از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
125) پس کسی که خدا بخواهد او را ( به خاطر سوابق نیکش ) هدایت نماید سینه او را برای ( پذیرش ) اسلام می گشاید ، و کسی را که بخواهد در گمراهیش رها سازد سینه اش را به شدت گرفته و تنگ می کند که گویی به زحمت در آسمان رو به بالا می رود. این گونه خداوند پلیدی را بر کسانی قرار می دهد که ایمان نمی آورند. [ نظرات / امتیازها ]
126) و این ( قرآن و دین ) راه راست پروردگار توست. حقّا که ما آیات ( توحید خود و حقانیت دین ) را برای گروهی که متذکر می شوند تفصیل دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
125) آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند ، سینه اش را برای ( پذیرش ) اسلام ، گشاده می سازد و آن کس را که بخاطر اعمال خلافش بخواهد گمراه سازد ، سینه اش را آن چنان تنگ می کند که گویا می خواهد به آسمان بالا برود این گونه خداوند پلیدی را بر افرادی که ایمان نمی آورند قرار می دهد! [ نظرات / امتیازها ]
126) و این راه مستقیم ( و سنت جاویدان ) پروردگار توست ما آیات خود را برای کسانی که پند می گیرند ، بیان کردیم! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
125) هر که را خدا بخواهد هدایت کند سینه اش را برای پذیرفتن اسلام می گشاید و هر که را بخواهد گمراه کند سینه اش را تنگ و سخت نموده گویی می خواهد به آسمان بالا رود ، بدینسان خدا بر کسانی که ایمان نمی آورند ناپاکی می نهد . [ نظرات / امتیازها ]
126) این است راه راست پروردگار تو ، و به راستی ما این آیه ها را برای کسانی که اندرز می گیرند شرح داده ایم . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
125) پس هر که را خدا هدایت او خواهد قلبش را برای پذیرش اسلام باز و روشن گرداند و هر که را خواهد گمراه نماید ( به حال گمراهی واگذارد ) دل او را از پذیرفتن ایمان تنگ و سخت گرداند که گویی می خواهد از زمین بر فراز آسمان رود. این چنین خدا آنان را که به حق نمی گروند مردود و پلید می گرداند. [ نظرات / امتیازها ]
126) و این راه خدای توست که مستقیم است. ما آیات ( خود ) را برای گروهی که بدان پند می گیرند به خوبی روشن ساختیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
125) پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید ، دلش را به پذیرش اسلام می گشاید و هر که را بخواهد گمراه کند ، دلش را سخت تنگ می گرداند چنان که گویی به زحمت در آسمان بالا می رود. این گونه ، خدا پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار می دهد. [ نظرات / امتیازها ]
126) و راه راست پروردگارت همین است. ما آیات [ خود ] را برای گروهی که پند می گیرند ، به روشنی بیان نموده ایم. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
125) پس هر که را خدا بخواهد هدایت کند ، به او شرح صدر می دهد تا در برابر حقایقی که از جانب اوست تسلیم شود ، و هر که را بخواهد به گمراهی بیفکند ، سینه اش را تنگ و محدود می کند که گویی در آسمان بالا می رود . بدین سان خداوند پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار می دهد . [ نظرات / امتیازها ]
126) و این است راه پروردگار تو که راست و استوار ( تغییرناپذیر ) است . به راستی ما نشانه ها را برای مردمی که پند می گیرند به روشنی بیان کرده ایم . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
125) پس کسی را که خدا بخواهد هدایت کند ، سینه اش را برای [ پذیرفتن ] اسلام می گشاید و کسی را که [ به خاطر لجاجت و عنادش ] بخواهد گمراه نماید ، سینه اش را چنان تنگ می کند که گویی به زحمت در آسمان بالا می رود خدا این گونه پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند ، قرار می دهد. [ نظرات / امتیازها ]
126) و این [ قرآن و اسلام ] راه راست پروردگار توست ما آیات را برای گروهی که متذکّر می شوند ، بیان کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
  مجيد رعيتي - قرآن کریم
125) پس هر کس را خدا بخواهد که هدایت نماید سینه او را برای ( پذیرش ) اسلام می گشاید ، و هر کس را که بخواهد در گمراهیش رها سازد سینه اش را به شدت تنگ قرار می دهد ، گویی به زحمت در آسمان رو به بالا می رود. بدینسان خداوند پلیدی را بر کسانی قرار می دهد که ایمان نمی آورند [ نظرات / امتیازها ]
126) و این راه مقاوم و پایدار پروردگار توست. قطعاً ما آیات ( نشانه ها)را برای گروهی که تذکر می پذیرندشرح دادیم [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
125) et puis, quiconque Allah veut guider, il Lui ouvre la poitrine à l'Islam. et quiconque il veut égarer, il rend Sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter Au ciel. Ainsi Allah inflige Sa punition à ceux qui ne croient pas [ نظرات / امتیازها ]
126) Telle est la voie de Ton Seigneur dans toute Sa rectitude. nous avons [effectivement] bien détaillé les signes (ou versets) à des gens qui se rappellent [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه نصيري خليلي
125) آیتی:
هر کس را که خدا خواهد که هدایت کند دلش را براى اسلام مى‏گشاید، و هر کس را که خواهد گمراه کند قلبش را چنان فرو مى‏بندد که گویى مى‏خواهد که به آسمان فرا رود. بدین سان خدا به آنهایى که ایمان نمى‏آورند پلیدى مى‏نهد. [ نظرات / امتیازها ]
125) احسن الحدیث:
پس هر کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه‏اش براى پذیرش و تسلیم شدن وسعت مى‏دهد و هر که را بخواهد اضلال کند، سینه‏اش را تنگ و تنگتر مى‏کند گویى در آسمان سختى بالا میرود، بدینسان خدا پلید را بر کسانى قرار مى‏دهد که ایمان نمى‏آورند. [ نظرات / امتیازها ]
125) ترجمه جوامع الجامع:
هر که را خدا بخواهد هدایت کند، سینه‏اش را براى اسلام مى‏گشاید و هر کس را که بخواهد گمراه کند، سینه‏اش را تنگ و سخت مى‏کند که گویى از آسمان بالا مى‏رود، این چنین خداوند، پلیدى را بر مردمى که ایمان نمى‏آورند قرار مى‏دهد. [ نظرات / امتیازها ]
125) خسروی:
اگر خداوند اراده کند کسیرا رهنمائى بحقّ و هدایت بسوى حقیقت و بهشت سعادت فرماید و موفق بخیر گرداند براى تلاوت و ادراک معانى قرآن باو شرح صدر میدهد (و بقلب او گشایش و توسعه میبخشد و بفضل و لطف و کرم و احسانش قبول اسلام و ایمان را براى او سهل و آسان میگرداند) و در اینحال نور اسلام در دلش تابش میکند و مستنیر بنور معرفت و قرآن میگردد (و این احسان نسبت ببنده ایست که داراى حسن فطرت و طهارت نفسانى و استعداد براى خیر و میل بپیروى حق باشد) و کسیکه (صاحب فطرت فاسد و نفس بدو کاسد باشد) و خداوند اراده کند او را بحال خود گذارد و قابل هدایت نباشد و موجبات گمراهى و اضلال او فراهم باشد (تقالید باطله و استکبار و نخوت و عناد و حسد و غرور بر قلب او غلبه میکند) و سینه او را در تنگناى شدید قرار میدهد (و چون او را دعوت بدین کنند و از او بخواهند که در دین نظرى کند و داخل در دین شود اجابت دعوت داعى بسیار بر او ناگوار و گران است که) گوئى او را بآسمان و طبقات بالاى جوّ میبرند (که هر چه بالاتر رود فشار هوا سبکتر و نفس تنگى بیشتر و تنگنائى قلب و حرج آن افزونتر میگردد). [ نظرات / امتیازها ]
125) ارفع:
بنا بر این هر کسى را خداوند اراده کند که هدایت فرماید، سینه‏اش را براى پذیرش اسلام مى‏گشاید و هر کسى را اراده کند گمراه سازد، سینه‏اش را چنان تنگ و سخت کند که گویا مى‏خواهد به آسمان رود و بدین ترتیب پروردگار پلیدى را براى افراد بى‏ایمان قرار مى‏دهد. [ نظرات / امتیازها ]
125) خواجوی:
پس هر کس را که خداوند بخواهد هدایت کند سینه‏اش را با سلام مى‏گشاید، و هر کس را که بخواهد گمراه کند، سینه‏اش را بشدت تنگ کند- گویى بآسمان مى‏رود [و نتواند]- این چنین خداوند ناپاکى را بر کسانى که ایمان نمى‏آورند مى‏نهد. [ نظرات / امتیازها ]
125) فیض الاسلام:
پس (از آن شرافت و بزرگى مؤمنین و ذلت و خوارى کفّار را یادآورى نموده میفرماید:) هر که را خدا بخواهد (براه راست) هدایت و راهنمایى کند (هر که بخواهد راه نیکبختى دنیا و آخرت را بیابد خدا) سینه (دل) او را براى (پذیرفتن) اسلام میگشاید (روشن میگرداند تا بسبب آن حقّ را دیده بپذیرد) و هر که را بخواهد گمراه نماید (هر که از راه حقّ دورى گزیند) سینه (دل) او را سخت تنگ میگرداند که (هر گاه سخن از ایمان و گرویدن بخدا و رسول پیش آید چنان بر او سخت و دشوار آید که) گوئیا بآسمان بالا میرود (یا دل او را سخت تنگ مینماید که گوئیا براى نپذیرفتن حق بآسمان بالا میرود و میگریزد) اینچنین عذاب و شکنجه‏اى را خدا براى کسانى که (بدین مقدّس اسلام) نمیگروند قرار میدهد. [ نظرات / امتیازها ]
125) کاویانپور:
هر که را خدا بخواهد هدایت کند، سینه‏اش را براى (پذیرش دین) اسلام گشاده مى‏سازد و هر که را بخواهد در گمراهى رها مى‏سازد، سینه‏اش را آن چنان تنگ مى‏سازد که گویا میخواهد بآسمان صعود کند. بدینسان خدا، پلیدى را بر کسانى که ایمان نمیآورند قرار مى‏دهد. [ نظرات / امتیازها ]
125) گرمارودی:
خداوند هر کس را که بخواهد راهنمایى کند دلش را براى (پذیرش) اسلام مى‏گشاید و هر کس را که بخواهد در گمراهى وانهد دلش را تنگ و بسته مى‏دارد گویى به آسمان فرا مى‏رود بدین گونه خداوند عذاب را بر کسانى که ایمان نمى‏آورند برمى‏گمارد. [ نظرات / امتیازها ]
125) بانو امین:
هر کس را که خدا خواست هدایت نماید قلبش را بنور اسلام روشن میگرداند، و هر که را خواهد در گمراهیش وا میگذارد، و قلب او را سخت و تنگ میگرداند بطوریکه گویا میخواهد بآسمان بالا رود- این چنین خدا پلیدى را قرار میدهد بر آنکسانیکه ایمان نمیآورند. [ نظرات / امتیازها ]
125) مصباح زاده:
پس کسى که بخواهد خدا راه نماید او را میگشاید سینه او را از براى اسلام و کسى را که بخواهد وا بگذارد او را میگرداند سینه او را تنگ بسیار تنگ گویا بالا میرود در آسمان همچنین میگرداند خدا عذاب را بر آنان که نمى‏گروند. [ نظرات / امتیازها ]
125) معزی:
آن را که خواهد خدا هدایت کند بگشاید سینه او را براى اسلام و آن را که خواهد گمراه سازد بگرداند سینه‏اش را تنگ فشرده چنان که گویى سخت مى‏رود به آسمان بدینسان نهد خدا پلید را بر آنان که ایمان نمى‏آورند. [ نظرات / امتیازها ]
125) صفی علیشاه:
پس کسى که بخواهد خدا که راه نماید او را میگشاید سینه او را از براى اسلام و کسى را که بخواهد که اضلال کند او را میگرداند سینه او را تنگ بسیار تنگ گویا بالا میرود در آسمان همچنین میگرداند خدا عذاب را بر آنان که نمى‏گروند. [ نظرات / امتیازها ]
125) طاهره صفارزاده:
آنکس را که خداوند اراده به هدایتش فرماید سینه‏اش را گشاده و پذیراى دین اسلام مى‏گرداند و آنکس را [که به کیفر گناهش‏] خداوند اراده به رها شدن در گمراهى فرماید آنچنان سینه‏اش را در پذیرش حقّ تنگ مى‏گرداند که گویى مى‏خواهد از زمین به آسمان صعود کند، [از لحاظ سختى و محال بودن امر] اینگونه خداوند پلیدى عذاب را بر کسانى که پذیراى ایمان نیستند مسلّط مى‏فرماید. [ نظرات / امتیازها ]
125) انگلیسی:
Whoever God wishes to guide, He will open his chest towards surrender; and whoever He wishes to misguide, He will make his chest tight and constricted, as one who is climbing towards the sky. It is such that God afflicts those who do not believe [ نظرات / امتیازها ]
125) آلمانی:
Wen Allah aber rechtleiten will, dem weitet Er die Brust fur den Islam; und wen Er in die Irre gehen lassen will, dem macht Er die Brust eng und bedruckt, wie wenn er in den Himmel emporsteigen wurde. So verhangt Allah die Strafe uber jene, die nicht glauben [ نظرات / امتیازها ]
125) فرانسوی:
Celui que DIEU veut guider, Il lui ouvre la poitrine) le c ur (a l'Islam) soumission, obeissance aux ordres divins (. Et celui qu'Il veut egarer) desapprouver (] a cause des actes impies et obstines de l'individu [, Il rend sa poitrine etroite,] dans l'] a cause de l'accumulation de ses injustices [comme s'il cherchait] desesperement [a monter en l'air. DIEU rend ainsi l'abomination a ceux qui rejettent la croyance [ نظرات / امتیازها ]
125) ایتالیایی:
Allah apre il cuore all'Islam a coloro che vuole guidare, colui che vuole sviare, lo stringe e opprime il suo petto, come a chi fa sforzo a salire verso il cielo. Cosi Allah impone l'infamita a coloro che non credono [ نظرات / امتیازها ]
126) ایتالیایی:
Questa e la retta via del tuo Signore. Abbiamo spiegato i segni per il popolo che si sforza nel ricordo [ نظرات / امتیازها ]
126) فرانسوی:
Voici, en toute droiture, la voie) la religion (de ton Seigneur. Nous avons expose les versets] du Coran [a l'intention des hommes qui y prennent conseil [ نظرات / امتیازها ]
126) انگلیسی:
And this is your Lord's straight path. We have fully detailed the revelations to a people who remember [ نظرات / امتیازها ]
126) آلمانی:
Und dies ist der Weg deines Herrn, ein gerader) Weg (. Wahrlich, Wir haben die Zeichen fur die Leute dargelegt, die sich ermahnen lassen [ نظرات / امتیازها ]
126) صفی علیشاه:
و اینست راه پروردگار تو که راست است بحقیقت تفصیل دادیم آیتها را براى گروهى که پند میپذیرند. [ نظرات / امتیازها ]
126) طاهره صفارزاده:
و [اى پیامبر] این است راه راست آفریدگار پروردگار تو، بتحقیق ما آیات الهى را براى آنان که پند پذیر هستند، بوضوح بیان فرموده‏ایم. [ نظرات / امتیازها ]
126) مصباح زاده:
و اینست راه پروردگارت که راست است بحقیقت تفصیل دادیم آیت‏ها را براى گروهى که پند میپذیرند. [ نظرات / امتیازها ]
126) معزی:
و این است راه پروردگار تو راست همانا تفصیل دادیم آیتها را براى گروهى که یادآور شوند. [ نظرات / امتیازها ]
126) گرمارودی:
و این راه راست پروردگار توست بى‏گمان آیات را براى گروهى که در یاد مى‏گیرند روشن داشته‏ایم. [ نظرات / امتیازها ]
126) بانو امین:
و این (قرآن و اسلام) راه پروردگار تو است، در حالیکه راست است و کجى ندارد همانا ما آیات را تفصیل دادیم براى جماعتى که پند میگیرند. [ نظرات / امتیازها ]
126) فیض الاسلام:
و این اسلام راه راست (دین و آئین) پروردگار تو است (که اعوجاج و کجى در آن راه نیست) ما آیات قرآن را بیان کرده و آشکار ساختیم براى گروهى که پند میپذیرند (زیرا آنان از آنها بهره‏مند میگردند) [ نظرات / امتیازها ]
126) کاویانپور:
و این راه راست پروردگار تو است و ما آیات خود را براى جماعتى که اصلاح پذیرند، بیان کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
126) خواجوی:
و این دین پروردگار تو است، و ما این آیات را براى کسانى که پندپذیرند بیان کرده‏ایم. [ نظرات / امتیازها ]
126) ارفع:
و این، راه راست پروردگار توست که البته براى مردم پندپذیر آیات را به طور مبسوط بیان داشته‏ایم. [ نظرات / امتیازها ]
126) ترجمه جوامع الجامع:
این، راه راست پروردگار تو است، ما، آیات را براى مردمى که متذکّر شوند، تفصیل داده‏ایم. [ نظرات / امتیازها ]
126) خسروی:
و این (اسلامى که خداوند از بندگان خود براى قبول و پیروى آن شرح صدر عطا فرموده است) راه مستقیم (راست بدون پیچ و خم) پروردگار تست (که داناى بحال آفریدگان خود و احتیاجات آنهاست و یگانه درمان و تنها داروى مفید هر دردى و تنها چاره اصلاح هر امرى براى آنان میباشد و شما اى مسلمانان اگر خواهان نجاح و فلاح دنیا و آخرت هستید بر شما باد که متمسّک باسلام و سالک این طریق شوید) حقّا که ما آیات (رستگارى) را بتفصیل ذکر کردیم (و بتمامترین وجهى بیان نمودیم) تا مردمیکه از غفلت دور و متذکّراند از آن منتفع و بهره‏مند شوند و پند گیرند. [ نظرات / امتیازها ]
126) احسن الحدیث:
این راه راست پروردگار تو است، آیات خود را براى قومى که پند مى‏گیرند جزء جزء بیان کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
126) آیتی:
این است راه راست پروردگارت. آیات را براى مردمى که پند مى‏گیرند به تفصیل بیان کرده‏ایم. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
125) هر کس را که خدا خواهد که هدایت کند دلش را براى اسلام مى‌گشاید، و هر کس را که خواهد گمراه کند قلبش را چنان فرو مى‌بندد که گویى مى‌خواهد که به آسمان فرا رود. بدین سان خدا به آنهایى که ایمان نمى‌آورند پلیدى مى‌نهد. [ نظرات / امتیازها ]
126) این است راه راست پروردگارت. آیات را براى مردمى که پند مى‌گیرند به تفصیل بیان کرده‌ایم. [ نظرات / امتیازها ]
 » ابوالفضل بهرامپور
125) پس هر که را خدا بخواهد هدایت کند، سینه‌اش را براى اسلام بگشاید و هر که را بخواهد در گمراهى [وا] گذارد، سینه‌اش را تنگ و تنگ‌تر گرداند چنان که گویى در آسمان بالا مى‌رود. خدا این چنین بر کسانى که ایمان نمى‌آورند پلیدى مى‌نهد [ نظرات / امتیازها ]
126) و راه راست پروردگار تو همین است. ما آیات [خود] را براى مردمى که پند مى‌گیرند، به روشنى بیان داشته‌ایم. [ نظرات / امتیازها ]
 » امید مجد
125) اگر هم خداوند خواهد ، به خواست
که کس را هدایت نماید به راست
به قلبش بتابد از اسلام نور
که روشن شود جان او ز آن حضور
اگر میل سازد یگانه اله
که گمراه سازد کسی را ز راه
کند قلب او را چنان تنگ و تار
که ایمان نیارد به پروردگار
همانا بر آن مردم تیره بخت
چنانست مومن شدن صعب و سخت
تو گوئی که خواهد به باری گران
رود بر فراز بلند آسمان
خدا کافران را چو اینگونه دید
بگردانده آلوده و بس پلید
[ نظرات / امتیازها ]
126) کنون راه ، راه خداوند توست
بود نیک و باشد طریقی درست
بگفتیم آیاتی از خویشتن
بر آنان که گیرند پند از سخن [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه راهنما
125) پس هر که را بخواهد هدایت کند سینه اش را براى [پذیرش ]اسلام مى گشاید، و هر که را بخواهد گمراه کند سینه اش را تنگ و سخت مى سازد چنانکه گوى به زحمت در آسمان بالا مى رود. اینگونه خدا پلیدى را بر آنانکه ایمان نمى آورند قرار مى دهد. [ نظرات / امتیازها ]
126) و این راه مستقیم پروردگار تو است. همانا ما آیات را براى مردمى که متذکّر مى شوند تفصیل داده ایم. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
125) بدین‌سان هرکس که خداوند هدایتش را بخواهد دلش را به پذیرش اسلام مى‌گشاید، و هرکس را که بخواهد در گمراهى واگذارد، دلش را تنگ و تاریک مى‌گرداند، چنانکه گویى مى‌خواهد به آسمان بپرد [و نمى‌تواند]، خداوند این چنین عذاب را بر کسانى که ایمان نمى‌آورند، مى‌گمارد. [ نظرات / امتیازها ]
126) و این راه پروردگار توست که مستقیم است، به راستى که آیات [خود] را براى پندگیران به روشنى بیان داشته‌ایم. [ نظرات / امتیازها ]
 » صفارزاده
126) و [اى پیامبر] این است راه راست آفریدگار پروردگار تو، بتحقیق ما آیات الهى را براى آنان که پند پذیر هستند، بوضوح بیان فرموده ایم [ نظرات / امتیازها ]
 » معزی
125) آن را که خواهد خدا هدایت کند بگشاید سینه او را برای اسلام و آن را که خواهد گمراه سازد بگرداند سینه‌اش را تنگ فشرده چنانکه گوئی سخت می‌رود به آسمان بدینسان نهد خدا پلید را بر آنان که ایمان نمی‌آورند. [ نظرات / امتیازها ]
126) و این است راه پروردگار تو راست همانا تفصیل دادیم آیتها را برای گروهی که یادآور شوند . [ نظرات / امتیازها ]
  حمزه خان بيگي - نور = دکتر خرم دل
125) آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند، سـینه‌اش را (با پرتو نور ایمان بـاز و) گشاده بـرای (‌پـذیرش‌) اسـلام مــی‌سازد، و آن کس را کـه خـدا بـخواهـد گمراه و سرگشته کند، سینه‌اش را بگونه‌ای تنگ مـی‌سازد که گوئی به سوی آسمان صعود می‌کند (‌و به سبب رقیق شدن هوا و کـمبود اکسیژن‌، تنفّس کردن هر لحظه مشکل و مشکل‌تر می‌شود. کافر لجوج نیز با پیروی از تقالید پوسیده‌، هر دم بیش ار پیش از هـدایت آسمانی دورتر و کینه‌اش نسـبت بـه حقّ و حقیقت بیشتر و پـذیرش اسـلام بـرای وی دشـوارتر مـی‌شود)‌. بـدین منوال خداوند عذاب را بهرۀ کسانی می‌سازد که ایمان نمی‌آورند. [ نظرات / امتیازها ]
  رضا رضائي - سایت تبیان
125) ترجمه مجتبوی
پس هر که را خدا بخواهد که راه نماید سینه او را براى [پذیرش‏] اسلام مى‏گشاید، و هر که را بخواهد که گمراه کند سینه او را تنگ و بسته مى‏گرداند [تا پذیراى حق نباشد] که گویى به آسمان بر مى‏شود. بدین سان خدا پلیدى- مرده‏دلى و انکار- را بر کسانى که ایمان نمى‏آورند مى‏نهد. [ نظرات / امتیازها ]
125) 125. Therefore (for) whomsoever Allah intends that He would guide him aright, He expands his breast for Islam, and (for) whomsoever He intends that He should cause him to err, He makes his breast strait and narrow as though he were ascending upwards; thus does Allah lay uncleanness on those who do not believe. [ نظرات / امتیازها ]
125) ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'Islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige Sa punition à ceux qui ne croient pas.

Traduction 2
Et puis, quiconque Dieu veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'Islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Dieu inflige Sa punition à ceux qui ne croient pas.

Traduction 3
Et puis, quiconque Dieu veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'Islam . Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Dieu inflige Sa punition à ceux qui ne croient pas.

Traduction 4
Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'Islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige Sa punition à ceux qui ne croient pas. [ نظرات / امتیازها ]
125) ترجمه آلمانی :
Und wenn Gott einen rechtleiten will, weitet er ihm die Brust für den Islam. Wenn er aber einen irreführen will, macht er ihm die Brust eng und bedrückt (so daک es ihm ist) wie wenn er in den Himmel hochsteigen würde (und keine Luft bekommt?). So legt Gott die Unreinheit auf diejenigen, die nicht glauben (so daک sie verstockt bleiben).
[ نظرات / امتیازها ]
 » سایت تبیان
126) ترجمه مجتبوی
و این است راه راست پروردگار تو هر آینه آیات را براى گروهى که یاد مى‏کنند و پند مى‏گیرند به تفصیل بیان کرده‏ایم. [ نظرات / امتیازها ]
126) 126. And this is the path of your Lord, (a) right (path); indeed We have made the communications clear for a people who mind.
[ نظرات / امتیازها ]
126) ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons (effectivement) bien détaillé les signes (ou versets) à des gens qui se rappellent.

Traduction 2
Telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons [effectivement] bien détaillé les signes (ou versets) à des gens qui se rappellent.

Traduction 3
Telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons [effectivement] bien détaillé les signes (ou versets) à des gens qui se rappellent.

Traduction 4
Telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons [effectivement] bien détaillé les signes [ou versets] à des gens qui se rappellent. [ نظرات / امتیازها ]
126) ترجمه آلمانی :
Dies (was dir geoffenbart worden ist?) ist der Weg deines Herrn. (Er ist) gerade. Wir haben die Verse (w. Zeichen) auseinandergesetzt für Leute, die sich mahnen lassen.
[ نظرات / امتیازها ]
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
125) خداوند هرکه را بخواهد هدایت کند، سینه‏اش را براى (پذیرش) اسلام مى‏گشاید و هر که را (به خاطر اعمال وخصلت‏هاى خلافش) بخواهد گمراه کند، سینه‏اش را (از پذیرفتن ایمان) سخت قرار مى‏دهد، گویا به زحمت در آسمان بالا مى‏رود. خداوند این چنین پلیدى (کفر) را بر کسانى که ایمان نمى‏آورند قرار مى‏دهد. [ نظرات / امتیازها ]
126) و این راه پروردگار تو است که مستقیم است، قطعاً ما آیات خود را براى قوم و گروهى که پند مى‏پذیرند به تفصیل بیان کرده‏ایم. [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
125) پس هر که را خدا خواهد که هدایت نماید سینه اش را گشاده و هرکس را بخواهد در گمراهیش رها کند سینه او را تنگ می گرداند که گویی به زحمت در آسمان بالا می رود.خداوند بدینسان رجس و پلیدی را برای کسانی که ایمان نمی آورند قرار می دهد. [ نظرات / امتیازها ]
126) و این راه مستقیم پروردگار تو است ، ما آیات خود را براى کسانى که پند مى گیرند شرح داده ایم.
[ نظرات / امتیازها ]
 » بهرام پور
125) پس هر که را خدا بخواهد هدایت کند، سینه‌اش را براى اسلام بگشاید و هر که را بخواهد در گمراهى [وا] گذارد، سینه‌اش را تنگ و تنگ‌تر گرداند چنان که گویى در آسمان بالا مى‌رود. خدا این چنین بر کسانى که ایمان نمى‌آورند پلیدى مى‌نهد [ نظرات / امتیازها ]
126) و راه راست پروردگار تو همین است. ما آیات [خود] را براى مردمى که پند مى‌گیرند، به روشنى بیان داشته‌ایم [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
125) بدین‌سان هرکس که خداوند هدایتش را بخواهد دلش را به پذیرش اسلام مى‌گشاید، و هرکس را که بخواهد در گمراهى واگذارد، دلش را تنگ و تاریک مى‌گرداند، چنانکه گویى مى‌خواهد به آسمان بپرد [و نمى‌تواند]، خداوند این چنین عذاب را بر کسانى که ایمان نمى‌آورند، مى‌گمارد [ نظرات / امتیازها ]
126) و این راه پروردگار توست که مستقیم است، به راستى که آیات [خود] را براى پندگیران به روشنى بیان داشته‌ایم‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » علامه طباطبایی
125) هر که را خدا بخواهد هدایت کند سینهاش را براى پذیرفتن اسلام مى گشاید و هر که را بخواهد گمراه کند سینه اش را تنگ و سخت نموده گوئى مى خواهد به آسمان بالا رود، بدینسان خدا بر کسانى که ایمان نمى آورند ناپاکى مى نهد (125) [ نظرات / امتیازها ]
126) این است راه راست پروردگار تو، و به راستى ما این آیه ها را براى کسانى که اندرز مى گیرند شرح داده ایم [ نظرات / امتیازها ]
 » محسن قرائتی
125) خداوند هرکه را بخواهد هدایت کند، سینه‏اش را براى (پذیرش) اسلام مى‏گشاید و هر که را (به خاطر اعمال وخصلت‏هاى خلافش) بخواهد گمراه کند، سینه‏اش را (از پذیرفتن ایمان) سخت قرار مى‏دهد، گویا به زحمت در آسمان بالا مى‏رود. خداوند این چنین پلیدى (کفر) را بر کسانى که ایمان نمى‏آورند قرار مى‏دهد. [ نظرات / امتیازها ]
126) و این راه پروردگار تو است که مستقیم است، قطعاً ما آیات خود را براى قوم و گروهى که پند مى‏پذیرند به تفصیل بیان کرده‏ایم. [ نظرات / امتیازها ]
 » کردی-تفسیری ئاسان
125) جا ئه‌و که‌سه‌ی (خێری تێدا بێت) و خوا بیه‌وێت هیدایه‌تی بدات، ئه‌وه سینه‌ی ساف و پاک و ئاماده ده‌کات بۆ ئاینی ئیسلام، ئه‌و که‌سه‌ش خوا بیه‌وێت گومڕای بکات، ئه‌وه دڵی ده‌گوشێت و سنگی توند ده‌کات و هه‌ناسه‌ی سوار ده‌بێت، هه‌ر وه‌ک ئه‌وه‌ی به‌ره‌و ئاسمان به‌رز بێته‌وه (چۆن تووشی ته‌نگه نه‌فه‌سی و دڵه ته‌پێ و خوێن به‌ر بوون ده‌بێت)، ئا به‌و شێوه‌یه خوا گومڕایی و پیسی هاوه‌ڵگه‌ری له‌سه‌ر دڵی ئه‌وانه داده‌نێت که باوه‌ڕ ناهێنن. [ نظرات / امتیازها ]
126) ئا ئه‌م قورئانه ڕێگه‌و ڕێبازو به‌رنامه‌ی په‌روه‌ردگاری تۆیه که ڕاست و دروسته‌، بێگومان ئێمه هه‌موو به‌ڵگه و فه‌رمانه‌کانمان ڕوون کردۆته‌وه بۆ که‌سانێک که یاداوه‌ری وه‌رده‌گرن. [ نظرات / امتیازها ]