از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
21) اگر این قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم حتما آن را از ترس خدا ذلیل و متواضع و شکافته می دیدی. و این مثال ها را برای مردم می زنیم شاید بیندیشند. [ نظرات / امتیازها ]
22) اوست خدایی که جز او معبودی نیست ، دانای غیب و آشکار است ( آنچه از حواس ظاهری و باطنی هر ذی شعوری نهان و آنچه در مقابل آنها آشکار است ، یا آنچه هنوز موجود نشده و آنچه موجود شده است ) ، اوست بخشنده و مهربان. [ نظرات / امتیازها ]
23) اوست خدایی که جز او معبودی نیست ، ملک است ( سلطان فرمانروای جهان هستی است ) ، قدوس است ( منزه و پاک از هر عیب و نقص و شریک و فرزند است ) سلام است ( ذاتش سالم از عیب ، صفاتش سالم از نقص و افعالش سالم از شر است ) مؤمن است ( توحیدگوی خود ، مؤمن به حقیقت ذات و صفات خویش و ایمنی بخش از هر ظلم و بدی است ) مهیمن است ( امین ، مسلط و فائق بر همه چیز ، حافظ همه هستی و مراقب همه اشیاء است ) عزیز است ( بی مثل و نظیر ، غالب شکست ناپذیر ، و بخشنده عزت است ) جبّار است ( دارای شأنی عظیم ، جبران کننده هر شکست و ضرر ، اصلاح گر حال موجودات و صاحب اراده قاهره بر اشیاء است ) متکبّر است ( مستحق تعظیم و صاحب کبریاء و بزرگی باطنی و آشکار است ) ، منزه است خداوند از اینکه برای او شریک قرار می دهند. [ نظرات / امتیازها ]
24) اوست خدای آفریننده ( اشیاء بر پایه تقدیر و سنجش ) و آفریدگار و ایجادکننده ( موجودات ممتاز از یکدیگر ، مماثل در کمال صنع ) و صورت بخش ( اشیاء به صورت های مختلف ) او راست بهترین نام ها ، همه آنچه در آسمان ها و زمین است او را ( به زبان قال و حال ) تسبیح می گویند و اوست صاحب اقتدار و حکمت. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
21) اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم ، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد! اینها مثالهایی است که برای مردم می زنیم ، شاید در آن بیندیشید! [ نظرات / امتیازها ]
22) او خدایی است که معبودی جز او نیست ، دانای آشکار و نهان است ، و او رحمان و رحیم است! [ نظرات / امتیازها ]
23) و خدایی است که معبودی جز او نیست ، حاکم و مالک اصلی اوست ، از هر عیب منزّه است ، به کسی ستم نمی کند ، امنیّت بخش است ، مراقب همه چیز است ، قدرتمندی شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می کند ، و شایسته عظمت است خداوند منزّه است از آنچه شریک برای او قرار می دهند! [ نظرات / امتیازها ]
24) او خداوندی است خالق ، آفریننده ای بی سابقه ، و صورتگری ( بی نظیر ) برای او نامهای نیک است آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او می گویند و او عزیز و حکیم است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
21) اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم ، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد! اینها مثالهایی است که برای مردم می زنیم ، شاید در آن بیندیشید! [ نظرات / امتیازها ]
22) او خدایی است که معبودی جز او نیست ، دانای آشکار و نهان است ، و او رحمان و رحیم است! [ نظرات / امتیازها ]
23) و خدایی است که معبودی جز او نیست ، حاکم و مالک اصلی اوست ، از هر عیب منزّه است ، به کسی ستم نمی کند ، امنیّت بخش است ، مراقب همه چیز است ، قدرتمندی شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می کند ، و شایسته عظمت است خداوند منزّه است از آنچه شریک برای او قرار می دهند! [ نظرات / امتیازها ]
24) او خداوندی است خالق ، آفریننده ای بی سابقه ، و صورتگری ( بی نظیر ) برای او نامهای نیک است آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او می گویند و او عزیز و حکیم است! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
21) اگر ما این قرآن ( عظیم الشأن ) را ( به جای دلهای خلق ) بر کوه نازل می کردیم مشاهده می کردی که کوه از ترس و عظمت خدا خاشع و ذلیل و متلاشی می گشت. و این امثال را برای مردم بیان می کنیم باشد که اهل ( عقل و ) فکرت شوند. [ نظرات / امتیازها ]
22) اوست خدای یکتایی که غیر او خدایی نیست که دانای نهان و آشکار عالم است ، اوست بخشنده و مهربان. [ نظرات / امتیازها ]
23) اوست خدای یکتایی که غیر او خدایی نیست ، سلطان مقتدر عالم ، پاک از هر نقص و آلایش ، منزّه از هر عیب و ناشایست ، ایمنی بخش دلهای هراسان ، نگهبان جهان و جهانیان ، غالب و قاهر بر همه خلقان ، با جبروت و عظمت ، بزرگوار و برتر ( از حدّ فکرت ) ، زهی منزّه و پاک خدای یکتا که از هر چه بر او شریک پندارند منزّه و ( از آنچه در وهم و خیال و عقل اندیشند ) مبرّاست. [ نظرات / امتیازها ]
24) اوست خدای آفریننده عالم امکان و پدید آرنده جهان و جهانیان ، نگارنده صورت خلقان ، او را نامهای نیکو بسیار است ، آنچه در آسمانها و زمین است همه به تسبیح و ستایش او مشغولند و اوست یکتا خدای مقتدر حکیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
21) اگر این قرآن را بر کوهی فرومی فرستادیم ، یقیناً آن [ کوه ] را از بیم خدا فروتن [ و ] از هم پاشیده می دیدی. و این مَثَلها را برای مردم می زنیم ، باشد که آنان بیندیشند. [ نظرات / امتیازها ]
22) اوست خدایی که غیر از او معبودی نیست ، داننده غیب و آشکار است ، اوست رحمتگر مهربان. [ نظرات / امتیازها ]
23) اوست خدایی که جز او معبودی نیست همان فرمانروای پاک سلامت [ بخش ، و ] مؤمن [ به حقیقت حقّه خود که ] نگهبان ، عزیز ، جبّار [ و ] متکبّر [ است ] . پاک است خدا از آنچه [ با او ] شریک می گردانند. [ نظرات / امتیازها ]
24) اوست خدای خالق نوساز صورتگر [ که ] بهترین نامها [ و صفات ] از آنِ اوست. آنچه در آسمانها و زمین است [ جمله ] تسبیح او می گویند و او عزیز حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
21) اگر ما این قرآن را بر کوهی فرو فرستاده بودیم ، آن را با همه صلابت و عظمتش ، در برابر خدا خاشع و از ترس او از هم پاشیده می دیدی . ما این مَثَل ها را برای مردم می زنیم ، باشد که در قرآن بیندیشند . [ نظرات / امتیازها ]
22) اوست خدایی که جز او معبودی شایسته پرستش نیست و به نهان و آشکار جهان داناست . اوست که گسترده مهر و مهربان است . [ نظرات / امتیازها ]
23) اوست خدایی که جز او معبودی شایسته پرستش نیست; همان فرمانروایی که تدبیر امور بندگان در اختیار اوست و در کمال پاکی و طهارت است . با بندگانش برخوردی سالم و درست دارد . ایمنی بخش ، برتری چیره ، شکست ناپذیر ، جبران کننده کاستی ها و بزرگ منش و با عظمت است . منزّه است خدا از این که به او شرک ورزند . [ نظرات / امتیازها ]
24) اوست خدا که آفریننده ، پدیدآورنده و صورت آفرین است; نیکوترین نام ها تنها از آنِ اوست . آنچه در آسمان ها و زمین است او را به پاکی و پیراستگی از هر عیب و نقصی یاد کرده اند ، و اوست آن مقتدر شکست ناپذیری که کارهایش همه استوار و متقن است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
21) اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم ، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشیده می دیدی. و این مثل ها را برای مردم می زنیم تا بیندیشند. [ نظرات / امتیازها ]
22) اوست خدایی که جز او هیچ معبودی نیست ، دانای نهان و آشکار است ، او رحمان و رحیم است. [ نظرات / امتیازها ]
23) اوست خدایی که جز او هیچ معبودی نیست ، همان فرمانروای پاک ، سالم از هر عیب و نقص ، ایمنی بخش ، چیره و مسلط ، شکست ناپذیر ، جبران کننده ، شایسته بزرگی و عظمت است. خدا از آنچه شریک او قرار می دهند ، منزّه است. [ نظرات / امتیازها ]
24) اوست خدا ، آفریننده ، نوساز ، صورتگر ، همه نام های نیکو ویژه اوست. آنچه در آسمان ها و زمین است همواره برای او تسبیح می گویند ، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
21) اگر این قرآن را بر کوهى فرومى‏فرستادیم یقینا آن [کوه] را از بیم خدا فروتن [و] از هم ‏پاشیده مى‏دیدى و این مثلها را براى مردم مى‏زنیم باشد که آنان بیندیشند [ نظرات / امتیازها ]
22) اوست‏خدایى که غیر از او معبودى نیست داننده غیب و آشکار است اوست رحمتگر مهربان [ نظرات / امتیازها ]
23) اوست‏خدایى که جز او معبودى نیست همان فرمانرواى پاک سلامت[بخش و] مؤمن [به حقیقت‏حقه خود که] نگهبان عزیز جبار [و] متکبر [است] پاک است‏خدا از آنچه [با او] شریک مى‏گردانند [ نظرات / امتیازها ]
24) اوست‏خداى خالق نوساز صورتگر [که] بهترین نامها [و صفات] از آن اوست آنچه در آسمانها و زمین است [جمله] تسبیح او مى‏گویند و او عزیز حکیم است [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
21) ‏اگر ما این قرآن را برای کوهی فرو می‌فرستادیم ، کوه را از ترس خدا ، کرنش‌کنان و شکافته می‌دیدی ! ما این مثالها را برای مردمان بیان می‌داریم ، شاید که ایشان بیندیشند ( و با دید بینا و بینش آگاه به آیات قرآنی بنگرند و دل سنگین خود را با برق قرآن منفجر و آن را به تکان و لرزه آورند ) .‏

[ نظرات / امتیازها ]
22) ‏خدا کسی است که جز او پروردگار و معبودی نیست . آگاه از جهان نهان و آشکار است ( و ناپیدا و پیدا در برابر دانشش یکسان است ) . او دارای مرحمت عامه ( در این جهان ، در حق همگان ) ، و دارای مرحمت خاصه ( در آن جهان ، نسبت به مؤمنان ) است .‏

[ نظرات / امتیازها ]
23) ‏خدا کسی است که جز او پروردگار و معبودی نیست . او فرمانروا ، منزه ، بی‌عیب و نقص ، امان‌دهنده و امنیت بخشنده ، محافظ و مراقب ، قدرتمند چیره ، بزرگوار و شکوهمند ، و والامقام و فرازمند است . خداوند دور و فرا از چیزهائی است که انباز او می‌کنند .‏

[ نظرات / امتیازها ]
24) ‏او خداوندی است که طراح هستی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر جهان است . دارای نامهای نیک و زیبا است . چیزهائی که در آسمانها و زمین هستند ، تسبیح و تقدیس او می‌گویند ، و او چیره کار بجا است .‏

[ نظرات / امتیازها ]
  علي علائي - آیت الله صادقی تهرانی
21) اگـر ایـن قـرآن را بر کوهـی فرو می‌فرستـادیم، همـواره آن (کوه) را از بیـم خدا فروتن (و) از هم پاشیده مـی‌دیدی. و ایـن مَثل‌ها را برای مردمان می‌زنیم، شایـد آنـان بیندیشنـد. [ نظرات / امتیازها ]
22) او خدایی است که بجز او معبودی نیست؛ دانندة پنهان و آشکار است؛ اوست رحمتگر بر آفریدگان‌، رحمتگر بر ویژگان. [ نظرات / امتیازها ]
23) او خدایی است که جز او معبودی نیست‌ (همان) فرمانروای دارای قداست و پاکی بسیار، امن‌دهندة پناهندگان، نگهبانِ (آفریدگان)، عزیزِ پیونددهندة گسسته‌ها (و) متکبّر (به حقیقت کبریایی راستین). پاک است خدا از آنچه با او شریک می‌گردانند. [ نظرات / امتیازها ]
24) اوست خدای خالق سازندة صورتگر (که) بهترین نام‌ها از آن اوست. آنچه در آسمان‌ها و زمین است (جمله) برای او تسبیح می‌گویند، و اوست عـزیز حکـیم. [ نظرات / امتیازها ]