از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
42) یَسْئَلُونَکَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل»«(ک)مفعول به»
عَنِ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
السَّاعَةِ «اسم مجرور یا در محل جر»
أَیَّانَ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «خبر مقدم محذوف»
مُرْساها «مبتدای مؤخر» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
43) فِیمَ «حرف جر و اسم مجرور» «خبر مقدم محذوف»
أَنْتَ «مبتدای مؤخر»
مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
ذِکْراها «اسم مجرور یا در محل جر» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
45) إِنَّما «حرف کافه و مکفوف»
أَنْتَ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
مُنْذِرُ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
مَنْ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
یَخْشاها «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
46) کَأَنَّهُمْ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(ه)اسم کأن»
یَوْمَ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
یَرَوْنَها «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
لَمْ «حرف جزم»
یَلْبَثُوا «فعل مضارع مجزوم به حذف نون» «(و)فاعل»«خبرکأنمحذوف»
إِلاَّ «حرف استثناء»
عَشِیَّةً «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
أَوْ «حرف عطف»
ضُحاها «معطوف، تابع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
42) یَسْئَلُونَ: فعل مضارع و فاعل هو مستتر
کَ : مفعول به
عَنِ : جار
السّاعَةِ : مجرور
أَیّانَ: مفعول فیه (ظرف زمان)
مُرْسا : مبتدا موخر
ها: مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]
43) فیمَ : جار و مجرور، خبر مقدم
أَنْتَ: مبتدای موخر
مِنْ: جار
ذِکْرا : مجرور
ها : مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]
44) إِلى‏ : جار
رَبِّکَ: مجرور، خبر مقدم و مضاف الیه
مُنْتَها : مبتدای موخر
ها : مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]
45) إِنَّما: کلمه حصر
أَنْتَ: مبتدا
مُنْذِرُ : خبر
مَنْ: مضاف الیه (موصول)
یَخْشا : فعل مضارع و فاعل هو مستتر
ها: مفعول به (صله) [ نظرات / امتیازها ]
46) کَأَنَّ : حرف مشبه بالفعل
هُمْ : اسم کانّ
یَوْمَ : مفعول فیه (ظرف)
یَرَوْنَ : فعل مضارع و فاعل هو مستتر
ها : مفعول به و جمله مضاف الیه (یوم)
لَمْ : حرف جحد و انکار، جزم
یَلْبَثُوا : فعل مضارع و فاعله واو ( خبر کانّ)
إِلاّ : کلمه استثنا
عَشِیَّةً : مفعول فیه
أَوْ : حرف عطف
ضُحا : معطوف
ها : مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]