از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  محمد حسن (محمود) سبط الشيخ
17) قتل : فعل ماضی مجهول ، مفرد مذکر غائب ، ثلاثی مجرد
اکفر : فعل تعجب [ نظرات / امتیازها ]
18) خلق : فعل ، ثلاثی مجرد ، ماضی ، مفرد مذکر غائب [ نظرات / امتیازها ]
19) خلق : فعل ، ماضی ثلاثی مجرد ، معلوم ، مفرد مذکر غائب .
قدر : فعل ، ماضی ثلاثی مزید از باب تفعیل ، معلوم ، مفرد مذکر غائب . [ نظرات / امتیازها ]
21) بسم الله
أمات : فعل ماضی ، ثلاثی مزید باب افعال از موت ، معتل العین واوی، معلوم ، مفرد مذکر غائب .
أقبر : فعل ماضی ، ثلاثی مزید باب افعال از قبر ، سالم ، معلوم ، مفرد مذکر غائب .
 توضيح : أمات : در اصل أموَتَ بوده حرف عله متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف شده است . [ نظرات / امتیازها ]
22) شاء : فعل ماضی ثلاثی مجرد ، معتل العین یائی و مهموز اللام ، معلوم ، مفرد مذکر غائب .
أنشر : فعل ماضی ثلاثی مزید باب افعال از نشر ، سالم ، معلوم ، مفرد مذکر غائب
 توضيح : شاء : در اصل شـَیـَـأ بوده یای متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف شده است . [ نظرات / امتیازها ]
23) بسم الله
یقض : فعل مضارع ثلاثی مجرد ، معتل اللام یائی - یای لام الفعل به جزم افتاده است - ، معلوم و مفرد مذکر غائب .
أمر : فعل ماضی ثلاثی مجرد ، سالم معلوم و مفرد مذکر غائب .
 توضيح : یقض : در اصل یقضِیُ بوده ضمه بر یا ثقیل بوده حذف گشته ، یاء نیز به جزم افتاده است . [ نظرات / امتیازها ]
  علي اصغر
20) یَسَّرَ
 توضيح : فعل ماضی مبنی برفتح،مفردمذکرغائب،ثلاثی مزیدباب تفعیل ،معتل ومثال یایی ،معلوم ،متعددی ،متصرف (فاعل ضمیرجایزالاستتارهوومحلا"مرفوع) [ نظرات / امتیازها ]