از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
157) همان کسانی که از این فرستاده و پیامبر درس ناخوانده خط ننوشته ، کسی که ( نام و نشانه های نبوّت ) او را در نزد خود در تورات و انجیل نوشته می یابند پیروی می کنند ( پیامبری ) که آنها را به هر کار پسندیده فرمان می دهد و از هر کار زشت بازمی دارد و پاکیزه ها ( ی مادی و معنوی ) را بر آنها حلال می کند و ناپاک و پلیدها ( ی مادی و معنوی ) را بر آنها حرام می کند ، و بار سنگین و زنجیرهایی را که بر گردنشان است ( رسوم جاهلیت و احکام سخت شرایع گذشته را ) از دوش آنها برمی دارد. پس کسانی که به او ایمان آورند و تعظیمش نمایند و یاریش کنند و از نوری که با او فرو فرستاده شده ( کتاب او ) پیروی نمایند ، آنهایند که رستگارند. [ نظرات / امتیازها ]
158) بگو: ای مردم ، به یقین من فرستاده خدا به سوی همه شمایم ( از موجودین زمان خطاب تا انقراض نسل بشر ) ، خدایی که ملکیّت حقیقی و حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست ، ( زیرا خلق و حفظ و تدبیر و فانی کردن آنها در تحت اراده اوست ) ، جز او معبودی نیست ، زنده می کند و می میراند ( آنچه را که قابل زندگی و مرگ است او زنده می کند و می میراند ) پس به خداوند و فرستاده اش این پیامبر امّی که به خدا و کلمات او ( در قرآن و کتاب های آسمانی پیشین ) ایمان دارد ، بگروید و از او پیروی کنید ، باشد که هدایت یابید. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
157) همانها که از فرستاده ( خدا ) ، پیامبر «امّی» پیروی می کنند پیامبری که صفاتش را ، در تورات و انجیلی که نزدشان است ، می یابند آنها را به معروف دستور می دهد ، و از منکر باز میدارد أشیاء پاکیزه را برای آنها حلال می شمرد ، و ناپاکیها را تحریم می کند و بارهای سنگین ، و زنجیرهایی را که بر آنها بود ، ( از دوش و گردنشان ) بر می دارد ، پس کسانی که به او ایمان آوردند ، و حمایت و یاریش کردند ، و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند ، آنان رستگارانند. [ نظرات / امتیازها ]
158) بگو: «ای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم همان خدایی که حکومت آسمانها و زمین ، از آن اوست معبودی جز او نیست زنده می کند و می میراند پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده اش ، آن پیامبر درس نخوانده ای که به خدا و کلماتش ایمان دارد و از او پیروی کنید تا هدایت یابید!» [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
157) همان کسان که آن رسول پیغمبر ناخوانده درس را که وصف وی را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته می یابند پیروی کنند ، پیغمبری که به معروفشان وا می دارد و از منکر بازشان می دارد و چیزهای پاکیزه را حلالشان می کند و پلیدی ها را حرامشان می کند تکلیف گرانشان را با قیدهایی که بر آنها بوده است بر می دارد ، کسانی که بدو ایمان آورده و گرامیش داشته و یاریش کرده اند و نوری را که به وی نازل شده پیروی کرده اند آنها خودشان رستگارانند . [ نظرات / امتیازها ]
158) بگو: ای مردم من فرستاده خدای یکتا به همه شمایم ، خدایی که ملک آسمانها و زمین از او است ، خدایی جز او نیست ، زنده می کند ، و می میراند ، پس به خدا و فرستاده او پیغمبر ناخوانده درس که به خدا و کلمات او مؤمن است ایمان بیاورید و او را پیروی کنید شاید که هدایت شوید . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
157) هم آنان که پیروی کنند از آن رسول ( ختمی ) و پیغمبر امّی که در تورات و انجیلی که در دست آنهاست ( نام و نشان و اوصاف ) او را نگاشته می یابند که آنها را امر به هر نیکویی و نهی از هر زشتی خواهد کرد و بر آنان هر طعام پاکیزه و مطبوع را حلال ، و هر پلید منفور را حرام می گرداند ، و احکام پر رنج و مشتقی را که چون زنجیر به گردن خود نهاده اند از آنان برمی دارد ( و دین آسان و موافق فطرت بر خلق می آورد ) . پس آنان که به او گرویدند و از او حرمت و عزت نگاه داشتند و یاری او کردند و نوری را که به او نازل شد پیروی نمودند آن گروه به حقیقت رستگاران عالمند. [ نظرات / امتیازها ]
158) ( ای رسول ما به خلق ) بگو که من بر همه شما جنس بشر رسول خدایم ، آن خدایی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست ، هیچ خدایی جز او نیست که زنده می کند و می میراند ، پس باید ایمان به خدا آرید و هم به رسول او پیغمبر امّی ( که از هیچ کس جز خدا تعلیم نگرفته ) آن پیغمبری که بس به خدا و سخنان او ایمان دارد ، و پیرو او شوید ، باشد که هدایت یابید. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
157) همانان که از این فرستاده ، پیامبر درس نخوانده- که [ نام ] او را نزد خود ، در تورات و انجیل نوشته می یابند- پیروی می کنند [ همان پیامبری که ] آنان را به کار پسندیده فرمان می دهد ، و از کار ناپسند باز می دارد ، و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می گرداند ، و از [ دوش ] آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند ، آنان همان رستگارانند. [ نظرات / امتیازها ]
158) بگو: «ای مردم ، من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم ، همان [ خدایی ] که فرمانروایی آسمانها و زمین از آنِ اوست. هیچ معبودی جز او نیست که زنده می کند و می میراند. پس به خدا و فرستاده او- که پیامبر درس نخوانده ای است که به خدا و کلمات او ایمان دارد- بگروید و او را پیروی کنید ، امید که هدایت شوید.» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
157) مؤمنان کسانی اند که از این فرستاده ، پیامبرِ درس ناخوانده که اهل کتاب او را نزد خود با همین نام و نشان در تورات و انجیل نوشته می یابند ، پیروی می کنند . می یابند که آنان را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار ناپسند بازشان می دارد و پاکیزه ها را برای آنان حلال و پلیدها را بر آنان حرام می کند ، و بار گرانشان را از دوششان برمی دارد و بندها و زنجیرهایی را که بر آنان تحمیل شده است از آنان فرو می گذارد . پس کسانی که به او ایمان آورده و او را بزرگ داشته و یاری اش کرده اند و از قرآن ، این کتاب روشنگری که از جانب خدا نازل شده و قرین او و گواه راستگویی اوست پیروی نموده اند آنان نیکبخت خواهند بود . [ نظرات / امتیازها ]
158) بگو : ای مردم ، من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم ; خدایی که فرمانروایی آسمان ها و زمین از آنِ اوست . معبودی شایسته پرستش جز او نیست . زنده می کند و می میراند . پس به خدا و رسول او ـ آن پیامبر درس ناخوانده که خود به خدا و سخنان او ایمان دارد ـ ایمان بیاورید و از او پیروی کنید ، باشد که به نیکبختی سرای آخرت راه یابید . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
157) همان کسانی که از این رسول و پیامبر «ناخوانده درس» که او را نزد خود [ با همه نشانه ها و اوصافش ] در تورات وانجیل نگاشته می یابند ، پیروی می کنند پیامبری که آنان را به کارهای شایسته فرمان می دهد ، و از اعمال زشت بازمی دارد ، و پاکیزه ها را بر آنان حلال می نماید ، و ناپاک ها را بر آنان حرام می کند ، و بارهای تکالیف سنگین و زنجیره ها [ یِ جهل ، بی خبری و بدعت را ] که بر دوش عقل وجان آنان است برمی دارد پس کسانی که به او ایمان آوردند و او را [ در برابر دشمنان ] حمایت کردند و یاریش دادند و از نوری که بر او نازل شده پیروی نمودند ، اینان همان رستگارانند. [ نظرات / امتیازها ]
158) بگو: ای مردم! یقیناً من فرستاده خدا به سوی همه شمایم خدایی که مالکیّت و فرمانروایی آسمان ها و زمین فقط در سیطره اوست ، جز او معبودی نیست ، زنده می کند و می میراند ، پس به خدا و رسول او پیامبر ناخوانده درس که به خدا و تمام سخنان او ایمان دارد ایمان بیاورید ، و از او پیروی کنید تا هدایت یابید. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
157) ceux qui suivent le Messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l'Evangile. il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ٍte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. ceux qui croiront en Lui, le soutiendront, Lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui; Ceux-là seront les gagnants [ نظرات / امتیازها ]
158) Dis: ‹ hommes! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. pas de divinité à part Lui. il donne la vie et il donne la mort. croyez donc en Allah, en son Messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. et suivez-le afin que vous soyez bien guidés› [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
157) آنان که از این رسول، این پیامبر امى که نامش را در تورات و انجیل خود نوشته مى‌یابند، پیروى مى‌کنند-آن که به نیکى فرمانشان مى‌دهد و از ناشایست بازشان مى‌دارد و چیزهاى پاکیزه را بر آنها حلال مى‌کند و چیزهاى ناپاک را حرام و بار گرانشان را از دوششان برمى دارد و بند و زنجیرشان را مى‌گشاید. پس کسانى که به او ایمان آوردند و حرمتش را نگاه داشتند و یاریش کردند و از آن کتاب که بر او نازل کرده‌ایم پیروى کردند، رستگارانند. [ نظرات / امتیازها ]
158) بگو: اى مردم، من فرستاده خدا بر همه شما هستم. آن خدایى که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست و هیچ خدایى جز او نیست. زنده مى‌کند و مى‌میراند. پس به خدا و رسول او، آن پیامبر امى که به خدا و کلمات او ایمان دارد، ایمان بیاورید و از او پیروى کنید، باشد که هدایت شوید. [ نظرات / امتیازها ]
 » امید مجد
157) هر آنکس که از خاتم الانبیاء
اطاعت نماید به شوق و رضا
به تورات و انجیل اوصاف او
همه ثبت گشته است خود مو به مو
کند امر بر نیکی و راستی
کند نهی از زشتی و کاستی
بر آنان نماید حلال آن طعام
که پاکیزه است و خوش آید به کام
نماید حرام آنچه باشد پلید
که از آن گزندی به هر کس رسید
کند سهل احکام سختی که چند
به گردن نهادند چون غل و بند
کسانی که رفتند دنبال او
نهاده بر او احترامی نکو
بدادند یاری او روز و شب
بکردند کار نکو در طلب
به نوری که بر او بیامد فرود
بگشتند مومن به دور وجود
به تحقیق هستند خود رستگار
که رحمت ببینند از کردگار
[ نظرات / امتیازها ]
158) بده ای پیمبر به مردم خبر
که هستم رسولی ز رب بشر
بگردیده مبعوث از کبریا
که بر کل مردم شوم رهنما
خدائی که هفت آسمان ز آن اوست
همه چیز در تحت فرمان اوست
خدائی ک جز او به دور وجود
نباشد خدائی و هرگز نبود
کند زنده و باز میراند او
به هر چیز حکمش همی راند او
بگردید مومن به یکتا خدا
به امی نبی احمد مصطفی ( ص )
که آورده ایمان به رب نکو
بگردیده مومن به گفتار او
از او راه جویید محکم نه سست
امید ست یابید راه درست
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه راهنما
157) همانان که از آن رسول و پیامبر درس نخوانده که [وصف ]او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته مى یابند پیروى مى کنند; [همو که ]آنان را به کارهاى پسندیده امر مى کند و از کارهاى ناپسند باز مى دارد، و چیزهاى دلپذیر را برایشان حلال مى کند، و چیزهاى نامطبوع را بر آنان حرام مى سازد و تکلیف هاى سنگین آنها و قید و بندهایى را که بر آنان بوده است از ایشان بر مى دارد، پس کسانى که به او ایمان آوردند و از او دفاع کردند و یا ریش نمودند و پیرو نورى شدند که با او نازل شده است اینان همان ظفرمندانند [ نظرات / امتیازها ]
158) بگو: اى مردم! بى شک من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم; آن خدایى که حاکمیّت آسمان ها و زمین مختصّ او است. هیچ معبودى جز او نیست; زنده مى کند و مى میراند; پس به خدا و رسول او، آن پیامبر درس نخوانده که به خدا و کلمات او ایمان دارد بگروید و از او پیروى کنید، باشد که هدایت یابی [ نظرات / امتیازها ]
  رضا رضائي - سایت تبیان
157) ترجمه آیتی :
آنان که از این رسول ، این پیامبر امی که نامش را در تورات و انجیل ، خود نوشته می یابند ، پیروی می کنند آن که به نیکی فرمانشان می دهد و از ناشایست بازشان می دارد و چیزهای پاکیزه را بر آنها حلال می کند و چیزهای ناپاک را حرام و بار گرانشان را از دوششان بر می دارد و بند و زنجیرشان را می گشاید پس کسانی که به او ایمان آوردند و حرمتش را نگاه داشتند ویاریش کردند و از آن کتاب که بر او نازل کرده ایم پیروی کردند ، رستگارانند [ نظرات / امتیازها ]
157) ترجمه مجتبوی
آنان که پیروى مى‏کنند آن فرستاده پیامبر درس ناخوانده و خط نانوشته‏اى را که [نام و نشانه‏هاى‏] او را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته مى‏یابند آنان را به نیکى فرمان مى‏دهد و از بدى باز مى‏دارد و چیزهاى پاکیزه را برایشان حلال و پلیدیها را بر آنها حرام مى‏کند و بار گرانشان- تکالیف سخت و دشوار- و بند و زنجیرشان- امور دست و پاگیر- را از آنها فرومى‏نهد- آزادشان مى‏کند پس کسانى که به او گرویدند و او را بزرگ و گرامى داشتند و یارى‏اش کردند و از آن نورى که با او فروآمده- قرآن- پیروى نمودند، ایشانند رستگاران. [ نظرات / امتیازها ]
157) 157. Those who follow the Apostle-Prophet, the Ummi, whom they find written down with them in the Taurat and the Injeel (who) enjoins them good and forbids them evil, and makes lawful to them the good things and makes unlawful to them impure things, and removes from them their burden and the shackles which were upon them; so (as for) those who believe in him and honor him and help him, and follow the light which has been sent down with him, these it is that are the successful.
[ نظرات / امتیازها ]
157) ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l'Evangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui; ceux-là seront les gagnants.

Traduction 2
Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l'Evangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur òte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui; ceux-là seront les gagnants.

Traduction 3
Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les gagnants.

Traduction 4
Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit [mentionné] chez eux dans la Thora et l'Evangile. Il leur ordonne le convenabie, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui; ceux-là seront les gagnants. [ نظرات / امتیازها ]
157) ترجمه آلمانی :
(denen) die dem Gesandten dem heidnischen Propheten, folgen, den sie bei sich in der Thora und im Evangelium verzeichnet finden, und der ihnen gebietet, was recht ist verbietet; was verwerflich ist, die guten Dinge für erlaubt und die schlechten für verboten erklärt und ihre drückende Verpflichtung und die Fesseln, die auf ihnen lagen, abnimmt. Denen nun, die an ihn glauben, ihm Hilfe und Beistand leisten und dem Licht folgen, das mit ihm herabgesandt worden ist, wird es wohl ergehen.
[ نظرات / امتیازها ]
157) ترجمه اسپانیائی :
a quienes sigan al Enviado, el Profeta de los gentiles, a quien ven a quienes sigan al Enviado, el Profeta de los gentiles, a quien ven mencionado en sus textos: en la Tora y en el Evangelio, que les ordena lo que está bien y les prohíbe lo que está mal, les declara lícitas las cosas buenas e ilícitas las impuras, y les libera de sus cargas y de las cadenas que sobre ellos pesaban. Los que crean en él, le sostengan y auxilien, los que sigan la Luz enviada abajo con él, ésos prosperarán.
[ نظرات / امتیازها ]
157) ترجمه ترکی :
Onlar, öyle kişilerdir ki ellerindeki Tevr'at'ta ve İncil'de de yazılmış olarak bulacakları şeriât sâhibi ڑmmî Peygambere uyarlar ve o, onlara iyiliği emreder, kötülükten nehyeder onları ve temiz şeyleri onlara helâl etmededir, pis ve kötü şeyleri harâm etmede. Sırtlarındaki ağır yükleri indirmededir, bağlandıkları zincirleri kırmada. Artık ona inananlar, onu ululıyanlar, ona yardım edenler ve ona indirilen ışığa uyanlardır kurtulanlar, muratlarına erenler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali
Onlar ki, o ümmî peygambere uyarlar, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup, onun izinden giderler ki, o, onlara iyiyi emreder ve onları kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine helâl kılar, murdar ve k

Süleyman Ateş Meali
Onlar ki yanlarındaki Tevrât ve İncil'de yazılı buldukları o Elçi'ye, o ümmi Peygamber'e uyarlar. O (Peygamber) ki, kendilerine iyiliği emreder, kendilerini kötülükten meneder; onlara güzel şeyleri helâl, çirkin şeyleri harâm kılar, üzerlerindeki ağır

Muhammed Esed Meali
Onlar, öyle kişilerdir ki ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de de yazılmış olarak bulacakları şeriât sâhibi Ümmî Peygambere uyarlar ve o, onlara iyiliği emreder, kötülükten nehy eder onları ve temiz şeyleri onlara helâl etmededir, pis ve kötü şeyleri ha

Ali Bulaç Meali
Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor

Elmalılı Hamdi Yazır Meali
onlar ki, ellerindeki Tevratta ve (daha sonra da) İncilde tanımlanmış bulacakları Elçinin, okuması yazması olmayan Habercinin izinden gidecekler; (ve o Elçi ki) onlara yapılması doğru olanı buyurup yapılması yanlış olanı yasaklayacak; yine onlara te [ نظرات / امتیازها ]
158) ترجمه آیتی :
بگو : ای مردم ، من فرستاده خدا بر همه شما هستم آن خدایی که ، فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست و هیچ خدایی جز او نیست زنده می کند ومی میراند پس به خدا و رسول او ، آن پیامبر امی که به خدا و کلمات اوایمان دارد ، ایمان بیاورید و از او پیروی کنید ، باشد که هدایت شوید [ نظرات / امتیازها ]
158) ترجمه مجتبوی
بگو: اى مردم، من فرستاده خدا به همه شما هستم، آن [خدایى‏] که او راست پادشاهى آسمانها و زمین خدایى جز او نیست، زنده مى‏کند و مى‏میراند. پس به خدا و فرستاده او، آن پیامبر درس ناخوانده و خط نانوشته‏اى که به خدا و سخنان او ایمان دارد، ایمان بیاورید و او را پیروى کنید باشد که راه یابید. [ نظرات / امتیازها ]
158) 158. Say: O people! surely I am the Apostle of Allah to you all, of Him Whose is the kingdom of the heavens and the earth there is no god but He; He brings to life and causes to die therefore believe in Allah and His apostle, the Ummi Prophet who believes in Allah and His words, and follow him so that you may walk in the right way.
[ نظرات / امتیازها ]
158) ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Dis: "Ô hommes! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son messager, le Prophète illettré qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés".

Traduction 2
Dis : "Ô hommes ! Je suis pour vous tous le Messager de Dieu, à Qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Dieu, en Son messager, le Prophète illettré qui croit en Dieu et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés".

Traduction 3
Dis : «Ô hommes ! Je suis pour vous tous le Messager de Dieu, à Qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Dieu, en Son messager, le Prophète illettré qui croit en Dieu et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés».

Traduction 4
Dis: «O hommes! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la terre. pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son messager, le Prophète illettré qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés». [ نظرات / امتیازها ]
158) ترجمه آلمانی :
Sag: Ihr Menschen! Ich bin der Gesandte Guttes an euch alle, (desselben Gottes) der die Herrschaft über Himmel und Erde hat. Es gibt keinen Gott auکer ihm. Er macht lebendig und läکt sterben. Darum glaubt an Gott und seinen Gesandten, den heidnischen Propheten, der (seinerseits) an Gott und seine Worte glaubt, und folgt ihm. Vielleicht werdet ihr euch (dann) rechtleiten lassen.
[ نظرات / امتیازها ]
158) ترجمه اسپانیائی :
Di: «¡Hombres! Yo soy el Enviado de Alá a todos vosotros, de Aquél a Quien pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. No hay más dios que Él. Él a la vida y da la muerte. ¡Creed, pues, en Alá y en su Enviado, el Profeta de los gentiles, que cree en Alá y en Sus palabras! ¡Y seguidle! Quizás, así, seáis bien dirigidos».
[ نظرات / امتیازها ]
158) ترجمه ترکی :
De ki: Ey insanlar, şüphe yok ki ben, Allah tarafından sizin hepinize gönderilmiş olan peygamberim,o, öyle bir Allah'tır ki göklerin saltanat ve tasarrufu da onundur, yeryüzünün de. Ondan başka yoktur tapacak, odur dirilten ve öldüren. Artık Allah'a ve Allah'ın sözlerine inanın ve şerîat sâhibi ڑmmî Peygamberine inanın ve uyun ona da doğru yolu bulun.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali
De ki; ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah'ın resulüyüm. O Allah ki, göklerin ve yerin bütün mülkü O'nundur. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öldüren de, dirilten de O'dur. Bundan dolayı gelin, Allah'a ve resulüne iman edin. Allah'a ve Allah'ın büt

Süleyman Ateş Meali
De ki: "Ey insanlar, ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sâhibi olan, kendisinden başka tanrı bulunmayan, yaşatan, öldüren Allâh'ın Elçisiyim. Gelin Allah'a ve O'nun ümmi peygamberi olan Elçisine inanın -ki o (peygamber) de Allah'a ve O'nun sözlerin

Muhammed Esed Meali
De ki: Ey insanlar, şüphe yok ki ben, Allah tarafından sizin hepinize gönderilmiş olan peygamberim; o, öyle bir Allah'tır ki göklerin saltanat ve tasarrufu da onundur, yeryüzünün de. Ondan başka yoktur tapacak, odur dirilten ve öldüren. Artık Allah'a

Ali Bulaç Meali
De ki: 'Ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçisi (peygamberi)yim. Göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur, O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. O da Allah'a ve O'n

Elmalılı Hamdi Yazır Meali
De ki (ey Muhammed): "Ey insanlar, şüphesiz, ben Allahın hepinize gönderdiği bir elçiyim; O (Allah) ki, göklerin ve yerin egemenliği Ona aittir! Ondan başka tanrı yoktur; hayatı ve ölümü bahşeden Odur!" Öyleyse artık inanın Allaha ve Onun Elçisine! [ نظرات / امتیازها ]
  مريم محراب بگي - ترجمه خرمشاهی
157) کسانى که از فرستاده و پیامبر امى پیروى مى‏ کنند، که نام (و نشان‏) او را در تورات و انجیل که در نزدشان است‏، نوشته مى‏ یابند، (همو) که آنان را به نیکى فرمان مى‏ دهد و از ناشایستى باز مى‏ دارد، و پاکیزه‏ ها را بر آنان حلال و پلیدها را حرام مى‏ دارد، و از آنان قید و بندهاى (پیمانهاى‏) سنگین را که بر آنان مقرر شده بود برمى‏ دارد، پس کسانى که به او ایمان آورده و او را گرامى داشته و یارى کرده‏ اند و از نورى که همراه او نازل شده پیروى مى‏ کنند، اینانند که رستگارند.
[ نظرات / امتیازها ]
158) بگو اى مردم من پیامبر الهى به سوى همه شما هستم‏، همان (خدایى‏) که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست‏، خدایى جز او نیست‏، که زنده مى‏ دارد و مى ‏میراند، پس به خداوند و فرستاده ‏اش‏، پیامبر امى‏، که به خدا و کلمات او ایمان دارد، ایمان بیاورید و از او پیروى کنید باشد که هدایت یابید.
[ نظرات / امتیازها ]
 » قرآن کریم با ترجمه و شرح واژگان از استاد ابوالفضل بهرام پور
157) همان کسانی که از این رسول، پیامبر درس خوانده پیروی می کنند که { وصف} او را نزد خویش در تورات و انجیل مکتوب می یابند، که آن ها را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار ناپسند منع می کند و پاکیزه ها را برایشان حلال و پلیدی ها را بر آنان حرام می کند، و تکالیف سنگین و قید و زنجیره هایی را که بر آن ها بود برمی دارد. پس کسانی که به او ایمان اوردند و حرمتش را نگاه داشتند و یاریش کردند و نوری را که با او نازل شده پیروی نمودند، هم آنان رستگارانند. [ نظرات / امتیازها ]
158) بگوک ای مردم! من فرستادهی خدا به سوی همه شما هستم؛ همان که فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست. هیچ معبودی جز او نیست، زنده می کند و میمیراند. پس به خدا و رسول او، آن پیامبر امی که به خدا و کلمات او ایمان دارد، ایمان بیاورید و از او پیروی کنید، امید که هدایت شوید. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - حجت الاسلام قرائتی
157) (رحمت الهى، شامل کسانى است که علاوه بر ایمان، زکات وتقوا،) از رسول و پیامبر درس نخوانده‏اى پیروى مى‏کنند که (نام و نشانه‏هاى او را) نزد خویش در تورات و انجیل نوشته مى‏یابند. (پیامبرى که) آنان را به نیکى فرمان مى‏دهد و از زشتى باز مى‏دارد و آنچه را پاکیزه و پسندیده است برایشان حلال مى‏کند و پلیدى‏ها را بر ایشان حرام مى‏کند و از آنان بار گران (تکالیف سخت) و بندهایى را که بر آنان بوده برمى‏دارد (وآزادشان مى‏کند). پس آنان که به او ایمان آورده و او را گرامى داشته و یارى کنند و از (قرآن) نورى که همراه او نازل شده است پیروى کنند، آنان همان رستگارانند.
[ نظرات / امتیازها ]
  سيده معصومه جورابچي - پورجوادی
157) آنان که از این رسول پیروى مى‏کنند، پیامبر امى که صفاتش در تورات و انجیلى که در اختیار دارند آمده است، که آنان را به کار خوب فرمان مى‏دهد و از زشتى‏ها بازشان مى‏دارد و پاکیزه‏ها را براى‏شان حلال و پلیدیها را حرام مى‏شمرد و بارهاى سنگین و تکالیف شاق را از دوش آنها برمى‏دارد، آنان که به او ایمان آوردند و حرمتش را رعایت کردند و از نورى که بر او نازل شده است پیروى کردند، همان رستگارانند. [ نظرات / امتیازها ]
158) بگو: «اى مردم! من پیام آور خدا که فرمان روایى آسمان ها و زمین از آن اوست به سوى شما هستم. معبودى جز او نیست، زنده مى‏کند و مى‏میراند، پس به پروردگار و فرستاده‏اش پیامبر درس نخوانده‏اى که به خدا و کلمات او گرویده ایمان بیاورید و از او پیروى کنید تا شاید هدایت شوید. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - کوثر
157) کسانى که از آن فرستاده و پیامبر درس ناخوانده پیروى مى‏کنند، کسى که او را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته شده مى‏یابند. او آنها را امر به معروف و نهى از منکر مى‏کند و چیزهاى پاک را بر آنها حلال و چیزهاى پلید را بر آنها حرام مى‏کند و بار سنگین و زنجیرهایى را که بر آنها بود، از آنها برمى‏دارد. پس کسانى که به او ایمان آوردند و او را پشتیبانى کردند و به یارى او شتافتند و از نورى که با او نازل شده پیروى نمودند، آنان همان رستگارانند [ نظرات / امتیازها ]
158) بگو اى مردم همانا من فرستاده‏خدا بر همه‏شما هستم؛ همان خدایى که پادشاهى آسمانها و زمین از آنِ اوست، معبودى جز او نیست، زنده مى‏کند و مى‏میراند، پس به خدا و فرستاده او همان پیامبر درس ناخوانده‏اى که به خدا و کلمات او ایمان دارد، ایمان بیاورید و از او پیروى کنید؛ باشد که هدایت یابید [ نظرات / امتیازها ]