از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و ان تدعوهم الی الهدی لا یسمعوا و تریهم ینظرون الیک و هم لایبصرون ): (اگر آنها را به هدایت فرا خوانید، نمی شنوند و آنها را می بینی که بسوی تو می نگرند ،ولی نمی بینند)، چون بتها جماداتی هستند که قدرت و عقل و حس ندارند و لذا نه می شنوند و نه می بینند و اصولا چگونه ممکن است که مجسمه های سنگی و چوبی مصنوع بشر قادر بر شنیدن و دیدن و اجابت دعوت او باشند؟ [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عصمت زارع بيدکي - تفسیر نمونه جلد 2
و از این بالاتر «اگر از آنها هدایت خویشتن را در مشکلات بخواهید، آنها حتى حرف شما را نمى‏شنوند»! (وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى‏ لا یَسْمَعُوا).

و حتى «آنها را مى‏بینى که (با چشمهاى مصنوعیشان) گویا به تو نگاه مى‏کنند، ولى در حقیقت نمى‏بینند» (وَ تَراهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ وَ هُمْ لا یُبْصِرُونَ).

مضمون دو آیه اخیر در آیات گذشته نیز آمده بود، و این تکرار به خاطر تأکید هر چه بیشتر روى مسأله مبارزه با بت پرستى و ریشه کن کردن نفوذ آن در روح و فکر مشرکان از طریق تلقین مکرر است.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - اثنی عشری
وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى اَلْهُدىٰ :و اگر دعوت کنید شما مؤمنان کافران را به هدایت که اسلام و قرآن است، لاٰ یَسْمَعُوا :نشوند به سمع قبول یا خطاب به مشرکان باشد، یعنى اى مشرکان، اگر بتان را به راه راست و طریق هدایت دعوت نمائید نشنوند، زیرا جماد، حواس باطنه و ظاهره از آنها مسلوب است

وَ تَرٰاهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ :و مى بینى اى پیغمبر ایشان را که به دیده هاى ظاهر نگاه مى کنند به سوى تو، وَ هُمْ لاٰ یُبْصِرُونَ :و حال آنکه ایشان نمى بینند تو را به دیدۀ بصیرت و به حقیقت تو بینا نیستند، زیرا به صورت تو را بینند نه معنى یا آنکه ایشان را چنان ساخته که هرکه تقلیب حدقه مى نماید به طرف آنها، در بادى الراى چنان پندارد ایشان مى بینند، و حال آنکه نمى بینند و قوۀ رؤیت از آنها مسلوب است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر شریف لاهیجى
وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ و اگر بخوانید شما اى مؤمنان کافران را یا اگر بخوانید شما اى کافران آلهۀ خود را إِلَى اَلْهُدىٰ بسوى رشد یا بسوى منافع چنانچه پیش ازین گذشت لاٰ یَسْمَعُوا نشنوند ایشان دعوت شما را، اگر ضمیر مفعول در « وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ »راجع بکفار و مشرکین باشد مراد از عدم سماع عدم قبولست بواسطۀ نهایت جهل و عناد مشرکین و اگر راجع بآلهۀ ایشان باشد مراد از عدم سماع معنى حقیقى خود است بجهت فقدان عقل و حس مر خدایان ایشان را وَ تَرٰاهُمْ و مى بینى تو اى محمد این مشرکان را که یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ مینگرند بدیده هاى ظاهر بسوى تو وَ هُمْ لاٰ یُبْصِرُونَ و حال آنکه ایشان نمیبینند ترا بدیدۀ بصیرت و بحقیقت تو بینا نیستند چه بصورت ترا مى بینند نه بمعنى و میتواند که ضمیر جمع در «وَ تَرٰاهُمْ » راجع باصنام باشد و بنا برین معنى «یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ » یشبهون الناظرین الیک است، یعنى میبینى تو این أصنام را که مشابهت دارند بکسانى که نظر میکنند بسوى تو زیرا که مشرکین این أصنام را چنان ساخته بودند که گویا حدقۀ خود را بجهت دیدن کسى بر میگردانند، و بعضى گفته اند که «نظر» درین صورت بمعنى تقابلست یعنى مى بینى تو این بتان را که برابر تواند و حال آنکه ترا نمیبینند چنانچه عربان میگویند: تناظر الحائطان، اذا تقابلا [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن
وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى اَلْهُدىٰ لاٰ یَسْمَعُوا وَ تَرٰاهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ وَ هُمْ لاٰ یُبْصِرُونَ یعنى اى مؤمنین اگر کفار را بسوى هدایت(دین اسلام)بخوانید نشنوند و مى شود آیه خطاب باشد بمشرکین که اگر بتها را به راه راست بخوانید نشنوند زیراکه مانند جمادند(و تریهم)یعنى اى محمد[ص]تو مى بینى که کفار بسوى تو نگاه مى کنند درحالى که آنها تو را نمى بینند بدیده بصیرت و به حقیقت تو بینا نیستند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نور
نکته ها:
از مجموع آیات گذشته استفاده مى شود که معبود و ربّ ، باید:
الف: خالق و مالک باشد «أَ یُشْرِکُونَ مٰا لاٰ یَخْلُقُ شَیْئاً وَ هُمْ یُخْلَقُونَ »
ب: ناصر و یاور باشد «لاٰ یَسْتَطِیعُونَ نَصْرَکُمْ »
ج: به خواسته ها و دعاها ترتیب اثر دهد سَوٰاءٌ عَلَیْکُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ
د: توانگر و قدرتمند باشد أَمْ لَهُمْ أَیْدٍ یَبْطِشُونَ بِهٰا
ه : شنوا و بینا باشد «أَمْ لَهُمْ آذٰانٌ یَسْمَعُونَ بِهٰا ، أَمْ لَهُمْ أَعْیُنٌ یُبْصِرُونَ بِهٰا»
و: قدرت خنثى کردن مکر دشمن را داشته باشد «اُدْعُوا شُرَکٰاءَکُمْ ثُمَّ کِیدُونِ »
ز: کتاب و قانون عرضه کند «نَزَّلَ اَلْکِتٰابَ »
ح: خوبان و شایستگان را حمایت کند «یَتَوَلَّى اَلصّٰالِحِینَ » [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کاشف
وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى اَلْهُدىٰ لاٰ یَسْمَعُوا مفهوم این آیه نیز در آیۀ 193 آمده بود و تکرار آن هم به همان دلیلى است که در سطور بالا گفته شد

وَ تَرٰاهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ وَ هُمْ لاٰ یُبْصِرُونَ این عبارت نشان مى دهد که بت ها همانند تندیس هایى بودند که در کلیساها قرار دارند و نیز ثابت مى کند که اعراب دوران جاهلیت در پیکرتراشى مهارت داشتند؛ زیرا بت هاى خود را طورى مى ساختند که بیننده در وهلۀ نخست خیال مى کرد که آنها نگاه مى کنند و مى بینند

سؤال: چرا خداوند در آیاتى پى درپى و به هم پیوسته تکرار مى کند که بت ها نه توان سود رساندن را دارند و نه توان زیان رساندن را، نه خود را یارى مى کنند و نه دیگران را، آنها نه دست دارند، نه پا دارند و نه چشم ، تا آنجا که تعداد این آیات به نه مى رسد بااینکه مى دانیم تنها جملۀ: «انها احجار؛ آنها سنگهایى هستند» از همۀ سخنان مزبور بى نیاز مى کند؟

پاسخ: بت پرستى بر اندیشه و خرد اعراب کاملا حاکم شده و با جان و خون آنها درهم آمیخته بود؛ زیرا آنان بت پرستى را از قرن ها پیش و نسل اندرنسل از پدران خود به ارث برده بودند ایمان آنان به این بت ها از ایمانشان به خدایى که آنها را شریک او مى دانستند نیرومندتر بود بنابراین، دگرگون کردن این عقیدۀ آنها کار ساده و آسانى نبود اگر کسى بت ها را به بدى یاد مى کرد آنها از جان و مال خود مى گذشتند

ازاین رو، موضوع بت ها نیاز به تکرار، تأکید و توضیح داشت فرض کنیم که اگر یکى از روحانیون کلیسا بخواهد که این عکس ها و مجسمه ها را از کلیسا دور سازد، آیا کافى است که بگوید: اینها کاغذها و سنگ هایى بیش نیستند، و یا باید سخنرانى هاى طولانى ایراد کند؟ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » روان جاوید
تتمه مقال پیغمبر (ص) است با اهل شرک که در آیه سابقه مأمور به آن شده بود و ولىّ حقیقة بمعنى صاحب اختیار است نهایت آنکه چون صاحب اختیارى نوعا ملازم با نگهبانى و نگهدارى و یارى و یاورى و دوستى است در این معانى استعمال مى شود و این جا چون در آیه سابقه ذکر کید اعداء شده بود حفاظت و اعانت انسب است و مراد از کتاب قرآن است و در مقام بیان وجه تکرار در آیه دوم فرموده اند آنجا بغرض توبیخ و ملامت مشرکین ذکر شده و اینجا بغرض عدم صلاحیّت براى اعتماد و اتّکاء و خلاصه آنکه مى فرماید جماد قابل پرستش نیست و قدرت بر کمک با پرستش کنندگان ندارد بلکه مى شود آن را شکست و خرد کرد چنانچه انبیا کردند و بتان نتوانستند از خودشان دفاع نمایند و اگر آنها را بخوانید براى راهنمائى و ارشاد خودتان نمى شنوند دعاى شما را و محتمل است این آیه خطاب به مسلمانان باشد یعنى اگر بخوانید اهل شرک را براى هدایت بدین اسلام قبول نمى کنند و جمله اخیره خطاب به پیغمبر (ص) است که مى فرماید و مى بینى بتها را به صورتى که شبیه است به کسى که بانسان نگاه مى کند با آنکه آنها واقعا نمى بینند چون بتها را باین کیفیت مى ساختند و محتمل است مراد آن باشد که مى بینى کفار را که نظر مى نمایند بسوى تو بدیده ظاهرى ولى نمى بینند ترا بدیده باطنى و چشم بصیرت و اللّه اعلم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.