را در ( پرده زرین ) روز نهان کند و روز را در ( خیمه سیاه ) شب پنهان سازد و به اسرار دلهای خلق هم او آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) آنچه در آسمانها و زمین است ، خدا را به پاکی می ستایند ، و اوست ارجمند حکیم. [ نظرات / امتیازها ]
2) فرمانروایی آسمانها و زمین از آنِ اوست: زنده می کند و می میراند ، و او بر هر چیزی تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
3) اوست اوّل و آخر و ظاهر و باطن ، و او به هر چیزی داناست. [ نظرات / امتیازها ]
4) اوست آن کس که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید آن گاه بر عرش استیلا یافت. آنچه در زمین درآید و آنچه از آن برآید و آنچه از آسمان فرود آید و آنچه در آن بالا رود [ همه را ] می داند. و هر کجا باشید او با شماست ، و خدا به هر چه می کنید بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
5) فرمانروایی [ مطلق ] آسمانها و زمین از آنِ اوست ، و [ جمله ] کارها به سوی خدا بازگردانیده می شود. [ نظرات / امتیازها ]
6) شب را در روز درمی آورد و روز را [ نیز ] در شب درمی آورد ، و او به راز دلها داناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) آنچه در آسمان ها و زمین است ، خدا را به پاکی و پیراستگی از هر عیب و نقصی یاد کرده اند و اوست مقتدر شکست ناپذیری که کارهایش همه متقن و استوار است . [ نظرات / امتیازها ]
2) فرمانروایی آسمان ها و زمین از آنِ اوست; حیات می بخشد و می میراند و او بر انجام هر کاری تواناست . [ نظرات / امتیازها ]
3) تنها اوست اوّل و آخر و ظاهر و باطن ، و او به هر چیزی داناست . [ نظرات / امتیازها ]
4) اوست آن که آسمان ها و زمین را در شش مرحله آفرید ، آن گاه بر تخت فرمانروایی استیلا یافت و به تدبیر امور هستی پرداخت . آنچه در زمین نفوذ می کند و آنچه از زمین برمی آید و آنچه از آسمان فرود می آید و آنچه در آن بالا می رود ، همه را می داند ، و هر کجا باشید او با شماست ، و خدا به آنچه می کنید بیناست . [ نظرات / امتیازها ]
5) فرمانروایی آسمان ها و زمین تنها از آنِ اوست و کارها همه به او باز گردانده می شود و به دست او رقم می خورد . [ نظرات / امتیازها ]
6) شب را در روز فرو می برد و بر ساعات شب می افزاید و روز را در شب فرو می برد و بر ساعات روز می افزاید ، و او به اندیشه های نهفته در سینه ها آگاه است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) آنچه در آسمان ها و زمین است ، خدا را [ به پاک بودن از هر عیب و نقصی ] می ستایند ، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
2) مالکیّت و فرمانروایی آسمان ها و زمین فقط در سیطره اوست ، زنده می کند و می میراند ، و او بر هر کاری تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
3) اوست اول و آخر و ظاهر و باطن ، و او به همه چیز داناست. [ نظرات / امتیازها ]
4) اوست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید ، سپس بر تخت فرمانروایی و تدبیر امور آفرینش چیره و مسلط شد. آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از آن بیرون می آید و آنچه از آسمان نازل می شود ، و آنچه را در آن بالا می رود می داند. و او با شماست هرجا که باشید ، و خدا به آنچه انجام می دهید ، بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
5) مالکیّت و فرمانروایی آسمان ها و زمین فقط در سیطره اوست ، و همه امور به خدا باز گردانده می شود. [ نظرات / امتیازها ]
6) شب را در روز در می آورد و روز را در شب در می آورد ، و او به نیّات و اسرار سینه ها داناست. [ نظرات / امتیازها ]
  سيده منصوره خادم - ترجمه نوبری
4) 4- خداى تعالى به قدرت کامله خود آسمانها و زمین را به مقدار زمان تقدیرى شش روز خلق نمود سپس بر عرش (تخت سلطنت عالم) مستولى گردید (تحقیق این مطلب ضمن سوره‏هاى قبل بیان شده است) آنچه در زمین فرو مى‏رود و هر آنچه از زمین بیرون مى‏شود و هر چه از آسمان بالا مى‏رود و بر هر چیز خداى تعالى عالم است و او با شماست در هر مکان که باشید، و به هر عملتان ناظر و مطلع است خداى تعالى هر عمل شما را دیده و خبردار است [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
1) آنچه در آسمانها و زمین است، خداوند را تسبیح مى‏گوید، و اوست پیروزمند فرزانه‏ (۱)
[ نظرات / امتیازها ]
2) او راست فرمانروایى آسمانها و زمین، که زنده مى‏دارد و مى‏میراند، و او بر هر کارى تواناست‏ [ نظرات / امتیازها ]
3) اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به همه چیز داناست‏ [ نظرات / امتیازها ]
4) اوست که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و سپس بر عرش استیلاء یافت، مى‏داند که چه چیزى وارد زمین مى‏شود و چه چیزى از آن بیرون مى‏رود، و آنچه از آسمان فرو مى‏آید و آنچه به آن فرا مى‏رود، و او هرجا که باشید با شماست، و خداوند به آنچه مى‏کنید بیناست‏ [ نظرات / امتیازها ]
5) فرمانروایى آسمانها و زمین او راست، و کارها به خداوند باز گردانده شود [ نظرات / امتیازها ]
6) فرمانروایى آسمانها و زمین او راست، و کارها به خداوند باز گردانده شود [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
1) ‏هرآنچه در آسمانها و زمین است ، خدای را تسبیح و تقدیس می‌کنند ( و با کرنش و پرستش رضای او را می‌جویند ) و خدا چیره کاردان است .‏
[ نظرات / امتیازها ]
2) ‏مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خدا است ، و او زنده می‌گرداند و می‌میراند ، و او بر هر چیزی توانا است .‏

[ نظرات / امتیازها ]
3) ‏او پیشین و پسین و پیدا و ناپیدا است ، و او آگاه از همه چیز است .‏

[ نظرات / امتیازها ]
4) ‏او است که آسمانها و زمین را در شش دوره آفرید و سپس بر تخت ( فرمانروائی کائنات ) قرار گرفت . و او می‌داند چه چیز به زمین نازل و از آن خارج می‌شود ، و چه چیز از آسمان پائین می‌آید و بدان بالا می‌رود . و او در هر کجا که باشید ، با شما است . و خدا می‌بیند هر چیزی را که می‌کنید .‏

[ نظرات / امتیازها ]
5) ‏مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن او است ، و همه کارها بدو برگردانده می‌شود .‏
[ نظرات / امتیازها ]
6) ‏او شب را در روز ، و روز را در شب داخل می‌گرداند ( و گاهی از شب می‌کاهد و بر روز می‌افزاید ، و گاهی از روز می‌کاهد و بر شب می‌افزاید ، و نور و ظلمت را بدنبال هم آهسته و آرام روان می‌دارد ) و او از انسانها و رازهای سینه‌ها مطلع و باخبر است .‏

[ نظرات / امتیازها ]
  نيلوفر خ
1) هرچه در زمین و آسمانهاست همه به تسبیح و ستایش یکتا خدای که مقتدر و حکیم است مشغولند. [ نظرات / امتیازها ]
  مهدي حمزه‌اي
2) اوراست فرمانروایی آسمان‌ها و زمین, زنده می‌کند و می‌میراند, و اوست که بر هر چیزی تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
  داريوش بيضايي - تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی
1) هر چه در آسمان ها و زمین است همه به تسبیح و ستایش خداوند مشغولند و اوست پروردگار مقتدر و قاهر(پیروز) [ نظرات / امتیازها ]
2) آن خدائی که آسمان ها و زمین ملک اوست و خلق را زنده می کند و می میراند و به هر چیز قادر است [ نظرات / امتیازها ]
3) اول هر چیز و آخر هر چیز اوست ظاهر و باطن و پنهان اوست و به همه امور عالم داناست [ نظرات / امتیازها ]
4) آن خدائی است که آسمان ها و زمین را در شش روز بیافرید پس از آن به تدبیر عرش پرداخت هر چه در زمین فرود رود و آنچه بر آید و هر چیزی که از آن فرود آید و بالا رود همه را می داند و هر کجا باشید او باشما است و به آنچه کنید خدا آگاه است [ نظرات / امتیازها ]
5) پادشاهی آسمان و زمین متعلق او است و بازگشت کار ها به سوی او است [ نظرات / امتیازها ]
6) شب را در روز نهان کند و روز را درشب پنهان سازد و اوست که به اسرار درونی خلق آگاهست [ نظرات / امتیازها ]