از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  اعظم زارع بيدکي - پرتوی از قرآن جلد (3)
8) اىّ در یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ
 توضيح : اسم شرط، موصول، استفهام، تعجب و تعظیم، صله در میان حرف نداء و الف و لام بإلحاق هاء تنبیه: یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ. [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
6) یا «(یا)ندا»
أَیُّهَا «منادی منصوب یا در محل نصب» «هاء تنبیه»
الْإِنْسانُ «نعت، تابع»
ما «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
غَرَّکَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ک)مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
بِرَبِّکَ «حرف جر و اسم مجرور» «(ک)مضاف إ»
الْکَرِیمِ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
7) الَّذِی «نعت، تابع»
خَلَقَکَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ک)مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
فَسَوَّاکَ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر»«(ک)مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
فَعَدَلَکَ«(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
8) فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
أَیِّ «اسم مجرور یا در محل جر»
صُورَةٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
ما «حرف زائد»
شاءَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
رَکَّبَکَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»«(ک)مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
9) کَلاَّ «ح.ردع»
بَلْ «ح.إضراب»
تُکَذِّبُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»«(ت)تأنیث»«فاعل[هی]»
بِالدِّینِ «حرف جر و اسم مجرور» [ نظرات / امتیازها ]
10) وَ «واو عطف»
إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
لَیْکُمْ «حرف جر و اسم مجرور» «خبر إنَّ محذوف»
لَحافِظِینَ«(ل)ابتدا» «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
11) کِراماً «نعت، تابع»
کاتِبِینَ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
12) یَعْلَمُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»«(ت)تأنیث»«فاعل[هی]»
ما «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
تَفْعَلُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون»«(و)فاعل» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»«(ت)تأنیث»«فاعل[هی]» [ نظرات / امتیازها ]