از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
10) خداوند برای کسانی که کفر ورزیده اند زن نوح و زن لوط را مثل زده که در تحت ( زوجیت ) دو بنده صالح از بندگان ما بودند ، پس به شوهرانشان ( به واسطه نفاق ) خیانت کردند و آنها از آن دو زن چیزی از ( عذاب ) خدا را دفع نکردند ، و ( به محض مرگ ) به آنها گفته شد وارد آتش برزخ شوید ، و ( در روز قیامت ) به آنها گفته شود: [ نظرات / امتیازها ]
11) و خداوند برای کسانی که ایمان آورده اند زن فرعون را مثل زده: آن گاه که گفت: [ نظرات / امتیازها ]
12) و نیز مریم دختر عمران را ، زنی که دامان خود پاک نگاه داشت ، پس در او از روح خویش ( روحی که به اراده ما وجود می یابد ) دمیدیم ( تا عیسی در رحمش خلق شد ) ، و کلمات پروردگارش را ( آنچه با انبیاء به عنوان وحی سخن گفته ) و کتاب های ( آسمانی و لوح محفوظ ) او را تصدیق نموده و از اطاعت کنندگان خدا بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
10) خداوند برای کسانی که کافر شده اند به همسر نوح و همسر لوط مثَل زده است ، آن دو تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند ، ولی به آن دو خیانت کردند و ارتباط با این دو ( پیامبر ) سودی به حالشان ( در برابر عذاب الهی ) نداشت ، و به آنها گفته شد: «وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد می شوند!» [ نظرات / امتیازها ]
11) و خداوند برای مؤمنان ، به همسر فرعون مثَل زده است ، در آن هنگام که گفت: «پروردگارا! خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز ، و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش!» [ نظرات / امتیازها ]
12) و همچنین به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت ، و ما را از روح خود در آن دمیدیم او کلمات پروردگار و کتابهایش را تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بود! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
10) خداوند برای کسانی که کافر شده اند به همسر نوح و همسر لوط مثَل زده است ، آن دو تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند ، ولی به آن دو خیانت کردند و ارتباط با این دو ( پیامبر ) سودی به حالشان ( در برابر عذاب الهی ) نداشت ، و به آنها گفته شد: «وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد می شوند!» [ نظرات / امتیازها ]
11) و خداوند برای مؤمنان ، به همسر فرعون مثَل زده است ، در آن هنگام که گفت: «پروردگارا! خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز ، و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش!» [ نظرات / امتیازها ]
12) و همچنین به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت ، و ما را از روح خود در آن دمیدیم او کلمات پروردگار و کتابهایش را تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بود! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
10) خدا برای کافران زن نوح و زن لوط را مثال آورد که تحت ( فرمان ) دو بنده صالح ما بودند و به آنها ( نفاق و ) خیانت کردند و آن دو شخص ( با وجود مقام نبوت ) نتوانستند آنها را از ( قهر ) خدا برهانند و به آنها حکم شد که با دوزخیان در آتش درآیید. [ نظرات / امتیازها ]
11) و باز خدا برای مؤمنان ( آسیه ) زن فرعون را مَثَل آورد هنگامی که ( از شوهر کافرش بیزاری جست و ) عرض کرد: بار الها ( من از قصر فرعونی و عزت دنیوی او گذشتم ) تو خانه ای برای من نزد خود در بهشت بنا کن و مرا از شرّ فرعون ( کافر ) و کردارش و از قوم ستمکار نجات بخش. [ نظرات / امتیازها ]
12) و نیز مریم دخت عمران را ( مَثَل آورد ) که رَحِمش را پاکیزه داشت و ما در آن از روح قدسی خویش بدمیدیم ، و او کلمات پروردگار خود و کتب آسمانی او را ( با کمال ایمان ) تصدیق کرد و از بندگان مطیع خدا به شمار بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
10) خدا برای کسانی که کفر ورزیده اند ، آن نوح و آن لوط را مَثَل آورده [ که ] هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما بودند و به آنها خیانت کردند ، و کاری از دست [ شوهران ] آنها در برابر خدا ساخته نبود ، و گفته شد: «با داخل شوندگان داخل آتش شوید.» [ نظرات / امتیازها ]
11) و برای کسانی که ایمان آورده اند ، خدا همسر فرعون را مَثَل آورده ، آن گاه که گفت: «پروردگارا ، پیش خود در بهشت خانه ای برایم بساز ، و مرا از فرعون و کردارش نجات ده ، و مرا از دست مردم ستمگر بِرَهان.» [ نظرات / امتیازها ]
12) و مریم دختِ عمران را ، همان کسی که خود را پاکدامن نگاه داشت و در او از روح خود دمیدیم و سخنان پروردگار خود و کتابهای او را تصدیق کرد و از فرمانبرداران بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
10) خداوند برای کسانی که کفر ورزیده اند ، همسر نوح و همسر لوط را مثَل آورده که هر دو در زوجیّتِ دو بنده شایسته از بندگان ما بودند ولی به آنان خیانت کردند و پیوندشان با آن شایستگان هیچ سودی به حالشان نکرد و از یاری خدا ذره ای بی نیازشان نساخت و به آن دو زن گفته شد : با کسانی که به آتش درمی آیند ، به آتش درآیید . [ نظرات / امتیازها ]
11) و خداوند برای کسانی که ایمان آورده اند ، همسر فرعون را مثل آورده است ، آن گاه که گفت : پروردگارا ، برای من در جوار قُرب خودت در بهشت خانه ای بنا کن و مرا از فرعون و کردارش رهایی بخش ، و از این مردم ستمگر نجاتم ده . [ نظرات / امتیازها ]
12) و برای آنان مریم دختر عمران را نیز مثل آورده است ، همان کسی که دامن خود را از آلودگی پاک نگه داشت و به این سبب ما از روح خود در آن دمیدیم و او سخنان پروردگارش و کتاب های او را تصدیق کرد و از کسانی بود که با فروتنی خدا را اطاعت می کردند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
10) خدا برای کافران ، زن نوح و زن لوط را مثل زده که تحت سرپرستی و زوجیت دو بنده شایسته از بندگان ما بودند ، ولی [ در امر دین و دین داری ] به آن دو [ بنده شایسته ما ] خیانت ورزیدند ، و آن دو [ پیامبر ] چیزی از عذاب خدا را از آن دو زن دفع نکردند و [ هنگام مرگ ] به آن دو گفته شد: با وارد شوندگان وارد آتش شوید. [ نظرات / امتیازها ]
11) و خدا برای مؤمنان همسر فرعون را مثل زده است هنگامی که گفت: پروردگارا! برای من نزد خودت خانه ای در بهشت بنا کن ومرا از فرعون وکردارش رهایی بخش ومرا از مردم ستمکار نجات ده. [ نظرات / امتیازها ]
12) و [ نیز ] مریم دختر عمران [ را مثل زده است ] که دامان خود را پاک نگه داشت و در نتیجه از روح خود در او دمیدیم و کلمات پروردگارش و کتاب های او را تصدیق کرد و از اطاعت کنندگان [ فرمان های خدا ] بود. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
10) خداوند درباره کافران مثلى مى‏زند، و آن همسر نوح است و همسر لوط که در حباله دو بنده از بندگان شایسته ما بودند، سپس به ایشان خیانت کردند، و آن دو [پیامبر] در برابر امر [و عذاب‏] الهى چیزى را از آنان باز نداشتند، و [به آنان‏] گفته شود، همراه سایر وارد شوندگان، وارد آتش [جهنم‏] شوید [ نظرات / امتیازها ]
11) و نیز خداوند درباره مؤمنان مثلى مى‏زند و آن همسر فرعون است که [در اوج سختى کشیدن‏] گفت پروردگارا براى من در نزد خودت، خانه‏اى در بهشت بنا کن، و مرا از شر فرعون و عمل او رهایى ده، و از قوم ستمکار نجاتم بخش‏ [ نظرات / امتیازها ]
12) و نیز مریم دختر عمران را که ناموس خود را محفوظ داشت، آنگاه از روح خویش در آن دمیدیم، و سخنان و کتابهاى پروردگارش را استوار گرفت، و از فرمانبرداران بود [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
10) ‏خداوند از میان کافران ، زن نوح و زن لوط را مثل زده است . آنان در حباله نکاح دو تن از بندگان خوب ما بودند و ( با ساخت و پاخت با قوم خود ، و گزارش اسرار و اخبار بدیشان ) به آن دو خیانت کردند و آن دو نتوانستند در پیشگاه الهی کمترین کاری برای ایشان بکنند و ( آنان را از عذاب خانمانسوز دنیوی ، و سخت کمرشکن اخروی نجات دهند . به هنگام مرگ توسّط فرشتگان بدیشان ) گفته شد : به دوزخ درآئید همراه با همه کسانی که بدان در می‌آیند .‏

[ نظرات / امتیازها ]
11) خدا از میان مؤمنان ، زن فرعون را مثل زده است . وقتی ( از اوقات ) گفت : پروردگارا ! برای من در بهشت ، نزد خودت خانه‌ای بنا کن ، و مرا از فرعون و کارهایش رهائی‌بخش ، و از این مردمان ستمکاره نجات بده .‏

[ نظرات / امتیازها ]
12) ‏همچنین خداوند ( از میان مؤمنان ، دومین الگو ) مریم دختر عمران را مثل زده است که دامن به گناه نیالود و خود را پاک نگاه داشت ، و ما از روح متعلّق به خود در آن دمیدیم ، و او سخنان پروردگارش و کتابهایش را تصدیق کرد ، و از زمره مطیعان و فرمانبرداران خدا بود .‏

[ نظرات / امتیازها ]